Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

 
  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, Koromačno 7B, za djelatnost oporabe otpada postupcima R1-korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i R13- skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12, na lokaciji gospodarenja otpadom: Koromačno, Koromačno 7B k.č.br. 521/1 k.o. Skitača

- Elaborat za gospodarenje otpadom
- Poziv na uvid u elaborat

 
  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, KEMOKOP d.o.o., Industrijska ulica 10, 10370 Dugo Selo, OIB: 12916703731, za djelatnost SAKUPLJANJA OTPADA postupkom S - Sakupljanja otpada i IS - Interventnog sakupljanja otpada, OPORABE OTPADA postupkom R 12 - Razmjene otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R11; R 13 - Skladištenja otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1-R12; ZBRINJAVANJA OTPADA postupkom D 15 - Skladištenja otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D1-D14; D 9 - Fizikalno-kemijske obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1-D12; D 13 - Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim pod D1-D12; D 14 - Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D-D13, na lokaciji gospodarenja otpadom: Industrijska ulica 10, Dugo Selo (k.č.br. 2245/1, k.o. Dugo Selo II)

- Elaborat za gospodarenje otpadom
- Poziv na uvid u elaborat


 
  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, CIAN d.o.o.,VARAŽDINSKA 51, SPLIT, za djelatnost sakupljanja, druge obrade, oporabe otpada i zbrinjavanja otpada postupkom: S, IS, D9, D14, D15, R9, R12, R13, na lokaciji gospodarenja otpadom: Solin, Zoranićeva 79a, na k.o. Mravince, k.č.br. 230/1, 231/3, 242/24

- Elaborat za gospodarenje otpadom
- Poziv na uvid u elaborat

Dokumenti