Postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša

Postupak i način dodjele znaka Prijatelj okoliša uređeni su Pravilnikom o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016).
Trošak postupka uključuje samo trošak izrade elaborata prema uvjetima koje dogovore podnositelj zahtjeva i odabrani ovlaštenik. Nije predviđeno plaćanje članarine nositeljima znaka.

Postupak:

  • podnošenje zahtjeva za dodjelu znaka Prijatelj okoliša i elaborata Ministarstvu,
  • savjetodavno stručno povjerenstvo, temeljem zahtjeva i elaborata donosi stručno mišljenje o opravdanosti dodjele znaka,
  • na temelju mišljenja Povjerenstva, Ministarstvo odlukom dodjeljuje znak Prijatelj okoliša.

Zahtjev za dodjelu znaka Prijatelj okoliša
Zahtjev za dodjelu podnosi se putem obrasca iz Priloga II. Pravilnika o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016) na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Uz zahtjev se obavezno prilaže elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima. Elaborat izrađuje ovlaštenik na temelju provedenog pregleda.

Podnositelj zahtjeva bira ovlaštenika koji ima ovlaštenje za izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka Prijatelj okoliša te se dogovara s njim o postupku izrade elaborata.

Kontakt: eko-oznake@mzoe.hr