Isporučitelji vodnih usluga

Pojam vodnih usluga podrazumijeva usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tom smislu, isporučitelji vodnih usluga pravne su osobe ovlaštene za obavljanje javne službe vodoopskrbe i odvodnje.

Prema Zakonu o vodama od početka 2012. svi isporučitelji vodnih usluga moraju biti ustrojeni kao trgovačka društva ili javne ustanove koje se bave samo djelatnostima vodoopskrbe pitkom vodom i/ili odvodnje otpadnih voda. Osnivači i vlasnici isporučitelja mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave tj. gradovi i općine. Ako su isporučitelji komunalnih usluga u djelatnostima opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavljali i druge komunalne djelatnosti sukladno tom Zakonu, bili su dužni je iz predmeta svoga poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od 3 godine po stupanju na snagu Zakona o vodama, dakle do početka 2013. godine.

Isporučitelji vodnih usluga djelatnost vodoopskrbe obavljaju na vodoopskrbnom području, a djelatnost odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije. Područje koje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i aglomeracija zove se uslužno područje.