Slobodno tržište usluga i roba

Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima jamče pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja roba


Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima jamče pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja robaTemeljem navedenih sloboda uklonjena su razna ograničenja i prepreke pristupu tržištu i konkurenciji. Istovremeno, provodi kontrola sektorskih propisa kako bi se nastojale sprječavati (nove) neopravdane tržišne prepreke. 

Liberalizacija tržišta olakšava pristup tržištu i tržišnu konkurenciju, što vodi smanjenju administrativnih troškova, pogotovo prilikom prekograničnog poslovanja. Liberalizacija otvara prostor za povećanje broja poduzetnika na tržištu, ali se olakšava i izlazak s tržišta onih koji ne mogu opstati uslijed povećane konkurencije. Time se povećava tržišna dinamika i potiče konkurentnost. Istovremeno se potrošačima otvaraju prilike za više izbora i niže cijene, dok se standardi zaštite potrošača zadržavaju i konkurencijom još dodatno jačaju.
 
Ključni institucionalni okvir i javne politike za uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu i sprječavanje novih, čine sljedeći dokumenti Europske unije:  
Pogledajte detaljne informacije vezane uz horizontalne javne politike u području slobodnog tržišta usluga i roba.
Free Market for Goods and Services

Free market for goods and services is basis of the EU/EEA Single Market policy. In this respect, right of establishment and, freedom to provide services and free movement of goods are guaranteed to entrepreneurs. In accordance with the mentioned freedoms, various restrictions and barriers to market access and competition have been removed. At the same time, control of sectoral requirements is being carried out continuously in order to prevent (new) unjustified market limitations.
 
Market liberalisation enables competition and easier market entry, which leads to reduction of administrative costs, especially in the process of cross-border business activities. Liberalisation also enables increase of the number of entrepreneurs in the market, as well as easier exit from the market for those who cannot remain in the market due to increased competition. This increases market dynamics and boosts innovation. At the same time, consumers have been given more opportunities of more choice and lower prices, while consumer protection standards have been retained and even more strengthened with competition.
 
The following documents of the European Union represent a key institutional framework and a public policy for removing barriers in the Single Market and for preventing the new ones:
See detailed information on horizontal public policy framework for the free market for goods and services.