Upute i obrasci

 
 • Obrazac P1 do R6 uz smjernice za primjenu metodologije za određivanje cijena vodnih usluga

B. DOKUMENTI UZ DOSTAVU ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA
 
Uz odluku o cijeni vodnih usluga potrebno je dostaviti i popratnu dokumentaciju kako slijedi:
 
 1. odluku o cijeni vodnih usluga koji je bio na snazi do stupanja na snagu predmetne Odluke
 2. kopiju zahtjeva upućenog gradonačelniku odnosno načelniku koji sadržava obrazloženje za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
 3. suglasnost gradonačelnika ili načelnika za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
 4. podatke o udjeličarima ili dioničarima sa podacima o veličini udjela pojedinih udjeličara/dioničara ukoliko uslugu pružate na području više jedinica lokalne samouprave
 5. ako je odluka o cijeni vodnih usluga donesena većinom iz članka 24. stavka 2., 3. ili 4. Zakona o vodnim uslugama, dokazi iz točki 3. i 4. nisu potrebni
 6. odluku o naknadi za razvoj, ukoliko je određeno da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj (odluka o naknadi za razvoj koja je bila na snazi prije donošenja odluke o cijeni vodnih usluga; uz odluku koja je donesena istodobno ili nakon donošenja odluke o cijeni vodnih usluga dostavljaju se obrasci iz odlomka B) 
 7. popunjene i ovjerene obrasce izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga (obrasci A i B).
 8. dvije simulacije računa dobiti i gubitka (RDG) do isteka tekuće godine, u kojoj je stupila na snagu promjena cijene (prva koja ne uključuje promjene cijene vodnih usluga i druga koja uključuje promjene cijene vodnih usluga), a ako je promjena cijene stupila na snagu iza 30.06. tekuće godine potrebna je simulacija RDG-a i za slijedeću godinu (koristiti obrazac FINE)
 9. obrazac Nominalna i realna promjena tarifa cijena vodnih usluga i naknade za razvoj (obrazac 2.A)
 10. upućivanje na objavu u županijskom službenom listu
 11. upućivanje na objavu u jednom lokalnom mediju
 12. upućivanje na objavu na web stranici isporučitelja
 13. izvješće s e-savjetovanja

Isprave iz točaka 8. i 9. nisu potrebne ako se promijenila cijena vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.
 
U skladu s člankom 68. stavkom 1. točka 10. Zakona o vodnim uslugama Vijeće za vodne usluge zadržava pravo zatražiti i dobiti dodatne isprave i podatke od isporučitelja vodnih usluga vezane uz odluku o cijeni vodnih usluga.

C. DOKUMENTI UZ DOSTAVU ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

Uz odluku o naknadi za razvoj potrebno je dostaviti i popratnu dokumentaciju kako slijedi:
 
 1. upućivanje na web stranicu gdje je, u skladu s člankom 32. stavkom 3. Zakona o vodnim uslugama, objavljen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, koji je donesen na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, članka 23. stavka 1. podstavak 4. Zakona o vodnim uslugama te većinom iz članka 24. stavci 3., 4. ili 5. Zakona o vodnim uslugama
 2. izvješće s e-savjetovanja
 3. tehno-ekonomska analiza ako naknada za razvoj ima posebni dio naknade za razvoj, u skladu s člankom 58. stavkom 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, te u obliku kako je prikazano na stranicama Vijeća za vodne usluge uz obrazac Odluke o naknadi za razvoj (https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-vodnoga-gospodarstva-i-zastite-mora-2033/vijece-za-vodne-usluge/upute-i-obrasci/2067)
 4. obrazac Nominalna i realna promjena tarifa cijena vodnih usluga i naknade za razvoj (obrazac 2.A)
 5. mišljenje Hrvatskih voda o sukladnosti Plana gradnje komunalnih vodnih građevina s višegodišnjim programom gradnje; ako Hrvatske vode nisu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva izdale mišljenje - dostaviti podneseni zahtjev iz kojeg je razvidan datum  podnošenja zahtjeva Hrvatskim vodama
 6. upućivanje na objavu na web stranici isporučitelja
 7. upućivanje na objavu u Narodnim novinama.
 
U skladu s člankom 68. stavkom 1. točka 10. Zakona o vodnim uslugama Vijeće za vodne usluge zadržava pravo zatražiti i dobiti dodatne isprave i podatke od isporučitelja vodnih usluga vezane uz odluku o naknadi za razvoj.

Preuzimanje obrazaca:
Primjer Odluke o CVU i NZR u prijelaznom razdoblju

Rokovi dostave
 
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vijeću u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

Kontakt
Vijeće za vodne usluge
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

Pisarnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
za Vijeće za vodne usluge