Iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
1.12.2021. Poziv za iskaz interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-6
Zagreb, 25. studenoga 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda
 
 • viši stručni savjetnik za zaštitu od štetnog djelovanja voda – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 387. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove vezane uz neposredno izvršavanje propisa iz područja upravljanja vodama i vodnim dobrom koji se odnose na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu; prati ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, utvrđuje vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izrađuje odluke; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izrađuje rješenja; izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske; provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
 
 • stručni savjetnik za melioracijsku odvodnju – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 390. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti 
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove neposrednog izvršavanja propisa iz područja upravljanja vodama vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na melioracijsku odvodnju; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih; sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata melioracijske odvodnje za sufinanciranje iz EU fondova; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracijsku odvodnju; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga; prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, prati stanje obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i izrađuje nacrt rješenja; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
 • stručni savjetnik za upravni nadzor i kontrolu vodnih naknada i ulaganja – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 412. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 

Poslovi i zadaci:

Obavlja upravne poslove provedbe upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, provodi upravni nadzor u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaže mjere za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
 • viši stručni referent za kontrolu naknada za koncesije, kontrolu vodnih naknada i ulaganja – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 414. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu

 
Poslovi i zadaci:

Obavlja stručne poslove, koji se odnose na kontrolu obračuna i praćenja naplate svih Zakonom o vodama i podzakonskim propisima propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda, surađuje s koncesionarima, tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, kontrolira pravilnost uplata obveza s osnova naknade za koncesije prema propisanom načinu uplate, kontrolira izdana rješenja o iznosu naknade za koncesije, obrađuje i odobrava podneske za povratom i/ili preknjiženjem sredstava s osnova naknade za koncesije, prikuplja, obrađuje i prijavljuje podatke sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o koncesijama i Pravilniku o Registru koncesija, rješava podneske za odgodom plaćanja, obročnom otplatom duga te prodajom, otpisom ili djelomičnim otpisom potraživanja sukladno Zakonu o proračunu i provedbenim propisima, sudjeluje u izradi izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije, sudjeluje u predlaganju i poduzimanju mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
 • viši stručni savjetnik za praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 430. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu stručnih podloga  u dijelu koji se odnosi na učinkovitost poslovanja isporučitelja vodnih usluga radi pripreme zakonodavnog okvira, ,  sudjeluje u izradi  analiza i izvješća vezano uz  poslovanje u sektoru vodnih usluga u odnosu na tehnički, ekonomski i operativni aspekt toga poslovanja, prati kretanje cijena vodnih usluga i u tom smislu surađuje s nadležnim regulatornim tijelom, u suradnji s Hrvatskim vodama sudjeluje u poslovima koji se odnose na definiranje metodologije za procjenu i upravljanje gubicima te u provedbi mjera za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sudjeluje u izradi prijedloga odgovarajućeg zakonodavnog okvira koji propisuje mjere za upravljanje gubicima, sudjeluje u provedbi Strateškog plana ministarstva, sudjeluje u postupcima koji se odnose na povredu europskog prava iz svog djelokruga, izrađuje tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na učinkovitost i ekonomičnost poslovanja isporučitelja vodnih usluga. Sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjeluje u pripremi i provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš za višegodišnje i druge razvojne planove komunalnih vodnih građevina, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
 • viši stručni savjetnik za vodne usluge i vodnokomunalne strateške investicijske projekte – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 431. Pravilnika)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje i provedbu odluka koje se donose na lokalnoj i regionalnoj razini i to: odluka o odvodnji otpadnih voda, te općih uvjeta isporuke vodnih usluga, komunicira s jedinicama lokalne samouprave i korisnicima vodnih usluga u okviru svoje nadležnosti, a posebno vezano uz davanje tumačenja u pripremi i provedbi općih akata, sudjeluje u postupcima prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i to u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu projekata razvoja vodno komunalne infrastrukture (EU projekata razvoja vodno komunalne infrastrukture) na način da saziva sastanke operativnih skupina, izrađuje zapisnike i izvješća, koordinira izradu stručnih podloga i sudjeluje u pripremi dokumentacije za proglašenje tih projekta strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, sudjeluje u postupcima ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja drugih sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 


Poziv za iskaz interesa
23.9.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-5
Zagreb, 8. rujna 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
           Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
           Služba za odnose s javnošću i protokol
           Odjel za odnose s javnošću
 
-  viši stručni savjetnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica (redni broj 81. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - položen državni ispit II razine
 - znanje engleskog jezika
 - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Komunicira s medijima, predlaže teme i prati događanja i aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, priprema govore i izjave za ministra, državne tajnike i ostale dužnosnike, priprema informacije za medije u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (priopćenja i druge sadržaje namijenjene medijima). Omogućava javnu dostupnost informacija, daje informacije domaćim i stranim korisnicima putem konferencija za novinare, elektronske pošte, interneta, telefona i drugim metodama, prikuplja informacije i priprema odgovore na upite građana, priprema materijale poput brošura, letaka, prezentacija, radi na osmišljavanju i provedbi edukativno-informativnih i ostalih događanja. Obavlja poslove internetskog informiranja; priprema, oblikuje, sadržajno uređuje internetske stranice Ministarstva vezano uz djelokrug odnosa s javnošću. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
           Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
           Služba za odnose s javnošću i protokol
           Odjel za protokol
 
-  viši stručni savjetnik za protokol – 1 izvršitelj/ica (redni broj 83. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - položen državni ispit II razine
 - znanje engleskog jezika
 - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Vodi poslove protokola za ministra i druge državne dužnosnike. Sukladno dogovorenim aktivnostima s nadređenima, radi stručne, organizacijske i tehničke poslove za pripremu konferencija za medije, izlazaka na teren, informativno-edukativnih događanja te svih ostalih obaveza vezanih uz promidžbu i informiranje Ministarstva. Direktno komunicira sa svim dionicima uključenima u protokolu, prikuplja sve potrebne informacije te priprema protokol i ostale potrebne protokolarne radnje za sudjelovanje predstavnika Ministarstva. Vodi evidenciju zaprimljenih pozivnica te u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva postupa po istima. Zaprima i vodi zahtjeve za pokroviteljstva koje Ministarstvo zaprima te u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, priprema i predlaže odgovore na ista. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr .

Poziv za iskaz interesa
1.9. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-4
Zagreb, 25. kolovoza 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
Služba za financije i proračun
     Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 48. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
       sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih
       znanosti (polje ekonomija)
     - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
     - položen državni ispit II razine
     - znanje engleskog jezika
     - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti. Prati zakone i druge propise iz svog djelokruga rada. Daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa, vezano uz djelokrug rada Odjela. Daje smjernice i izrađuje naputke u skladu s važećim propisima iz svog djelokruga rada i uvažavajući posebnosti u poslovanju Ministarstva i upute za potrebe financijskog upravljanja, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Sudjeluje u provedbi izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i koordinira provedbu suštinske provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva i trgovačkih društava. Izrađuje nacrte internih akata/procedura za sve značajnije procese uključujući i upravljanje rizicima, sudjeluje u izradi obrazaca za opis i popis poslovnih procesa i procjenu rizika, brine o ažuriranju dokumentacije vezane uz mape poslovnih procesa i registar rizika, vodi popis poslovnih procesa i rizika i ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
     Služba za računovodstvo
 
-  računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica (redni broj 59. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja kontrolu ispravnosti putnih naloga, obavlja gotovinske uplate i isplate iz kunske i devizne blagajne na osnovu uredno likvidirane dokumentacije, vodi blagajničke izvještaje i druge propisane evidencije, obračunava putne naloge i kontrolira račune za isplatu preko blagajne, kontrolira istinitost i točnost blagajničkih izvješća s prilozima, izrađuje zbrojni i virmanski nalog za plaćanje, usklađuje knjižene stavke po kontima glavne knjige sa analitičkom evidencijom, vodi brigu o čuvanju novca i vrijednosnih papira, vodi evidenciju o izdanim akontacijama za putne troškove, vrši ispis obrazaca za podizanje deviznih dnevnica i obavlja obračun i isplatu po obavljenom putu, izrađuje JOPPD obrazac i dostavlja ga e-poreznoj, obavlja suštinsku, financijsku i računsku kontrolu (prethodnu kontrolu) dokumentacije za plaćanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskazivanje interesa
10. 8. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-3
Zagreb, 21. srpnja 2021.
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za unapređenje trgovine i tržišta
Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

 
-  viši stručni savjetnik za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak – 3 izvršitelja/ica (redni broj 314. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo i trgovine na veliko s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta, predlaže mjere u vezi radnog vremena u djelatnosti trgovine, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz nadležnosti Odjela, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna upravna tijela županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, provodi upravni nadzor nad tijelima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim institucijama, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
2.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo

 
-  viši stručni savjetnik za razvoj elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva– 1 izvršitelj/ica (redni broj 323. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne poslove u vezi razvitka elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva, potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, obavlja aktivnosti provođenja kampanja za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama, prati sve promjene zakonske regulative vezane uz elektroničko poslovanje, prati aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje s područja Republike Hrvatske i Europske unije, predlaže i prati iz svoga djelokruga sadržaj projekata programa Europske unije, sudjeluje u pripremi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
3.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo
 

-  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 324. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja administrativne i druge poslove u vezi praćenja i provedbe okvira usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja usluga povjerenja, prati zakonodavstvo Europske unije iz područja usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje i digitalnu ekonomiju s područja Europske unije, priprema materijale i obavlja administrativne poslove vezane uz razvoj digitalnog gospodarstva, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u administrativnim poslovima vezano uz izradu Strategija razvitka digitalnog gospodarstva, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
4.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT
Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 331. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene poslove vezano za usklađivanje i implementaciju tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba; sudjeluje u izradi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području slobode kretanja roba, te, po potrebi, sudjeluje u radu istih; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, i drugih akata   kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; obavlja poslove notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva iz djelokruga ministarstva u MNE bazu Europske komisije; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; obavlja poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
5.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU
Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 339. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja prirodnih, društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove vezane uz praćenje i koordinaciju rada EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU u nadležnosti Ministarstva te pružanja informacija hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu EU: sudjeluje u koordinaciji međuresornog razvoja elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; sudjeluje u praćenju i koordinaciji strane tehničke pomoći i međunarodnih projekata te u koordinaciji prekogranične suradnje u području unutarnjeg tržišta EU; sudjeluje u koordinaciji provedbe promidžbenih aktivnosti te u organizaciji i realizaciji konferencija, seminara, edukacija i radionica s predstavnicima nacionalnih i međunarodnih institucija i organizacija u svrhu informiranja građana, poduzetnika i nadležnih tijela o politikama i aktivnostima na unutarnje tržištu EU; sudjeluje u pripremi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, te sudjeluje u radu istih. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i organizacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
6.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za pravne i normativne poslove

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 663. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje u upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, daje mišljenja i objašnjenja u vezi provedbe zakona i drugih propisa, priprema odgovore na predstavke i pritužbe u odnosu na rad službenika Odjela u odnosu na rad i postupanje prvostupanjskih tijela kao i u odnosu na pojedinačne upravne akte, nadzire poslove vođenja evidencije u upravno sudskoj praksi.  Surađuje s Upravnim sudom Republike Hrvatske, Državnim odvjetništvom, tijelima državne i sudske vlasti i tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, priprema odgovore i obavijesti po traženjima Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, priprema nacrte rješenja po prigovorima koje donosi ministar, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova. Predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih mišljenja radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa. Pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
8.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 670. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
-  najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Donosi rješenja u upravnom postupku, priprema dokumentaciju, očitovanja, obavlja druge poslove te pruža stručnu pomoć Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Međuresornom povjerenstvu za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja vezano za investicijske sporove, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te priprema dokumentaciju, očitovanja, mišljenja te pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima pokrenutim protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva i prvostupanjskih upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima, kao i prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, a sve u skladu s punomoćima izdanim od ministra. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih

 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa
8.6.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-2
Zagreb, 7. lipnja 2021.
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetsku politiku i planiranje
Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 278. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Surađuje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, sudjeluje u izradi zakona i propisa iz područja energetike, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike i nuklearne sigurnosti, prati usklađenost hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s tijelima državne uprave i raznim ustanovama. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Prati primjenu domaćih i međunarodnih propisa i sudjeluje u provedbi programa i projekata međunarodne suradnje. Sudjeluje u praćenju međunarodna stanja i trendova u sektoru energetike, poglavito vezanih uz aspekte sigurnosti opskrbe i održivosti, razvoja tržišta energentima, te mogućnosti implementacija novih tehnologija. Sudjeluje u izradi propisa kojima se štite krajnji kupci energije koji imaju posebnu zaštitu u slučaju kriznih stanja, zbog sigurnosnih razloga, mogućeg ugrožavanja života i rada te socijalnih razloga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 287. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, elektroenergetike, nafte, plina i nuklearne sigurnosti radi usklađivanja s propisima Europske unije, prati i koordinira primjenu domaćih propisa i usklađenost s propisima Europske unije, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike i nuklearne sigurnosti. Surađuje s tijelima državne uprave i drugim ustanovama. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Kontinuirano prati utjecaj svjetskog na domaće tržište nafte, naftnih derivata, kontinuirano prati cijene energenata i energije na tržištu, prati utjecaj cijena energenata na gospodarski razvitak, te utjecaj cijena energenata na socijalno osjetljive i ugrožene kategorije stanovništva. Obavlja nadzor nad provedbom zacrtanih planova izgradnje, korištenja, modernizacije/obnove energetskih objekata, prati razvitak naftno-plinskoga gospodarstva u regiji i inozemstvu prati razvoj zakonodavstva Europske unije u području energetike i razvoja tržišta radi implementacije u hrvatsko zakonodavstvo. Sudjeluje u pripremi materijala za sastanke s Europskom komisijom i po potrebi sudjeluje na sastancima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 288. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije i plina radi usklađivanja s propisima Europske unije, prati i koordinira primjenu domaćih propisa i usklađenost s propisima Europske unije, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike, toplinske energije i plina. Surađuje s tijelima državne uprave i drugim ustanovama. Analizira sigurnost opskrbe toplinskom energijom te odnose prema potrošačima, prati i analizira učinkovitost izgradnje novih objekata u toplinskom sustavu, prati i analizira djelotvornost funkcioniranja toplinskog sustava, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja toplinarstva. Kontinuirano prati utjecaj svjetskog na domaće tržište prirodnog plina, kontinuirano prati i analizira gospodarske mjere i njihov utjecaj na položaj energetike, koordinira međunarodnu suradnju na području prirodnog plina, analizira sigurnost opskrbe energentima i odnose prema potrošačima, kontinuirano prati i analizira odnose cijena između pojedinih energenata na domaćem tržištu. Sudjeluje na međunarodnim programima i projektima međunarodne suradnje na području plina i zaštite okoliša i ostalih pitanja vezanih uz sektor energetike te obavlja. Kontinuirano vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike. Analizira, ocjenjuje i predlaže planove razvoja energetskog sektora vezane uz planove razvoja ljudskih resursa, nacionalnih potencijala i komunikacijske strategije u energetskom sektoru. Aktivno sudjeluje i prati međunarodna stanja i trendove u sektoru energetike, poglavito vezane uz održivost tržišta rada i aspekte sigurnosti opskrbe i održivosti te razvoja tržišta energentima, vezanih uz razvoj ljudskih potencijala te mogućnosti implementacija novih tehnologija, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Radi na provedbi projekata Europske unije i na drugim projektima iz sektora energetike. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za obnovljive izvore energije
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 292. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo ili elektrotehnika ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Vodi i sudjeluje u pripremi, izradi, provedbi i nadzoru primjene ekonomskih instrumenata (poticaji, potpore i sl.) u programima vezanim uz obnovljive izvore, sudjeluje u izradi, provedbi i tumačenju zakonskih i podzakonskih akata iz navedenih područja, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu okoliša, te sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje na području obnovljivih izvora i zaštite okoliša. Sudjeluje u programima i projektima međunarodne i međuresorne suradnje iz područja obnovljivih izvora energije, sudjeluje u izradi i sklapanju međunarodnih ugovora vezano za obnovljive izvore energije. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora te priprema grafičke priloge uz upravne postupke, priprema i sudjeluje u usmenim raspravama vezanim uz upravni postupak, te vodi zapisnik na usmenim raspravama. Sudjeluje u rješavanju predmeta prvostupanjskog upravnog postupka. Sudjeluje u svim radnjama vezano za Registar obnovljivih izvora energije te objavu istih na web stranicama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
5.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

     Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
     Služba za obnovljive izvore energije
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 293. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo ili elektrotehnika ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
 
Poslovi i zadaci:

Vodi i sudjeluje u izradi i provedbi strategijskih, razvojnih i programskih dokumenata, te analitičkih i stručnih podloga, iz područja biogoriva, sudjeluje u izradi, provedbi i tumačenju zakonskih i podzakonskih akata iz navedenih područja, vodi i sudjeluje u pripremi, izradi, provedbi i nadzoru primjene ekonomskih instrumenata (poticaji, potpore i sl.) u programima vezanim uz biogoriva, rukovodi ili sudjeluje u programima i projektima međunarodne i međuresorne suradnje na području biogoriva. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


