Prijedlog Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (02.01.2014. - 30.01.2014.)

Sukladno članku 19. stavku 5. i članku 27. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese Uredbu kojom će se utvrditi lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka i definirati popis mjernih mjesta u mreži za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. 

Prijedlog lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine, koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 139/2013).

Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske. Zone i aglomeracije utvrđene su novom Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske. Uredbom se također utvrđuje i popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), benzena, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji će se koristiti u mreži za razmjenu podataka i izvješćivanja o kvaliteti zraka s Europskom komisijom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 02. do 30. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

15.01.2014. - Informacija o produljenju roka za sudjelovanje javnosti

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje Prijedloga Uredbe

06.02.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću