Informiranje i sudjelovanje javnosti sukladno članku 34. Zakona o gospodarenju otpadom

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom provodi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
 
  • Trgovačko društvo DEZINSEKCIJA d.o.o., ​Brajšina 13, 51000 Rijeka, OIB: 75145286506, podnijelo je ovom Ministarstvu 21. srpnja 2022. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji: Kostrena, Šoići 30, k.č.216/4 k.o. Kostrena- Barbara za obavljanje djelatnosti oporabe i zbrinjavanja otpada postupcima: R12, R13, D13 i D15.
 
  • Trgovačko društvo CIKLON d.o.o., Put Murvice 14, 23000 ZADAR, OIB: 52869401719, podnijelo je ovom Ministarstvu 17. ožujka 2023. godine zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom, na lokaciji: Gaženička cesta 30, 23000 ZADAR, k.č.br. 9387/7, k.o. ZADAR, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12 i R13.