6.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

     Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
     Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 303. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u vođenju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na ugljikovodike geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i registar izdanih dozvola, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za naftno-rudarske objekte i postrojenja. Obavlja upravno-pravne i pravne poslove vezane za područje naftnog rudarstva; priprema dokumentaciju i mišljenja iz područja naftnog rudarstva; rješava po izvanrednim pravnim lijekovima; obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 

Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskazivanje interesa za premještaj - Uprava za energetiku (PDF)
 
25.5.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-1
Zagreb, 18. svibnja 2021.
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za ljudske potencijale i opće  poslove
Služba za opće poslove i strateško planiranje
Odjel za strateško planiranje i analitiku
 
-  stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 40. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili strukovne ili tehničke škole ili  gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit I razine
 • poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja stručne, uredske, administrativne i tehničke poslove; objedinjava izvješća i analize, zaprima, raspoređuje, otprema predmete/poštu te obavlja poslove sređivanja i odlaganja završenih predmeta i o tome vodi evidenciju; izrađuje i otprema dopise u svezi sazivanja sastanaka, prima i prenosi poruke, umnožava; obavlja manje složene poslove iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO    

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
Služba za računovodstvo
 
-  računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica (redni broj 59. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I razine
 • poznavanje rada na računalu

 Poslovi i zadaci:

Obavlja kontrolu ispravnosti putnih naloga, obavlja gotovinske uplate i isplate iz kunske i devizne blagajne na osnovu uredno likvidirane dokumentacije, vodi blagajničke izvještaje i druge propisane evidencije, obračunava putne naloge i kontrolira račune za isplatu preko blagajne, kontrolira istinitost i točnost blagajničkih izvješća s prilozima, izrađuje zbrojni i virmanski nalog za plaćanje, usklađuje knjižene stavke po kontima glavne knjige sa analitičkom evidencijom, vodi brigu o čuvanju novca i vrijednosnih papira, vodi evidenciju o izdanim akontacijama za putne troškove, vrši ispis obrazaca za podizanje deviznih dnevnica i obavlja obračun i isplatu po obavljenom putu, izrađuje JOPPD obrazac i dostavlja ga e-poreznoj, obavlja suštinsku, financijsku i računsku kontrolu (prethodnu kontrolu) dokumentacije za plaćanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3.  GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
    
-  viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 69. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi plana nabave i izmjena i dopuna plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje u praćenju izvršenja plana nabave, dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave za nabavne kategorije iz njihove nadležnosti, sudjeluje u sastavljanju službenih i internih izvješća vezanih uz postupke nabave vodi evidencije o postupcima nabave, evidenciju izdanih narudžbenica, zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi Ministarstva, prati ugovore zaključene temeljem okvirnih sporazuma koje je sklopilo tijelo državne uprave nadležno za središnju javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4.  GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za informatičku i tehničku podršku
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju
 
-  viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 73. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja poslove praćenja, kontrole rada i obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava, surađuje u izradi informatičkih projekata, predlaže manje složena programska rješenja i informatičke modele, organizira djelovanje informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže, programska rješenja), pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih dokumenata, uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka te obavlja i druge stručne poslove potrebne za djelotvornost informatičkog sustava, sudjeluje u optimizaciji sadržaja na mrežnoj Web sjedištu – usklađivanje sa standardima i optimizacija za pretraživačke servise, planiranje verzija i izdanja u okvirima agilne razvojne metodologije te nadzor ispravnosti Internet i Intranet sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
   
Sektor za klimatsku politiku
Služba za klimatske aktivnost
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 158. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije poslove vezano za zaštitu klimatskog sustava te zaštitu ozonskog sloja. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu prijedloga zakona i provedbenih propisa, programa i izvješća iz područja zaštite klime i ozona, prati njihovu provedbu te osigurava usklađenost zakonodavstva s propisima EU. Vodi sustav trgovanja, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova. Obavlja poslove administriranja operatora zrakoplova. Priprema izračun emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno za industrijska postrojenja, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća. Izdaje rješenja o količini besplatnih emisijskih jedinica, sudjeluje u provedbi instrumenata financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama. Sudjeluje u praćenju emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. Nadzire način upravljanja s korisničkim računima u Registru Unije. Nadzire izvršenje obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova godišnjeg izdavanja i prijenosa emisijskih jedinica. Priprema godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijama. Vodi nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama Komisiji i Tajništvu UNFCCC. Koordinira rad Povjerenstava, unaprjeđuje izvješćivanje po sektorima, prati pouzdanost podataka iz sektora i sudjeluje u godišnjoj reviziji izvješća o emisijama, osigurava kvalitetu inventara emisija i koordinira nadzor na nacionalnoj razini. Pregledava izvješća o učinku politike i mjera smanjenja emisija i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova te sudjeluje u njihovoj reviziji. Osigurava pripremu i dostavljanje Tajništvu UNFCCC i Komisiji Nacionalnog izvješća o promjeni klime i Dvogodišnjeg izvješća. Prati izvješćivanje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva. Sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih i EU propisa i strateških dokumenata, izradi podloga i stajališta RH za sastanke Vijeća ministara okoliša EU i njegovih radna tijela. Prati provedbu mjera za ograničavanje emisija stakleničkih plinova iz sektora koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama do visine nacionalne godišnje kvote i izvješćuje Komisiju. Obavlja upravne i stručne poslove u vezi s očuvanjem i zaštitom ozonskog sloja. Obavlja poslove u vezi s uspostavom sustava za prikupljanje i oporabu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova. Izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu za ozon i Europskoj komisiji. Izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja, sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti vezano za osvješćivanje javnosti. Uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Sudjeluje u pripremi tehničkih stručnih podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma. Surađuje sa s tijelima državne uprave, nadležnim upravnim odjelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s gospodarskim subjektima, nevladinim udrugama, i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Priprema projektne zadatke, sudjeluje u provedbi projekta  te nadzire njegovu provedbu, priprema odgovore na pitanja gospodarstvenika, zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša u području zaštite klime i ozonskog sloja u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja na propise drugih TDU i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
   
Sektor za klimatsku politiku
Služba za opću politiku zaštite klime
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 163. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije poslove koordinacije izrade stručnih podloga, stajališta i pregovaračkih platformi vezanih uz opću politiku zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama kao i izrade strateških i planskih dokumenata i propisa iz nadležnosti Službe te izvješća o njihovoj provedbi. Obavlja poslove praćenja i usmjeravanja aktivnosti međunarodne suradnje i EU na području zaštite klime, održivog razvoja, održive proizvodnje i potrošnje i drugih politika iz nadležnosti Službe te sudjeluje u radu relevantnih međunarodnih tijela i tijela EU, priprema podloge i koordinira izradu nacionalnih izvješća. Sudjeluje u pripremi podloga za pripremu međunarodnih sporazuma, programa i protokola iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te osigurava njihovo izvršavanje. Obavlja složenije poslove promicanja prilagodbe klimatskim promjenama, održive proizvodnje i potrošnje, zelene javne nabave, eko-oznaka, zelene industrije i obrazovanja za održivi razvoj. Sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, planova, programa i izvješća iz nadležnosti Službe te prati njihovu provedbu. Daje mišljenje na elaborate zaštite okoliša u postupcima ocjene, procjene i strateške procjene utjecaja na okoliša u svrhu integriranja mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama. Predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi politika i alata održivog razvoja uključujući integrirane politike: održiva potrošnja i proizvodnja, društveno-odgovorno poslovanje, obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj i dr. u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, TDU i drugim dionicima. Koordinira rad Povjerenstava iz nadležnosti Službe te surađuje s drugim TDU, stručnim i znanstvenim organizacijama, gospodarstvom i udrugama civilnog društva na poslovima vezanim za znakove zaštite okoliša (Prijatelj okoliša i EU Ecolabel),  zelenu javnu nabavu i drugim instrumentima za promicanje održive proizvodnje i potrošnje. Obavlja specifične poslove vezane za dodjelu godišnjih nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša. Izrađuje projektne zadatke, organizira radionice, priprema izvješća i obavlja druge administrativne poslove u procesu provedbe projekata. Priprema stručne informacije i vodi specijalizirane internetske stranice o prilagodbi klimi i o zelenoj javnoj nabavi te vodi Facebook stranicu o eko-oznakama. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, izrađuje mišljenja i upute u vezi zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
    
Služba za pravne i normativne poslove
 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 658. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
   
Služba za pravne i normativne poslove
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika 
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
    
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
    
Odjel za žalbe i zastupanje
 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 664. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika 
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Vodi upravni postupak, te obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje o upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Odjela, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Odjela, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i drugim institucijama, priprema pravna mišljenja i stručne materijale za objavljivanje na web stranicama i za tisak, pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
           
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PDF)