Očevidnici

OBAVIJEST

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 14/19) koji je stupio na snagu 15. veljače 2019. godine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_14_277.html uvedene su promjene za upis u očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.
Sukladno članku 109. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) Ministarstvo vodi:

1. Očevidnik prijevoznika otpada,
2. Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom,
3. Očevidnik trgovaca otpadom,
4. Očevidnik reciklažnih dvorišta,
5. Očevidnik nusproizvoda,
6. Očevidnik ukidanja statusa otpada.

Nadležno upravno tijelo vodi:

Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 14/19):

- ukinut je članak 114. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17) čime je ukinuta obveza upisa u Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad

- izmijenjen je članak 115. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17) tako da se uvodi novi Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom, a koji vodi mjesno nadležno upravno tijelo prema mjestu na kojem će se obavljati oporaba otpada i koji će se ustrojiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom usklađenog s ovim Zakonom.

Podaci upisani u odgovarajući očevidnik koji se javno objavljuju prikazani su u dole navedenim popisima:

Zahtjevi za upis u očevidnike

Upute za upis u očevidnike