Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (02.01.2014. - 30.01.2014.)

Pravni temelj za donošenje Programa razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka sadržan je u odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011).

Ovim se Programom utvrđuju onečišćujuće tvari (sumporov dioksid, dušikovi dioksidi i dušikovih oksidi, lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), benzen, prizemni ozon i prekursori ozona, teški metali, živa, benzo(a)piren i drugi policiklički aromatski ugljikovodici, organski ugljik i elementarni ugljik) koje će se pratiti na lokacijama mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske, kako je predloženo u Prijedlogu Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih mjesta u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 02. do 30. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

15.01.2014. - Informacija o produljenju roka za sudjelovanje javnosti

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Programa

Obrazloženje Prijedloga Programa

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću