10. 8. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-3
Zagreb, 21. srpnja 2021.
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za unapređenje trgovine i tržišta
Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

 
-  viši stručni savjetnik za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak – 3 izvršitelja/ica (redni broj 314. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo i trgovine na veliko s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta, predlaže mjere u vezi radnog vremena u djelatnosti trgovine, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz nadležnosti Odjela, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna upravna tijela županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, provodi upravni nadzor nad tijelima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim institucijama, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
2.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo

 
-  viši stručni savjetnik za razvoj elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva– 1 izvršitelj/ica (redni broj 323. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne poslove u vezi razvitka elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva, potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, obavlja aktivnosti provođenja kampanja za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama, prati sve promjene zakonske regulative vezane uz elektroničko poslovanje, prati aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje s područja Republike Hrvatske i Europske unije, predlaže i prati iz svoga djelokruga sadržaj projekata programa Europske unije, sudjeluje u pripremi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
3.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo
 

-  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 324. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja administrativne i druge poslove u vezi praćenja i provedbe okvira usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja usluga povjerenja, prati zakonodavstvo Europske unije iz područja usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje i digitalnu ekonomiju s područja Europske unije, priprema materijale i obavlja administrativne poslove vezane uz razvoj digitalnog gospodarstva, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u administrativnim poslovima vezano uz izradu Strategija razvitka digitalnog gospodarstva, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
4.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT
Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 331. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene poslove vezano za usklađivanje i implementaciju tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba; sudjeluje u izradi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području slobode kretanja roba, te, po potrebi, sudjeluje u radu istih; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, i drugih akata   kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; obavlja poslove notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva iz djelokruga ministarstva u MNE bazu Europske komisije; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; obavlja poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
5.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU
Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 339. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja prirodnih, društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove vezane uz praćenje i koordinaciju rada EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU u nadležnosti Ministarstva te pružanja informacija hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu EU: sudjeluje u koordinaciji međuresornog razvoja elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; sudjeluje u praćenju i koordinaciji strane tehničke pomoći i međunarodnih projekata te u koordinaciji prekogranične suradnje u području unutarnjeg tržišta EU; sudjeluje u koordinaciji provedbe promidžbenih aktivnosti te u organizaciji i realizaciji konferencija, seminara, edukacija i radionica s predstavnicima nacionalnih i međunarodnih institucija i organizacija u svrhu informiranja građana, poduzetnika i nadležnih tijela o politikama i aktivnostima na unutarnje tržištu EU; sudjeluje u pripremi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, te sudjeluje u radu istih. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i organizacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
6.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za pravne i normativne poslove

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 663. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje u upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, daje mišljenja i objašnjenja u vezi provedbe zakona i drugih propisa, priprema odgovore na predstavke i pritužbe u odnosu na rad službenika Odjela u odnosu na rad i postupanje prvostupanjskih tijela kao i u odnosu na pojedinačne upravne akte, nadzire poslove vođenja evidencije u upravno sudskoj praksi.  Surađuje s Upravnim sudom Republike Hrvatske, Državnim odvjetništvom, tijelima državne i sudske vlasti i tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, priprema odgovore i obavijesti po traženjima Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, priprema nacrte rješenja po prigovorima koje donosi ministar, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova. Predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih mišljenja radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa. Pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
8.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 670. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
-  najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Donosi rješenja u upravnom postupku, priprema dokumentaciju, očitovanja, obavlja druge poslove te pruža stručnu pomoć Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Međuresornom povjerenstvu za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja vezano za investicijske sporove, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te priprema dokumentaciju, očitovanja, mišljenja te pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima pokrenutim protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva i prvostupanjskih upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima, kao i prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, a sve u skladu s punomoćima izdanim od ministra. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih

 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
  • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
  • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
  • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa