Iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


 
11. 11. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-5
Zagreb, 20. listopada 2022.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
1. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 67. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
   tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave, izmjene i dopune plana nabave, usklađuje realizaciju plana nabave sukladno pozicijama proračuna, vodi i ažurira registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, iskazuje i dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, prati realizaciju plana nabave, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne i jednostavne nabave, sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, sastavlja službena i interna izvješća vezana uz postupke nabave, izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima nabave radova, roba i usluga, priprema i izrađuje interne akte kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

 
-  viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 69. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz   
  znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi plana nabave i izmjena i dopuna plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje u praćenju izvršenja plana nabave, dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave za nabavne kategorije iz njihove nadležnosti, sudjeluje u sastavljanju službenih i internih izvješća vezanih uz postupke nabave vodi evidencije o postupcima nabave, evidenciju izdanih narudžbenica, zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi Ministarstva, prati ugovore zaključene temeljem okvirnih sporazuma koje je sklopilo tijelo državne uprave nadležno za središnju javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za informatičku i tehničku podršku
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

 
-  viši informatički savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 72. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja, društvenih ili
  tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Organizira provođenje nadzora projekata informatizacije Ministarstva, sudjeluje u planiranju i izradi Proračuna, analizira korisničke potrebe za informatizacijom poslovnih procesa, nadzire rad davatelja IT usluga koje se bave izgradnjom softvera i nadzire izvršenje ugovora, provodi i organizira informatiku edukaciju zaposlenika Ministarstva, predlaže standarde i norme IT opreme i usluga, utvrđuje prijedlog pravilnika vezano uz korištenje informatičkih resursa i prati razvoj informatičke tehnologije, organizira nadzor stabilnosti i sigurnosti informatičkog sustava te korištenja i održavanja ključne informatičke opreme i računalne mreže, nadzire rad davatelja usluga održavanja sistemske i mrežne infrastrukture i nadzire izvršenje ugovora, vodi evidenciju ugovora, predlaže standarde i norme IT opreme i usluga,  obavlja kontrolu korištenja sredstava proračuna, vodi evidenciju izvještaja i ostale dokumentacije vezane uz praćenje nadzora rada davatelja usluga, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, pruža pomoć službenicima i namještenicima na području informatike, vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, mobilnoj telefoniji, mobilnim uređajima i internetskim vezama za poslove Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

 
-  viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 73. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz   
  znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove praćenja, kontrole rada i obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava, surađuje u izradi informatičkih projekata, predlaže manje složena programska rješenja i informatičke modele, organizira djelovanje informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže, programska rješenja), pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih dokumenata, uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka te obavlja i druge stručne poslove potrebne za djelotvornost informatičkog sustava, sudjeluje u optimizaciji sadržaja na mrežnoj Web sjedištu – usklađivanje sa standardima i optimizacija za pretraživačke servise, planiranje verzija i izdanja u okvirima agilne razvojne metodologije te nadzor ispravnosti Internet i Intranet sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

 
-  informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 74. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske, informatičke, elektrotehničke struke ili druge tehničke struke ili
  gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove organizacije i upravljanja informacijskim sustavom, obavlja obradu, razmjenu, organizaciju i čuvanje elektroničkih (digitalnih) dokumenata, upravlja sustavima elektroničke pošte, održava računalne sustave i mreže, instalira operacijske sustave i korisničke aplikativne programe na radne stanice korisnika i na server, vodi brigu o ispravnim postavkama i povezivanju unutar lokalne mreže, postavlja i konfigurira sustav za sigurnosno spremanje podataka (backup), te za antivirusnu zaštitu informacijskog sustava, prati i predlaže racionalizaciju korištenja informatičke opreme, brine o ispravnosti informatičke opreme i organizira tekuće održavanje informatičke opreme, potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, pruža pomoć korisnicima svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema, kontrolira i distribuira dokumentaciju potrebnu za djelovanje informatičkog sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za odnose s javnošću i protokol
Odjel za odnose s javnošću

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 81. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih ili tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Komunicira s medijima, predlaže teme i prati događanja i aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, priprema govore i izjave za ministra, državne tajnike i ostale dužnosnike, priprema informacije za medije u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (priopćenja i druge sadržaje namijenjene medijima). Omogućava javnu dostupnost informacija, daje informacije domaćim i stranim korisnicima putem konferencija za novinare, elektronske pošte, interneta, telefona i drugim metodama, prikuplja informacije i priprema odgovore na upite građana, priprema materijale poput brošura, letaka, prezentacija, radi na osmišljavanju i provedbi edukativno-informativnih i ostalih događanja. Obavlja poslove internetskog informiranja; priprema, oblikuje, sadržajno uređuje internetske stranice Ministarstva vezano uz djelokrug odnosa s javnošću. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje    
  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja - ne starije od mjesec dana.
  Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za radno mjesto
  na koje se prijavljuje.
 
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 
Poziv za iskaz interesa
                                                                                                                
26. 4. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-4
Zagreb, 19. travnja 2022.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za EU fondove
Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć
Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 472. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski          
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,    
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a
  minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu,
  praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, planiranje i odabir projekata,
  upravljanje nepravilnostima
 
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga rada Odjela. Za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i klimatske promjene. Za navedene prioritete ulaganja, u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Posredničkim tijelom razine 2, planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava. Obavlja i poslove praćenja provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, te izvješća o ispunjenju pokazatelja rezultata i neposrednih rezultata, sudjeluje u pripremi Državnog proračuna, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, sudjeluje u aktivnostima promidžbe i vidljivosti te zatvaranja operativnog programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnog programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija. Redovno surađuje s korisnicima, drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, Upravljačkim tijelom, Posredničkim tijelom razine 2 i Koordinacijskim tijelom. Sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije u nadležnosti Odjela, priprema očitovanja na nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata ostalih tijela državne uprave u okviru djelokruga Odjela. Sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i bilješki sa sastanaka. Obavlja i druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i predlaganje inovativnih rješenja problema vezanih uz provedbu procedura Upravljačkog tijela/ Posredničkog tijela razine 1 za navedene prioritete ulaganja. Za novo programsko razdoblje, obavlja poslove programiranja u okviru nadležnosti Odjela. Prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata/ESI fondova; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Odjela. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva
Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva
Odjel za odobravanje projekata
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 490. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih (polje
  pravo ili ekonomija), interdisciplinarnih (polje projektni menadžment), tehničkih (polje građevinarstvo
  ili strojarstvo ili elektrotehnika), prirodnih (polje kemija ili biologija) ili biotehničkih znanosti (polje
  agronomija ili biotehnologija ili prehrambena tehnologija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta a osobito u područjima upravljanja projektnim ciklusom te planiranja i odabira projekata
 
Poslovi i zadaci:
 
Koordinira i obavlja poslove vezane za: organiziranje prihvaćanja prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija; priprema programske dodatke i programe potpora; doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno naplaćenih iznosa s kamatama; sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) odnosno sustav eFondovi; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; obavljanje pregleda dostavljenih projektnih prijedloga i davanje ocjene o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama i strategijom i programima investiranja odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz sredstava fondova Europske unije; suradnju s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava fondova Europske unije ili drugih međunarodnih izvora; obavljanje poslova vezanih uz pripremu i prijavu projekata; surađuje sa stručnjacima JASPERS-a i sudjeluje u praćenju utjecaja JASPERS-a u pripremi projekata; sudjelovanje u izradi metodologije odabira i sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, osigurava da je odobreni projekt u sklopu relevantnog fonda ili više njih; sudjelovanje u izradi uputa za prijavitelje, odnosno u postupku dodjele; obavljanje poslova vezanih uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća; u obavljanju opisanih poslova surađuje s Upravom vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu
Služba za pripremu programa
Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 502. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- izvrsno znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u službi i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga službe; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga službe; analizira podatke iz djelokruga službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kao i instrumente Nove generacije React - EU i VFO u okviru cilja politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, surađuje sa  stručnim upravama ministarstva i ostalim institucijama, u cilju provedbe programa i projekata sufinanciranih sredstvima ESI fondova; sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama; sudjeluje u pripremi koordinacije za izradu strategije pametne specijalizacije te prati ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions); obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužen za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu; obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa; priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, kao i na instrumente Nove generacije React - EU i VFO u okviru cilja politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje; sudjeluje u pripremi priručnika o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svoga djelokruga; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela,;  izvještava o nepravilnostima i rizicima u korištenju sredstava iz ESI fondova te osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova sudjeluje u postupku provođenja revizija od strane ovlaštenih tijela; analizira i sudjeluje u rješavanju preporuka revizorskih izvješća; izvještava o mogućim nepravilnostima; ukazuje/izvještava o mogućim rizicima u sustavu; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu
Služba za financijsko upravljanje
Odjel za pripremu i praćenje proračuna
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 508. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski     
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,   
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,   
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga odjela; analizira podatke iz djelokruga odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja sve poslove vezano uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru nadležnosti PT1 u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3), uključujući pripremu državnog proračuna za projekte iz nadležnosti PT1, kao i obrazloženje planiranih sredstava po pozivima, kontinuirano prati izvršenje stavki državnog proračuna, priprema prognoze raspoloživih financijskih sredstava operativnih programa, planove ugovaranja, prognozu provedbe, priprema financijske planove i prognoze novčanog tijeka, kontinuirano prati ostvarenje postavljenih ciljnih vrijednosti financijskih pokazatelja, izrađuje interna, kvartalna, godišnja i završna izvješća o provedbi financijskih pokazatelja, u cilju učinkovitog financijskog upravljanja, vodi evidenciju o raspoloživim, dodijeljenim, ugovorenim, isplaćenim i vraćenim sredstvima, prati izvršavanje povrata u državni proračun sredstava isplaćenih korisnicima te u kontinuiranoj koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za plaćanje i povrate vodi evidencije o iznosima koji trebaju biti ili su vraćeni; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi, priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; sudjeluje u postupku provođenja revizija od strane ovlaštenih tijela; analizira i sudjeluje u rješavanju preporuka revizorskih izvješća; izvještava o mogućim nepravilnostima; ukazuje o mogućim rizicima u sustavu; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu
Služba za praćenje i evaluaciju programa
Odjel za praćenje programa
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 514. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- izvrsno znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,  
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga odjela; analizira podatke iz djelokruga odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u provedbi vrednovanja na razini operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom i zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije; priprema kvartalna, godišnja i završna izvješća, prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih tematskih ciljeva te analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta; priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa; unosi odgovarajuće podatke u MIS; prati utvrđene mjere, uvjete i planove provedbe prioritetnih osi operativnih programa; prati ostvarenje financijskih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i priprema izvještaje o ostvarenju pokazatelja, kao i dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; izvještava o nepravilnostima i rizicima u korištenju sredstava iz ESI fondova te osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova;  sudjeluje u postupku provođenja revizija od strane ovlaštenih tijela; analizira i sudjeluje u rješavanju preporuka revizorskih izvješća; izvještava o mogućim nepravilnostima; ukazuje/izvještava o mogućim rizicima u sustavu; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu
Služba za dodjelu potpora
Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 527. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u izradi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz ESI fondova iz djelokruga Odjela; priprema složenije nacrte izvješća i akata na hrvatskom i engleskom jeziku iz djelokruga Odjela; analizira podatke iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja poslove vrednovanja projektnih prijava sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3. Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  kao i ostalih instrumenata u okviru cilja politike “Pametnija Europa”  usmjerenih na  razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika i omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetništvo; priprema pojašnjenja prijaviteljima; priprema očitovanja na prigovore prijavitelja; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (eFondovi) te unosi dodjeljene potpore u Registar potpora; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; izvještava o nepravilnostima i rizicima u korištenju sredstava iz ESI fondova te osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija
Odjel za horizontalna pitanja

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 546. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja  društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje jedna godina
  na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje rizicima, nepravilnosti i prijevare, kontrolu
  delegiranih funkcija i revizije te komunikaciju, informiranje i vidljivost
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i administrativne poslove iz djelokruga odjela; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima sufinanciranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa i projekata iz djelokruga odjela; analizira podatke iz djelokruga odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u poslovima vezanim uz uspostavu i unapređenje sustava, sudjeluje u izradi i ažuriranju dijelova Priručnika o postupanju iz djelokruga odjela te ažuriranju cijelog Priručnika Posredničkog tijela razine 1 (PT1); sudjeluje u izradi strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih dokumenata i izvješća vezano uz upravljanje ljudskim potencijalima u PT1; sudjeluje i izvještava o upravljanju rizicima, uključujući rizike prijevare u PT1: sudjeluje u ažuriranju Registra rizika, Akcijskog plana za ublažavanje rizika i Procjene izloženosti specifičnim rizicima prijevare; koordinira, sudjeluje i izvještava o upravljanju nepravilnostima u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, sudjeluje i izvještava o provedbi aktivnosti informiranja i komunikacije u PT1, sudjeluje u koordinaciji postupaka revizija i drugih kontrola koje u PT1 provode nadležna tijela, evidentira ih u registrima, prati i izvještava o provedbi preporuka; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima državnih tijela i tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije te po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;  izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu te predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;  osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za EU politiku teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 548. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova u službi; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga službe; analizira podatke iz djelokruga službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; podržava mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS), koji uključuju prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju; priprema podloge i daje mišljenja iz svoga djelokruga nadležnosti temeljem obavijesti o namjeri sudjelovanja gospodarskih dionika u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS); sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u ETS programima te makro regionalnim strategijama; podržava provedbu europskih makro strategija (EUSDR, EUSAIR, ALPE ADRIA); sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih ETS programima u kojima služba sudjeluje kao korisnik;   pomaže rad Koordinatora i voditelja projekta u provedbi 8. Prioritetnog područja EUSDR koje se odnosi na »Podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva“ te sudjeluje na sastancima 1. Upravljačkog stupa EUSAIR; prati međunarodne propise iz svog djelokruga,  organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za europske poslove
Odjel za programe EU

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 556. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost. Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz programe Unije iz nadležnosti Ministarstva. Prati Europski semestar i inicijativu ozelenjivanja europskog semestra, priprema materijale za Koordinatora za Europski semestar, sudjeluje u koordiniranju izradu, praćenju i izvještavanju o provedbi mjera Nacionalnog programa reforme iz nadležnosti Ministarstva. Komunicira s Europskom komisijom vezano za izradu Pregleda stanja u okolišu (EIR). Obavlja poslove i zadatke nacionalne kontakt točke za program LIFE. Pruža informacije o tematskim prioritetima, generalnim pravilima i natječajnim uvjetima potencijalnim prijaviteljima projekata na program LIFE. Sudjeluje u organizaciji seminara i radionica o programu LIFE i drugih događanja s ciljem promocije programa. Obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku za praćenje i izvještavanje o održivosti projektnih rezultata IPA projekta (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF)) iz nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u priprema materijale za Voditelja programa i komunicira sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, Ministarstvom financija te Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Prati programe prekogranične suradnje i EU makroregionalne strategije; Obavlja poslove resorne kontakt točke za instrumente TAIEX i twinning. Koordinira uključivanje Ministarstva i davanje podrške na projektima koje treće stane prijavljuju na programe Unije. Prati programe Unije iz kojih je moguće financirati projekte s temama iz nadležnosti Ministarstva. Prati rad tematskih upravljačkih skupina EUSAIR-a u kojima sudjeluje Ministarstvo te priprema potrebne materijale za sastanke i priprema izvješća. Obavlja poslove središnje kontakt točke za programe Europske komisije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva te koordinira aktivnosti uključenih resornih tijela. Sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za međunarodne poslove
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 561. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene poslove vezane za aktivnosti suradnje na područjima iz nadležnosti Ministarstva na međunarodnoj i regionalnoj razini; održava bazu podataka međunarodnih akata; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih obveza, ugovora i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u izradi stručnih podloga, stajališta i izjava Republike Hrvatske za međunarodne sastanke, obavlja stručne i tehničke poslove pripreme nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva koje sklapa Republika Hrvatska, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija, posebice Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) kao i radnih skupina za međunarodna okolišna pitanja unutar Vijeća EU. Prikuplja podatke od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i vodi evidenciju međunarodnih aktivnosti. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge međunarodne aktivnosti. Priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje bilateralnih međunarodnih ugovora o suradnji u nadležnosti Ministarstva i koordinira i prati njihovu provedbu; priprema podloge za bilateralne sastanke, koordinira i vodi evidenciju o bilateralnim ugovorima te zaključcima s bilateralnih sastanaka. Koordinira suradnju s regionalnim organizacijama i inicijativama, koordinira i sudjeluje u radu međudržavnih komisija. Sudjeluje u organizaciji međudržavnih posjeta, sastanaka, priprema podloge i zaključke o sudjelovanju osoba u radu u međudržavnim komisijama, koordinira i izvješćuje o aktivnostima pružanja međunarodne razvojne suradnje; koordinira i sudjeluje u suradnji s međunarodnim organizacijama i financijskim ustanovama u RH; sudjeluje na poslovima tehničke suradnje s drugim državama, organizacije radionica i seminara. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za međunarodne poslove
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 562. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene stručne poslove vezano uz koordinaciju međunarodnih aktivnosti Ministarstva na multilateralnoj, regionalnoj i bilateralnoj razini; koordinira, sudjeluje i prati pripremu i provedbu međunarodnih akata i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; održava bazu podataka međunarodnih akata; koordinira i sudjeluje u pripremi stručnih podloga, stajališta i izjava Republike Hrvatske za međunarodne sastanke, izrađuje prijedloge za izmjene i dopune međunarodnih ugovora i inicijativa, prati i izvješćuje o provedbi mjera i izvršavanju preuzetih međunarodnih obveza. Surađuje s tijelima državne uprave, područne i lokalne samouprave i drugim institucijama vezano za pripreme sastanaka, konferencija i druga pitanja međunarodne suradnje, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Koordinira pripremu i prati provedbu međunarodnih projekata; surađuje s diplomatskim predstavništvima drugih država u RH i misijama i predstavništvima RH u svijetu; sudjeluje u radu međunarodnih i regionalnih inicijativa, koordinira aktivnosti Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) te aktivno sudjeluje u radu radnih skupina za međunarodna okolišna pitanja unutar Vijeća EU. Sudjeluje u organizaciji i pripremi podloga za međudržavne posjete i sastanke. Priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje bilateralnih međunarodnih ugovora o suradnji u nadležnosti Ministarstva i koordinira i prati njihovu provedbu; priprema podloge za bilateralne sastanke, koordinira i vodi evidenciju o bilateralnim ugovorima te zaključcima s bilateralnih sastanaka. Priprema izvješća o stanju međunarodne suradnje i predlaže mjere za njezino unapređenje Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 
 Poziv za iskaz interesa
 
21. 4. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-1
Zagreb, 8. travnja 2022.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu
Služba za poduzetničku infrastrukturu
Odjel za poduzetničke potporne institucije
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 120. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne poslove više razine složenosti i operativne poslove koji se odnose poduzetničke potporne institucije te na  slobodne zone; radi stručne poslove više razine složenosti povezane s pitanjima raspolaganja i darovanja nekretnina u vlasništvu RH za poduzetničke potporne institucije; sudjeluje u planiranju i izradi modela razvoja poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona, unapređenju mjera i politika za razvoj poduzetničkih potpornih institucija, slobodnih zona i poslovnog okruženja; daje stručna mišljenja, objašnjenja i informacije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi prijedloga propisa iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi programa i projekata usmjerenih na razvoj poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona; sudjeluje u izradi izvješća povezanih s djelokrugom Odjela; obavlja analitičko - statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke i informacije o poduzetničkim potpornim institucijama i slobodnim zonama; prikuplja i obrađuje podatke o poduzetničkim potpornim institucijama unutar sistematizirane baze podataka subjekata poduzetničke infrastrukture; sudjeluje u praćenju provedbe programa, projekata i mjera usmjerenih na razvoj poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona; predlaže načine povezivanja poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona s poduzetnicima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
Sektor za konkurentnost
Služba za izvoz

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 141. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga Službe; pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavlja poslove; pruža operativnu, administrativnu i savjetodavnu podršku izvoznicima i onima koji to žele postati, posebice malim i srednjim poduzetnicima; izvršava poslove u vezi s unapređenjem mjera i politika za povećanje izvoza; surađuje s izvoznicima te pruža operativnu podršku prilagođenu potrebama i zahtjevima pojedinog izvoznika; prikuplja, analizira i objavljuje informacije vezane uz izvoz, a koje uključuju analize postojećih i potencijalnih tržišta, informacije o uvjetima poslovanja na ciljanim tržištima i izradu hodograma aktivnosti; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskaz interesa
                                                           
1.12.2021. Poziv za iskaz interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-6
Zagreb, 25. studenoga 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda
 
 • viši stručni savjetnik za zaštitu od štetnog djelovanja voda – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 387. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove vezane uz neposredno izvršavanje propisa iz područja upravljanja vodama i vodnim dobrom koji se odnose na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu; prati ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, utvrđuje vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izrađuje odluke; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izrađuje rješenja; izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske; provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
 
 • stručni savjetnik za melioracijsku odvodnju – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 390. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti 
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove neposrednog izvršavanja propisa iz područja upravljanja vodama vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na melioracijsku odvodnju; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih; sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata melioracijske odvodnje za sufinanciranje iz EU fondova; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracijsku odvodnju; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga; prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, prati stanje obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i izrađuje nacrt rješenja; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
 • stručni savjetnik za upravni nadzor i kontrolu vodnih naknada i ulaganja – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 412. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 

Poslovi i zadaci:

Obavlja upravne poslove provedbe upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, provodi upravni nadzor u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaže mjere za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
 • viši stručni referent za kontrolu naknada za koncesije, kontrolu vodnih naknada i ulaganja – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 414. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu

 
Poslovi i zadaci:

Obavlja stručne poslove, koji se odnose na kontrolu obračuna i praćenja naplate svih Zakonom o vodama i podzakonskim propisima propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda, surađuje s koncesionarima, tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, kontrolira pravilnost uplata obveza s osnova naknade za koncesije prema propisanom načinu uplate, kontrolira izdana rješenja o iznosu naknade za koncesije, obrađuje i odobrava podneske za povratom i/ili preknjiženjem sredstava s osnova naknade za koncesije, prikuplja, obrađuje i prijavljuje podatke sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o koncesijama i Pravilniku o Registru koncesija, rješava podneske za odgodom plaćanja, obročnom otplatom duga te prodajom, otpisom ili djelomičnim otpisom potraživanja sukladno Zakonu o proračunu i provedbenim propisima, sudjeluje u izradi izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije, sudjeluje u predlaganju i poduzimanju mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
 • viši stručni savjetnik za praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 430. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu stručnih podloga  u dijelu koji se odnosi na učinkovitost poslovanja isporučitelja vodnih usluga radi pripreme zakonodavnog okvira, ,  sudjeluje u izradi  analiza i izvješća vezano uz  poslovanje u sektoru vodnih usluga u odnosu na tehnički, ekonomski i operativni aspekt toga poslovanja, prati kretanje cijena vodnih usluga i u tom smislu surađuje s nadležnim regulatornim tijelom, u suradnji s Hrvatskim vodama sudjeluje u poslovima koji se odnose na definiranje metodologije za procjenu i upravljanje gubicima te u provedbi mjera za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sudjeluje u izradi prijedloga odgovarajućeg zakonodavnog okvira koji propisuje mjere za upravljanje gubicima, sudjeluje u provedbi Strateškog plana ministarstva, sudjeluje u postupcima koji se odnose na povredu europskog prava iz svog djelokruga, izrađuje tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na učinkovitost i ekonomičnost poslovanja isporučitelja vodnih usluga. Sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjeluje u pripremi i provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš za višegodišnje i druge razvojne planove komunalnih vodnih građevina, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
 • viši stručni savjetnik za vodne usluge i vodnokomunalne strateške investicijske projekte – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 431. Pravilnika)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje i provedbu odluka koje se donose na lokalnoj i regionalnoj razini i to: odluka o odvodnji otpadnih voda, te općih uvjeta isporuke vodnih usluga, komunicira s jedinicama lokalne samouprave i korisnicima vodnih usluga u okviru svoje nadležnosti, a posebno vezano uz davanje tumačenja u pripremi i provedbi općih akata, sudjeluje u postupcima prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i to u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu projekata razvoja vodno komunalne infrastrukture (EU projekata razvoja vodno komunalne infrastrukture) na način da saziva sastanke operativnih skupina, izrađuje zapisnike i izvješća, koordinira izradu stručnih podloga i sudjeluje u pripremi dokumentacije za proglašenje tih projekta strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, sudjeluje u postupcima ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja drugih sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 


Poziv za iskaz interesa
13. 4. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-3
Zagreb, 11. travnja 2022.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 180. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:
 
Obavlja najsloženije upravne i stručne poslove u vezi s provedbom strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Izrađuje stručna polazišta i nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te strateških i planskih dokumenata iz područja iz nadležnosti Službe. Obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva iz područja nadležnosti Službe s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja iz djelokruga rada Službe. Obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na davanje mišljenja i prijedloga stajališta na nacrte propisa Europske unije i izvršavanje obveza i zadataka međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi projekata iz nadležnosti Službe za potrebe EU i međunarodne suradnje, prati EU i međunarodna usmjerenja, postupke i iskustva vezana uz djelokrug rada Službe. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja, prijedloga stajališta i mišljenja na prijedloge stajališta za stručne radne skupine u tijelima Europske unije i na nacrte propisa Europske unije vezane na područja iz nadležnosti Službe. Sudjeluje u stručnoj suradnji Službe s drugim s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima te međunarodnim organizacijama iz područja iz nadležnosti Službe. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, u vezi s informiranjem javnosti, mišljenja i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
 
 • stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 181. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene poslove i zadatke u vezi s provedbom strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Sudjeluje u stručnoj suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima, Europskom unijom te međunarodnim organizacijama iz područja iz nadležnosti Službe. Izrađuje podloge za stručna polazišta za izradu zakona i drugih propisa, planova, programa te smjernica iz područja iz nadležnosti Službe. Sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti Službe. Izrađuje stručna mišljenja i daje odgovore na upite vezano za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, potiče prikupljanje i razmjenu podataka za potrebe Europske unije i međunarodne suradnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

 
 • stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 185. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci: 

Obavlja složene poslove i zadatke u vezi s područjem procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sudjeluje u stručnoj suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima, Europskom unijom te međunarodnim organizacijama iz područja iz nadležnosti Službe. Izrađuje podloge za stručna polazišta za izradu zakona i drugih propisa, planova, programa te smjernica iz područja iz nadležnosti Službe. Sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti Službe. Izrađuje stručna mišljenja i daje odgovore na upite vezano za procjenu utjecaja na okoliš, potiče prikupljanje i razmjenu podataka za potrebe Europske unije i međunarodne suradnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

 
 • stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 186. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:
 
Surađuje u stručnim poslovima i zadacima u svezi s područjem vezanim na procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Priprema i obrađuje podatke za rad Službe. Prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe. Sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu
Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu
 
 • stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 193. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Sudjeluje u stručnim i upravnim poslovima i zadacima u vezi s postupkom izdavanja suglasnosti na dokumentaciju postrojenja koja postupaju s opasnim tvarima i sanacijskim programom, priprema i obrađuje podatke za rad Odjela, prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i tvrtkama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

 
 • viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 196. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati od značaja za rad državnog tijela
 • prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 

Obavlja najsloženije poslove i zadatke Službe, a posebno izrađuje stručna polazišta i nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja gospodarenja otpadom radi usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije, sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom radi usklađivanja s politikama i strateškim okvirima EU i drugih međunarodnih organizacija. Obavlja najsloženije poslove pripreme stručnih podloga za izradu strateških i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave, drugim sektorskim institucijama i ostalim stručnim i znanstvenim organizacijama, te prati i analizira učinke provedbe mjera iz strateških i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izrađuje tehničke stručne podloge, prijedloge pregovaračkih stajališta, sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća, prikuplja stručne materijale i podatke od drugih središnjih tijela državne uprave i institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove te sudjeluje u provedbi aktivnosti i obveza iz međunarodnih ugovora u području gospodarenja otpadom. Prati pokazatelje i kretanja u sektoru gospodarenja otpadom u okviru kružnog gospodarstva te predlaže i prati provedbu mjera za smanjivanja nastanka otpada, smanjivanja odlaganja otpada i povećanja odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada i primjenu novih tehnologija. Vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Sudjeluje u stručnoj suradnji Službe s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i tvrtkama te međunarodnim organizacijama iz područja gospodarenja otpadom. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, u vezi s informiranjem javnosti, mišljenja i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 198. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene upravne i stručne poslove izdavanja dozvola, rješenja, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, mišljenja i odluka iz područja gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpadom, odluka o statusu i količinama otpada na odlagalištima i rješenja o odloženoj količini otpada, vođenja Očevidnika za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Očevidnika nusproizvoda, ukidanja statusa otpada, te uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku. Vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Obavlja složene upravne i stručne poslove iz djelokruga Službe te prati i sudjeluje u usmjeravanju razvoja informacijskog sustava gospodarenja otpadom u okviru djelokruga rada Službe. Izrađuje stručna polazišta i nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te strateških i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i prijedloga stajališta na nacrte propisa Europske unije iz područja gospodarenja otpadom i izvršavanje obveza i zadataka međunarodne suradnje na području gospodarenja otpadom, sudjeluje u izradi projekata iz nadležnosti Službe za potrebe EU i međunarodne suradnje, prati EU i međunarodna usmjerenja, postupke i iskustva vezana uz gospodarenje otpadom. Sudjeluje u stručnoj suradnji Službe s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i tvrtkama te međunarodnim organizacijama iz područja gospodarenja otpadom. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, u vezi s informiranjem javnosti, mišljenja i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

 
 • stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 199. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci: 

Surađuje u stručnim poslovima i zadacima u svezi s provedbom postupka izdavanja dozvola, odobrenja i rješenja i pripremi propisa iz područja gospodarenja otpadom te praćenja EU propisa iz područja kružnog gospodarstva.. Priprema i obrađuje podatke za rad Službe i Sektora. Prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe i Sektora. Sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i (područne) regionalne samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za planove i posebne kategorije otpada

 
 • stručni suradnik - 3 izvršitelja/ice  (redni broj 204. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Surađuje u stručnim poslovima i zadacima u svezi s provedbom postupka izdavanja mišljenja iz područja gospodarenja otpadom u postupcima procjene utjecaja na okoliš i okolišne dozvole i pripremi propisa iz područja gospodarenja otpadom te praćenja EU propisa iz područja kružnog gospodarstva. Priprema i obrađuje podatke za rad Službe i Sektora. Prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe i Sektora. Sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i (područne) regionalne samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskaz interesa                                                                                              
23.9.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-5
Zagreb, 8. rujna 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
           Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
           Služba za odnose s javnošću i protokol
           Odjel za odnose s javnošću
 
-  viši stručni savjetnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica (redni broj 81. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - položen državni ispit II razine
 - znanje engleskog jezika
 - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Komunicira s medijima, predlaže teme i prati događanja i aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, priprema govore i izjave za ministra, državne tajnike i ostale dužnosnike, priprema informacije za medije u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (priopćenja i druge sadržaje namijenjene medijima). Omogućava javnu dostupnost informacija, daje informacije domaćim i stranim korisnicima putem konferencija za novinare, elektronske pošte, interneta, telefona i drugim metodama, prikuplja informacije i priprema odgovore na upite građana, priprema materijale poput brošura, letaka, prezentacija, radi na osmišljavanju i provedbi edukativno-informativnih i ostalih događanja. Obavlja poslove internetskog informiranja; priprema, oblikuje, sadržajno uređuje internetske stranice Ministarstva vezano uz djelokrug odnosa s javnošću. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
           Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
           Služba za odnose s javnošću i protokol
           Odjel za protokol
 
-  viši stručni savjetnik za protokol – 1 izvršitelj/ica (redni broj 83. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - položen državni ispit II razine
 - znanje engleskog jezika
 - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Vodi poslove protokola za ministra i druge državne dužnosnike. Sukladno dogovorenim aktivnostima s nadređenima, radi stručne, organizacijske i tehničke poslove za pripremu konferencija za medije, izlazaka na teren, informativno-edukativnih događanja te svih ostalih obaveza vezanih uz promidžbu i informiranje Ministarstva. Direktno komunicira sa svim dionicima uključenima u protokolu, prikuplja sve potrebne informacije te priprema protokol i ostale potrebne protokolarne radnje za sudjelovanje predstavnika Ministarstva. Vodi evidenciju zaprimljenih pozivnica te u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva postupa po istima. Zaprima i vodi zahtjeve za pokroviteljstva koje Ministarstvo zaprima te u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, priprema i predlaže odgovore na ista. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr .

Poziv za iskaz interesa
1.9. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-4
Zagreb, 25. kolovoza 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
Služba za financije i proračun
     Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 48. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
       sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih
       znanosti (polje ekonomija)
     - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
     - položen državni ispit II razine
     - znanje engleskog jezika
     - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti. Prati zakone i druge propise iz svog djelokruga rada. Daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa, vezano uz djelokrug rada Odjela. Daje smjernice i izrađuje naputke u skladu s važećim propisima iz svog djelokruga rada i uvažavajući posebnosti u poslovanju Ministarstva i upute za potrebe financijskog upravljanja, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Sudjeluje u provedbi izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i koordinira provedbu suštinske provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva i trgovačkih društava. Izrađuje nacrte internih akata/procedura za sve značajnije procese uključujući i upravljanje rizicima, sudjeluje u izradi obrazaca za opis i popis poslovnih procesa i procjenu rizika, brine o ažuriranju dokumentacije vezane uz mape poslovnih procesa i registar rizika, vodi popis poslovnih procesa i rizika i ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
     Služba za računovodstvo
 
-  računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica (redni broj 59. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja kontrolu ispravnosti putnih naloga, obavlja gotovinske uplate i isplate iz kunske i devizne blagajne na osnovu uredno likvidirane dokumentacije, vodi blagajničke izvještaje i druge propisane evidencije, obračunava putne naloge i kontrolira račune za isplatu preko blagajne, kontrolira istinitost i točnost blagajničkih izvješća s prilozima, izrađuje zbrojni i virmanski nalog za plaćanje, usklađuje knjižene stavke po kontima glavne knjige sa analitičkom evidencijom, vodi brigu o čuvanju novca i vrijednosnih papira, vodi evidenciju o izdanim akontacijama za putne troškove, vrši ispis obrazaca za podizanje deviznih dnevnica i obavlja obračun i isplatu po obavljenom putu, izrađuje JOPPD obrazac i dostavlja ga e-poreznoj, obavlja suštinsku, financijsku i računsku kontrolu (prethodnu kontrolu) dokumentacije za plaćanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskazivanje interesa
10. 8. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-3
Zagreb, 21. srpnja 2021.
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za unapređenje trgovine i tržišta
Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

 
-  viši stručni savjetnik za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak – 3 izvršitelja/ica (redni broj 314. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo i trgovine na veliko s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta, predlaže mjere u vezi radnog vremena u djelatnosti trgovine, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz nadležnosti Odjela, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna upravna tijela županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, provodi upravni nadzor nad tijelima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim institucijama, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
2.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo

 
-  viši stručni savjetnik za razvoj elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva– 1 izvršitelj/ica (redni broj 323. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne poslove u vezi razvitka elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva, potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, obavlja aktivnosti provođenja kampanja za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama, prati sve promjene zakonske regulative vezane uz elektroničko poslovanje, prati aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje s područja Republike Hrvatske i Europske unije, predlaže i prati iz svoga djelokruga sadržaj projekata programa Europske unije, sudjeluje u pripremi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
3.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo
 

-  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 324. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja administrativne i druge poslove u vezi praćenja i provedbe okvira usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja usluga povjerenja, prati zakonodavstvo Europske unije iz područja usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje i digitalnu ekonomiju s područja Europske unije, priprema materijale i obavlja administrativne poslove vezane uz razvoj digitalnog gospodarstva, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u administrativnim poslovima vezano uz izradu Strategija razvitka digitalnog gospodarstva, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
4.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT
Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 331. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene poslove vezano za usklađivanje i implementaciju tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba; sudjeluje u izradi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području slobode kretanja roba, te, po potrebi, sudjeluje u radu istih; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, i drugih akata   kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; obavlja poslove notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva iz djelokruga ministarstva u MNE bazu Europske komisije; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; obavlja poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
5.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU
Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 339. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja prirodnih, društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove vezane uz praćenje i koordinaciju rada EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU u nadležnosti Ministarstva te pružanja informacija hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu EU: sudjeluje u koordinaciji međuresornog razvoja elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; sudjeluje u praćenju i koordinaciji strane tehničke pomoći i međunarodnih projekata te u koordinaciji prekogranične suradnje u području unutarnjeg tržišta EU; sudjeluje u koordinaciji provedbe promidžbenih aktivnosti te u organizaciji i realizaciji konferencija, seminara, edukacija i radionica s predstavnicima nacionalnih i međunarodnih institucija i organizacija u svrhu informiranja građana, poduzetnika i nadležnih tijela o politikama i aktivnostima na unutarnje tržištu EU; sudjeluje u pripremi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, te sudjeluje u radu istih. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i organizacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
6.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za pravne i normativne poslove

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 663. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje u upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, daje mišljenja i objašnjenja u vezi provedbe zakona i drugih propisa, priprema odgovore na predstavke i pritužbe u odnosu na rad službenika Odjela u odnosu na rad i postupanje prvostupanjskih tijela kao i u odnosu na pojedinačne upravne akte, nadzire poslove vođenja evidencije u upravno sudskoj praksi.  Surađuje s Upravnim sudom Republike Hrvatske, Državnim odvjetništvom, tijelima državne i sudske vlasti i tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, priprema odgovore i obavijesti po traženjima Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, priprema nacrte rješenja po prigovorima koje donosi ministar, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova. Predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih mišljenja radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa. Pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
8.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 670. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
-  najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Donosi rješenja u upravnom postupku, priprema dokumentaciju, očitovanja, obavlja druge poslove te pruža stručnu pomoć Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Međuresornom povjerenstvu za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja vezano za investicijske sporove, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te priprema dokumentaciju, očitovanja, mišljenja te pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima pokrenutim protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva i prvostupanjskih upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima, kao i prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, a sve u skladu s punomoćima izdanim od ministra. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih

 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa
8.6.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-2
Zagreb, 7. lipnja 2021.
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetsku politiku i planiranje
Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 278. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Surađuje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, sudjeluje u izradi zakona i propisa iz područja energetike, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike i nuklearne sigurnosti, prati usklađenost hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s tijelima državne uprave i raznim ustanovama. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Prati primjenu domaćih i međunarodnih propisa i sudjeluje u provedbi programa i projekata međunarodne suradnje. Sudjeluje u praćenju međunarodna stanja i trendova u sektoru energetike, poglavito vezanih uz aspekte sigurnosti opskrbe i održivosti, razvoja tržišta energentima, te mogućnosti implementacija novih tehnologija. Sudjeluje u izradi propisa kojima se štite krajnji kupci energije koji imaju posebnu zaštitu u slučaju kriznih stanja, zbog sigurnosnih razloga, mogućeg ugrožavanja života i rada te socijalnih razloga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 287. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, elektroenergetike, nafte, plina i nuklearne sigurnosti radi usklađivanja s propisima Europske unije, prati i koordinira primjenu domaćih propisa i usklađenost s propisima Europske unije, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike i nuklearne sigurnosti. Surađuje s tijelima državne uprave i drugim ustanovama. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Kontinuirano prati utjecaj svjetskog na domaće tržište nafte, naftnih derivata, kontinuirano prati cijene energenata i energije na tržištu, prati utjecaj cijena energenata na gospodarski razvitak, te utjecaj cijena energenata na socijalno osjetljive i ugrožene kategorije stanovništva. Obavlja nadzor nad provedbom zacrtanih planova izgradnje, korištenja, modernizacije/obnove energetskih objekata, prati razvitak naftno-plinskoga gospodarstva u regiji i inozemstvu prati razvoj zakonodavstva Europske unije u području energetike i razvoja tržišta radi implementacije u hrvatsko zakonodavstvo. Sudjeluje u pripremi materijala za sastanke s Europskom komisijom i po potrebi sudjeluje na sastancima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 288. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije i plina radi usklađivanja s propisima Europske unije, prati i koordinira primjenu domaćih propisa i usklađenost s propisima Europske unije, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike, toplinske energije i plina. Surađuje s tijelima državne uprave i drugim ustanovama. Analizira sigurnost opskrbe toplinskom energijom te odnose prema potrošačima, prati i analizira učinkovitost izgradnje novih objekata u toplinskom sustavu, prati i analizira djelotvornost funkcioniranja toplinskog sustava, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja toplinarstva. Kontinuirano prati utjecaj svjetskog na domaće tržište prirodnog plina, kontinuirano prati i analizira gospodarske mjere i njihov utjecaj na položaj energetike, koordinira međunarodnu suradnju na području prirodnog plina, analizira sigurnost opskrbe energentima i odnose prema potrošačima, kontinuirano prati i analizira odnose cijena između pojedinih energenata na domaćem tržištu. Sudjeluje na međunarodnim programima i projektima međunarodne suradnje na području plina i zaštite okoliša i ostalih pitanja vezanih uz sektor energetike te obavlja. Kontinuirano vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike. Analizira, ocjenjuje i predlaže planove razvoja energetskog sektora vezane uz planove razvoja ljudskih resursa, nacionalnih potencijala i komunikacijske strategije u energetskom sektoru. Aktivno sudjeluje i prati međunarodna stanja i trendove u sektoru energetike, poglavito vezane uz održivost tržišta rada i aspekte sigurnosti opskrbe i održivosti te razvoja tržišta energentima, vezanih uz razvoj ljudskih potencijala te mogućnosti implementacija novih tehnologija, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Radi na provedbi projekata Europske unije i na drugim projektima iz sektora energetike. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za obnovljive izvore energije
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 292. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo ili elektrotehnika ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Vodi i sudjeluje u pripremi, izradi, provedbi i nadzoru primjene ekonomskih instrumenata (poticaji, potpore i sl.) u programima vezanim uz obnovljive izvore, sudjeluje u izradi, provedbi i tumačenju zakonskih i podzakonskih akata iz navedenih područja, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu okoliša, te sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje na području obnovljivih izvora i zaštite okoliša. Sudjeluje u programima i projektima međunarodne i međuresorne suradnje iz područja obnovljivih izvora energije, sudjeluje u izradi i sklapanju međunarodnih ugovora vezano za obnovljive izvore energije. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora te priprema grafičke priloge uz upravne postupke, priprema i sudjeluje u usmenim raspravama vezanim uz upravni postupak, te vodi zapisnik na usmenim raspravama. Sudjeluje u rješavanju predmeta prvostupanjskog upravnog postupka. Sudjeluje u svim radnjama vezano za Registar obnovljivih izvora energije te objavu istih na web stranicama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
5.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

     Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
     Služba za obnovljive izvore energije
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 293. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo ili elektrotehnika ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
 
Poslovi i zadaci:

Vodi i sudjeluje u izradi i provedbi strategijskih, razvojnih i programskih dokumenata, te analitičkih i stručnih podloga, iz područja biogoriva, sudjeluje u izradi, provedbi i tumačenju zakonskih i podzakonskih akata iz navedenih područja, vodi i sudjeluje u pripremi, izradi, provedbi i nadzoru primjene ekonomskih instrumenata (poticaji, potpore i sl.) u programima vezanim uz biogoriva, rukovodi ili sudjeluje u programima i projektima međunarodne i međuresorne suradnje na području biogoriva. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


6.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

     Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
     Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 303. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u vođenju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na ugljikovodike geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i registar izdanih dozvola, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za naftno-rudarske objekte i postrojenja. Obavlja upravno-pravne i pravne poslove vezane za područje naftnog rudarstva; priprema dokumentaciju i mišljenja iz područja naftnog rudarstva; rješava po izvanrednim pravnim lijekovima; obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 

Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskazivanje interesa za premještaj - Uprava za energetiku (PDF)
 
25.5.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-1
Zagreb, 18. svibnja 2021.
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za ljudske potencijale i opće  poslove
Služba za opće poslove i strateško planiranje
Odjel za strateško planiranje i analitiku
 
-  stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 40. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili strukovne ili tehničke škole ili  gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit I razine
 • poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja stručne, uredske, administrativne i tehničke poslove; objedinjava izvješća i analize, zaprima, raspoređuje, otprema predmete/poštu te obavlja poslove sređivanja i odlaganja završenih predmeta i o tome vodi evidenciju; izrađuje i otprema dopise u svezi sazivanja sastanaka, prima i prenosi poruke, umnožava; obavlja manje složene poslove iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO    

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
Služba za računovodstvo
 
-  računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica (redni broj 59. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I razine
 • poznavanje rada na računalu

 Poslovi i zadaci:

Obavlja kontrolu ispravnosti putnih naloga, obavlja gotovinske uplate i isplate iz kunske i devizne blagajne na osnovu uredno likvidirane dokumentacije, vodi blagajničke izvještaje i druge propisane evidencije, obračunava putne naloge i kontrolira račune za isplatu preko blagajne, kontrolira istinitost i točnost blagajničkih izvješća s prilozima, izrađuje zbrojni i virmanski nalog za plaćanje, usklađuje knjižene stavke po kontima glavne knjige sa analitičkom evidencijom, vodi brigu o čuvanju novca i vrijednosnih papira, vodi evidenciju o izdanim akontacijama za putne troškove, vrši ispis obrazaca za podizanje deviznih dnevnica i obavlja obračun i isplatu po obavljenom putu, izrađuje JOPPD obrazac i dostavlja ga e-poreznoj, obavlja suštinsku, financijsku i računsku kontrolu (prethodnu kontrolu) dokumentacije za plaćanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3.  GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
    
-  viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 69. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi plana nabave i izmjena i dopuna plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje u praćenju izvršenja plana nabave, dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave za nabavne kategorije iz njihove nadležnosti, sudjeluje u sastavljanju službenih i internih izvješća vezanih uz postupke nabave vodi evidencije o postupcima nabave, evidenciju izdanih narudžbenica, zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi Ministarstva, prati ugovore zaključene temeljem okvirnih sporazuma koje je sklopilo tijelo državne uprave nadležno za središnju javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4.  GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za informatičku i tehničku podršku
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju
 
-  viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 73. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja poslove praćenja, kontrole rada i obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava, surađuje u izradi informatičkih projekata, predlaže manje složena programska rješenja i informatičke modele, organizira djelovanje informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže, programska rješenja), pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih dokumenata, uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka te obavlja i druge stručne poslove potrebne za djelotvornost informatičkog sustava, sudjeluje u optimizaciji sadržaja na mrežnoj Web sjedištu – usklađivanje sa standardima i optimizacija za pretraživačke servise, planiranje verzija i izdanja u okvirima agilne razvojne metodologije te nadzor ispravnosti Internet i Intranet sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
   
Sektor za klimatsku politiku
Služba za klimatske aktivnost
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 158. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije poslove vezano za zaštitu klimatskog sustava te zaštitu ozonskog sloja. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu prijedloga zakona i provedbenih propisa, programa i izvješća iz područja zaštite klime i ozona, prati njihovu provedbu te osigurava usklađenost zakonodavstva s propisima EU. Vodi sustav trgovanja, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova. Obavlja poslove administriranja operatora zrakoplova. Priprema izračun emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno za industrijska postrojenja, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća. Izdaje rješenja o količini besplatnih emisijskih jedinica, sudjeluje u provedbi instrumenata financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama. Sudjeluje u praćenju emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. Nadzire način upravljanja s korisničkim računima u Registru Unije. Nadzire izvršenje obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova godišnjeg izdavanja i prijenosa emisijskih jedinica. Priprema godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijama. Vodi nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama Komisiji i Tajništvu UNFCCC. Koordinira rad Povjerenstava, unaprjeđuje izvješćivanje po sektorima, prati pouzdanost podataka iz sektora i sudjeluje u godišnjoj reviziji izvješća o emisijama, osigurava kvalitetu inventara emisija i koordinira nadzor na nacionalnoj razini. Pregledava izvješća o učinku politike i mjera smanjenja emisija i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova te sudjeluje u njihovoj reviziji. Osigurava pripremu i dostavljanje Tajništvu UNFCCC i Komisiji Nacionalnog izvješća o promjeni klime i Dvogodišnjeg izvješća. Prati izvješćivanje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva. Sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih i EU propisa i strateških dokumenata, izradi podloga i stajališta RH za sastanke Vijeća ministara okoliša EU i njegovih radna tijela. Prati provedbu mjera za ograničavanje emisija stakleničkih plinova iz sektora koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama do visine nacionalne godišnje kvote i izvješćuje Komisiju. Obavlja upravne i stručne poslove u vezi s očuvanjem i zaštitom ozonskog sloja. Obavlja poslove u vezi s uspostavom sustava za prikupljanje i oporabu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova. Izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu za ozon i Europskoj komisiji. Izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja, sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti vezano za osvješćivanje javnosti. Uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Sudjeluje u pripremi tehničkih stručnih podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma. Surađuje sa s tijelima državne uprave, nadležnim upravnim odjelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s gospodarskim subjektima, nevladinim udrugama, i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Priprema projektne zadatke, sudjeluje u provedbi projekta  te nadzire njegovu provedbu, priprema odgovore na pitanja gospodarstvenika, zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša u području zaštite klime i ozonskog sloja u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja na propise drugih TDU i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
   
Sektor za klimatsku politiku
Služba za opću politiku zaštite klime
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 163. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije poslove koordinacije izrade stručnih podloga, stajališta i pregovaračkih platformi vezanih uz opću politiku zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama kao i izrade strateških i planskih dokumenata i propisa iz nadležnosti Službe te izvješća o njihovoj provedbi. Obavlja poslove praćenja i usmjeravanja aktivnosti međunarodne suradnje i EU na području zaštite klime, održivog razvoja, održive proizvodnje i potrošnje i drugih politika iz nadležnosti Službe te sudjeluje u radu relevantnih međunarodnih tijela i tijela EU, priprema podloge i koordinira izradu nacionalnih izvješća. Sudjeluje u pripremi podloga za pripremu međunarodnih sporazuma, programa i protokola iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te osigurava njihovo izvršavanje. Obavlja složenije poslove promicanja prilagodbe klimatskim promjenama, održive proizvodnje i potrošnje, zelene javne nabave, eko-oznaka, zelene industrije i obrazovanja za održivi razvoj. Sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, planova, programa i izvješća iz nadležnosti Službe te prati njihovu provedbu. Daje mišljenje na elaborate zaštite okoliša u postupcima ocjene, procjene i strateške procjene utjecaja na okoliša u svrhu integriranja mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama. Predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi politika i alata održivog razvoja uključujući integrirane politike: održiva potrošnja i proizvodnja, društveno-odgovorno poslovanje, obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj i dr. u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, TDU i drugim dionicima. Koordinira rad Povjerenstava iz nadležnosti Službe te surađuje s drugim TDU, stručnim i znanstvenim organizacijama, gospodarstvom i udrugama civilnog društva na poslovima vezanim za znakove zaštite okoliša (Prijatelj okoliša i EU Ecolabel),  zelenu javnu nabavu i drugim instrumentima za promicanje održive proizvodnje i potrošnje. Obavlja specifične poslove vezane za dodjelu godišnjih nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša. Izrađuje projektne zadatke, organizira radionice, priprema izvješća i obavlja druge administrativne poslove u procesu provedbe projekata. Priprema stručne informacije i vodi specijalizirane internetske stranice o prilagodbi klimi i o zelenoj javnoj nabavi te vodi Facebook stranicu o eko-oznakama. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, izrađuje mišljenja i upute u vezi zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
    
Služba za pravne i normativne poslove
 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 658. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
   
Služba za pravne i normativne poslove
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika 
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
    
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
    
Odjel za žalbe i zastupanje
 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 664. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika 
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Vodi upravni postupak, te obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje o upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Odjela, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Odjela, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i drugim institucijama, priprema pravna mišljenja i stručne materijale za objavljivanje na web stranicama i za tisak, pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
           
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PDF)