Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave unutar svog djelokruga aktivno djeluje na unaprjeđenju trgovine, javne nabave te jačanja okvira slobode unutarnjeg tržišta Europske unije kroz implementaciju zakonodavstva Europske unije, javne politike i stajališta Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobode kretanja robe, zaštite potrošača, trgovine, elektroničkog poslovanja i javne nabave.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave potiče međuresornu provedbu EU Strategije unutarnjeg tržišta s naglaskom na liberalizaciju tržišta usluga i administrativno pojednostavljenje pristupa tržištu usluga te koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve EU kontaktne točke i IT alate za informacije o lakšem pristupu europskom tržištu. Jedinstvena kontaktna točka za usluge kao jedno mjesto s relevantnim informacijama o uvjetima poslovanja te elektroničkim postupcima za pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga u nadležnosti je Uprave.

Uprava predlaže mjere razvoja politike zaštite potrošača te aktivno provodi aktivnosti podizanja javne svijesti o zaštiti prava potrošača i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača. Koordinacija rada tijela za alternativno rješavanje sporova te usklađivanje poslova vezanih uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra ključan su dio aktivnosti pri provedbi međusektorske suradnje svih dionika u provedbi politike zaštite potrošača.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem zakonodavnog okvira za trgovinu i tržište, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu u svrhu uklanjanja administrativnih prepreka za obavljanje trgovine.

Unutar svog djelokruga, Uprava obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa vezano uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te prati usklađenost istih sa EU zakonodavstvom. Također, obavlja i poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, kao i Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene te provodi postupak izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave predlaže i provodi javne politike i mjere za unapređenje europskog jedinstvenog digitalnog tržišta, osigurava provedbu relevantnih nacionalnih i lokalnih strategija digitalne ekonomije, surađuje s nadležnim i strukovnim tijelima za elektroničku trgovinu i internetske platforme te provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja u gospodarstvu.

U nadležnosti Uprave je i provođenje mjera razvoja i unapređenja sustava javne nabave, u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave. Uprava daje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti te prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira uočene nepravilnosti radi poduzimanja mjera za pravilnu i ujednačenu primjenu propisa u području javne nabave te pruža stručnu pomoć u vezi s primjenom propisa.

NINA ČULINA
ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

Tel: 01/6106-304

Marija Palić, stručna referentica
E-pošta: marija.palic@mingor.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE