Skupine proizvoda i usluga kojima se dodjeljuje znak

Certificirati je moguće proizvode koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske i samo oni proizvodi koji udovoljavaju mjerilima mogu dobiti certifikat Prijatelj okoliša.

Mjerila
Mjerila su stručni i znanstveni pokazatelji učinka proizvoda i usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa temeljem kojih se pojedini proizvod razlikuje od drugih proizvoda na tržištu iz iste skupine proizvoda u smislu njegovog manjeg opterećenja na okoliš. Mjerila podliježu postupku provjere i revizije kako bi se uvažilo načelo najboljega mogućeg tehničkog rješenja, odnosno kako bi se pratio  razvoj tehnologije i eko-inovacija.
Za svaku skupinu proizvoda se definiraju mjerila koja obuhvaćaju najznačajniji okolišni otisak proizvoda tijekom životnog ciklusa koji obuhvaća sve korake od iscrpljivanja sirovine za proizvod (predproizvodnja), proizvodnju, distribuciju (uključuje pakiranje), uporabu i do kada postane otpad (oporaba/reciklaža/odlaganje).
U svim tim koracima, mjerila mogu uključivati pokazatelje zaštite okoliša vezano za emisiju u zrak, vodu i tlo, energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom, biološku raznolikost, upravljanje prirodnim dobrima, zaštitu ozonskog sloja, buku, upravljanje tvrtkom i druge pokazatelje potencijalnih pritisaka na okoliš.

Mjerila se donose za određeno razdoblje (najduže 5 godina). U planiranju revidiranja mjerila za postojeće skupine proizvoda ili osnivanja nove skupine proizvoda za koju će se izraditi nova mjerila, vodi se računa o sljedećim zahtjevima:

  • skupina je zastupljena u određenom obujmu u ukupnoj prodaji i trgovinama
  • u jednoj ili više faza životnog ciklusa, proizvod ima značajan utjecaj na okoliš i/ili na prirodu
  • sadrži određeni potencijal za postizanje poboljšanja stanja okoliša.

Povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša daje mišljenje o opravdanosti izrade mjerila i o prijedlozima mjerila, predlaže provjeru mjerila, daje stručnu ocjenu o udovoljavanju proizvoda mjerilima i predlaže Ministarstvu dodjelu znaka Prijatelj okoliša.