Propisi

 • Zakon o vodama (Narodne novine, br. 66/19)
   
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19)
  (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva)
   
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10)
   
 • ​Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine, broj 112/10)