Projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“


Kako bi se negativni učinci koje invazivne strane vrste (engl. Invasive Alien Species, IAS) imaju na bioraznolikost sveli na najmanju moguću mjeru te ispunili strateški ciljevi i zakonodavne obveze na nacionalnoj i razini EU, neophodno je razviti cjelovit i učinkovit sustav za upravljanje i kontrolu invazivnih stranih vrsta u RH. S tim ciljem, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ koji se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 11.008.381,72 HRK, od čega je EU sufinanciranje 9.342.844,46 HRK. Projekt se provodi do listopada 2021. godine.
U okviru projekta izraditi će se dva akcijska plana o putovima nenamjernog unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem i vezanim uz transport te planovi upravljanja za tri životinjske i dvije biljne vrste s Unijina popisa invazivnih stranih vrsta koje su već široko rasprostranjene u RH (mungos, signalni rak i kornjača Trachemys scripta te cigansko perje i žljezdasti nedirak).
Projektom se predviđa stjecanje znanja i vještina potrebnih za prepoznavanje invazivnih stranih vrsta i robe koja ih sadrži te kontrolu njihova unosa u RH te jačanje kapaciteta djelatnika tijela nadležnih za službene kontrole i provedbu EU i nacionalnog zakonodavstva o invazivnim stranim vrstama. U tu svrhu izradit će se priručnik o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama, provest će se program edukacije za planiranih 1.200 djelatnika tijela nadležnih za službene kontrole (carina, inspekcije i policija), organizirati studijsko putovanje radi razmjene iskustva i primjera dobre prakse te sudjelovanje na  stručnim konferencijama radi jačanja stručnog znanja o invazivnim stranim vrstama.
U svrhu podizanja svijesti o ovoj tematici i osiguravanja aktivnog sudjelovanja dionika u procesima izrade akcijskih planova i planova upravljanja te u njihovoj provedbi, projektom je planirana izrada komunikacijskog plana te provedba javne kampanje u medijima, kao i priprema i izrada edukativnih materijala o invazivnim stranim vrstama.