Upute i obrasci

Kod dostave Odluke o cijeni vodnih usluga molimo da nam uz Odluku dostavite i popratnu dokumentaciju kako slijedi:

  1. odluku o cijeni vodnih usluga koji je bio na snazi do stupanja na snagu predmetne Odluke
  2. usporedbu ranijih i novih cijena vodnih usluga (u Excel tablici), s indeksom promjena
  3. kopiju zahtjeva upućenog gradonačelniku odnosno načelniku koji sadržava obrazloženje za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
  4. suglasnost gradonačelnika ili načelnika za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
  5. podatke o udjeličarima ili dioničarima sa podacima o veličini udjela pojedinih udjeličara/dioničara ukoliko uslugu pružate na području više jedinica lokalne samouprave,
  6. ako je odluka o cijeni vodnih usluga donesena većinom iz članka 24. stavka 2., 3. ili 4. Zakona o vodnim uslugama, dokazi iz točki 3. i 4. nisu potrebni
  7. odluku o naknadi za razvoj, ukoliko je određeno da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj i
  8. popunjene obrasce izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga (obrasci A i B).

Preuzimanje obrazaca:

Primjer Odluke o CVU i NZR u prijelaznom razdoblju  ​           

Rokovi dostave
 
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vijeću u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

Kontakt
Vijeće za vodne usluge
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

Pisarnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
za Vijeće za vodne usluge