Modernizacijski fond

 

 
Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom. 
 
Modernizacijski fond se financira iz 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju od 2021.-2030. te iz dijela emisijskih jedinica koje mogu biti dodatno prebačene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta. Fond je namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.

Tablica: ukupna količina emisijskih jedinica po državama članicama (izvor: Europska komisija)
 
Slijedom navedenog, udio sredstava iz Modernizacijskog fonda koji je na raspolaganju Republici Hrvatskoj iznosi 14,6 milijuna emisijskih jedinica.
 
Kako bi bili ostvareni preduvjeti za financiranje iz sredstava Modernizacijskog fonda potrebno je dokazati da je projektni prijedlog u skladu s zahtjevima EU ETS Direktive, u skladu s pravilima državnih potpora, da je ulaganje u skladu s ostalim zahtjevima Unije i nacionalnim propisima i da neće doći do dvostrukog financiranja troškova putem drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.
 
Prioritetna ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda su usmjerena na:
  • proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora
  • povećanje energetske učinkovitosti
  • skladištenje energije, modernizacija energetske mreže
  • pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku 

Osim ulaganja u navedene prioritete moguća su i neprioritetna ulaganja, odnosno ulaganja koja ne potpadaju pod prioritetne projekte, ali koja doprinose postizanju ciljeva Integriranog nacionalnog
energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. i zadovoljavaju kriterije vezane za niskougljični prelazak Republike Hrvatske.
 
Modernizacijski fond djeluje pod odgovornošću država članica koje su korisnice fonda. Provedba Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetiku u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), Odborom za ulaganja i Europskom komisijom. Prijedlozi za ulaganje koji se žele financirati u okviru Modernizacijskog fonda, Ministarstvo dostavlja Europskoj investicijskoj banci i Odboru za ulaganje Modernizacijskog fonda, po točno određenim kriterijima u bilo kojem trenutku tijekom kalendarske godine.
 
Sve detaljnije informacije o financiranju projekata iz sredstava Modernizacijskog fonda možete dobiti na stranici Europske komisije na kojoj se nalaze upute i obrasci koje ovo Ministarstvo dostavlja EIB-u i Odboru za ulaganje. Nadalje, svi upiti mogu se dostaviti ovom Ministarstvu putem elektroničke pošte na adresu modernizacijski-fond@mingor.hr.


Odluka o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
Pravni okvir
Događanja i novosti
Tijekom 2021. je proveden projekt „Provedba novih financijskih mehanizama u okviru revidirane direktive o ETS-u za razdoblje od 2021. do 2030. godine“ kojeg je financirala EU kroz Program potpore strukturnim reformama“ kako bi se izradio provedbeni okvir za Modernizacijski fond u Republici Hrvatskoj.
 
U sklopu navedenog projekta održana je početkom 2021. online radionica na kojoj je predstavljen Modernizacijski i Inovacijski fond. Prezentaciju s radionice možete pronaći na sljedećoj poveznici i preslušati ovdje. U okviru istog projekta, u drugom dijelu godine Ministarstvo je 20. rujna 2021. održalo Konferenciju o Modernizacijskom fondu s ciljem podizanja svijesti i informiranja javnosti o područjima djelovanja, kao i načinu provedbe, uvjetima prihvatljivosti i kriterijima za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda. Prezentaciju s Konferencije možete pogledati na sljedećoj poveznici.

 Nastavno na Konferenciju, Ministarstvo je održalo i pet radionica u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Svrha ovih radionica je bila upoznavanje potencijalnih nositelja projekata s više praktičnih informacija o razvoju projekata, postupku prijave, prihvatljivosti i zahtjevima za razvoj popratne dokumentacije za potrebe prijave projekata za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog, ali i Inovacijskog fonda.

Završna online radionica u sklopu navedenog projekta održana je 21. listopada 2021. sa zaključcima svih radionica i definiranim koracima za provedbu Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj. Prezentaciju s završne online radionice možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Nadalje, u 2021. je odobreno financiranje pojedinačnog jednokratnog projekta „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.“ od strane Europske investicijske banke i Europske komisije u iznosu od 2.158.738 EUR.

U studenom 2021. objavljen je „Javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda“ na temelju kojeg su prikupljeni i odabrani projektni prijedlozi za ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Zbog ograničenja koje postavljaju drugi EU fondovi i velikih potreba za dekarbonizacijom industrije Ministarstvo je odlučilo u prve dvije godine sredstva Modernizacijskog fonda od oko 1,6 milijarde kn usmjeriti upravo u projekte u industriji. Industrijski sektor suočen je s izazovom jer industrija uključena u sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS), da bi ispunila svoje obveze i kako bi se nosila s rastom cijena emisija CO2 treba ulagati u poboljšanja proizvodnih procesa koja će dovesti do smanjenja potrošnje energije i smanjenja emisija CO2.

Na temelju odabranih projektnih prijedloga izrađen je pregled ulaganja iz Modernizacijskog fonda u sljedeće dvije godine, koji je Republika Hrvatska dostavila 30. studenoga 2021. godine Europskoj investicijskoj banici i Odboru za ulaganje Modernizacijskog fonda. Ukupno je odabrano 44 projekta.

U prvom kvartalu 2022. Ministarstvo priprema dva programa za prioritetno ulaganje kako slijedi:
 
  • Program za ulaganje u mjere korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije u industriji (s naglaskom na EU ETS postrojenja) i
  • Programa u mjere povećanja energetske učinkovitosti u industriji (s naglaskom na EU ETS postrojenja)

Temeljem odobrenih Programa, Ministarstvo planira raspisati javne pozive za financiranje projekata. Također, Ministarstvo u 2022. planira objaviti i Program ulaganja u mjere smanjenja stakleničkih plinova (s naglaskom na EU ETS postrojenja), a koji će biti podnesen kao neprioritetni program u trećem kvartalu slijedom kojeg će biti raspisan i javni poziv za financiranje.

Za više informacija vezano za provedbu Modernizacijskog fonda možete se obratiti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu elektroničke pošte modernizacijski-fond@mingor.hr .