Otvoreni javni pozivi i natječaji


 
13.5.2022. Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada
 
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA
OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (referentni broj: NPO.C1.3.R2-I2.01). 

 

Cilj poziva

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022.(NN 3/17, 1/22) na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada) i kriterijima odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta.
Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada  koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.
U okviru  ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, Prilog 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti „aktivno“.
 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 80.000.000,00 HRK.
 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju 

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 30.000.000,00 HRK.
 

Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 

Prihvatljivi prijavitelji

U skladu s čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21),  prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

 
Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:
 1. aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
 2. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
 3. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
 4. aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).
 5. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);
 6. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 7. aktivnosti informiranja i vidljivosti.
Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.
 

Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
 
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9.
13.5.2022. Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA
OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

 
Ministarstvog ospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01).
 

Cilj poziva

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada (u daljnjem tekstu: postrojenja za recikliranje) u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.
    ILI
B) izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE (u daljnjem tekstu: postrojenja za proizvodnju OIE) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.

Za postrojenja za recikliranje dodjeljuju se potpore za ulaganje u recikliranje i ponovno uporabu otpada iz članka 9., a za postrojenja za proizvodnju OIE dodjeljuju se potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 10. Drugih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu otpada.

U sklopu ovog Poziva potpora će se dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu biootpada iz točke A. ili iz točke B., u kojima će se tijekom 5 godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koristiti biootpad koji je proizveden isključivo na području RH, odnosno kako je on definiran u članku 4. stavku 1., točki 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), koji je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.
 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.
 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 100.000.000,00 HRK


Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava NPOO-a, ovisno o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i iznosi kako slijedi:

Tablica 2.a     Maksimalni intenziteti potpore za sva područja RH osim Grada Zagreba
Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća
Kategorija postrojenja Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Program i
vrsta potpore
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova 50% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE 80% prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova 60% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
65% prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja
 
 
Tablica 2.b     Maksimalni intenziteti potpore za područje Grada Zagreba
Maksimalni intenzitet potpore iz NPOO-a prema veličini poduzeća
Kategorija postrojenja Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Program i
vrsta potpore
Postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada 60 % prihvatljivih troškova 50 % prihvatljivih troškova 40 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora – potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada
Postrojenje za  proizvodnju energije iz OIE 70 % prihvatljivih troškova 60 % prihvatljivih troškova 50 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE
55 % prihvatljivih troškova 45 % prihvatljivih troškova 35 % prihvatljivih troškova Program dodjele državnih potpora - potpore za ulaganje u promicanje energije iz OIE za mala postrojenja
 
 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja. 
 

Dokumentacija projektnog prijedloga

 • Prijavni obrazac
 • Izjava prijavitelja
 • Izjava o korištenim potporama
 • Skupna izjava  
 • Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja 
 • Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom DNSH („ne nanosi bitnu štetu“) – DNSH kontrolna lista
 • Analiza troškova i koristi
 • Analiza tržišta i dostupnosti biootpada
 • Pravomoćno Rješenje (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš ukoliko je za zahvat obvezna procjena utjecaja na okoliš (MINGOR) i/ili pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš (PUO) ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o potrebi PUO (MINGOR-a ili upravnog tijela županije/Grada Zagreba)
 • Akt izdan od strane nadležnog tijela za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,  prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (ako nije dio Rješenja o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš ili Rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš) (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti)    
 • Mišljenje (MINGOR) nadležnog tijela jesu li ispravno primijenjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU i Direktive 2014/52/EU vezano uz postupak ocjene o potrebi PUO ili mišljenje nadležnog tijela (MINGOR – a za popis zahvata iz Priloga II. Uredbe i upravnog tijela županije/Grada Zagreba za popis zahvata iz Priloga III. Uredbe) da za predloženi zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi PUO
 • Okolišna dozvola ili Mišljenje nadležnog tijela (MINGOR-a) da za djelatnost iz Priloga 1 točka 5. Uredbe o okolišnoj dozvoli nije potrebno ishoditi okolišnu dozvolu
 • U slučaju projektnog prijedloga koji predviđa ulaganje u izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE:
 • važeća i pravomoćna lokacijska dozvola (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) koja glasi na Prijavitelja i ovjereni glavni projekt s ovjerenim troškovnikom, ili
 • pravomoćna građevinska dozvola (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) koja glasi na Prijavitelja, uključujući ovjereni glavni projekt s ovjerenim troškovnikom.
- U slučaju projektnog prijedloga koji predviđa ulaganje u izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE:
- važeći ugovor o priključenju (na elektroenergetsku mrežu)
- dokaz o izvršenoj uplati prvog obroka ugovorene cijene naknade za priključenje nakon sklapanja Ugovora o priključenju
 • U slučaju projektnog prijedloga koji predviđa ulaganje u postrojenja za recikliranje, a čije aktivnosti zahtijevaju ishođenje građevinske dozvole:
 • važeća i pravomoćna lokacijska dozvola (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) koja glasi na Prijavitelja i ovjereni glavni projekt s ovjerenim troškovnikom, ili
 • pravomoćna građevinska (s klauzulom ili potvrdom pravomoćnosti) dozvola koja glasi na Prijavitelja, uključujući ovjereni glavni projekt s ovjerenim troškovnikom.
 • U slučaju projektnog prijedloga koji predviđa ulaganje u postrojenje za recikliranje, a čije aktivnosti ne zahtijevaju ishođenje građevinske dozvole:
 • uporabna dozvola za postojeću građevinu u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom,
 • važeći akt za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom 
 • Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, odnosno vlasnički list kojim se dokazuje vlasništvo ili pravo građenja izdan od nadležnog tijela
 • U slučaju projektnog prijedloga koji predviđa ulaganje u postrojenje za recikliranje, a čije aktivnosti ne zahtijevaju ishođenje građevinske dozvole:
 • vlasnički list kojim se dokazuje vlasništvo ili pravo građenja, ili
 • dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (primjerice: ugovor/sporazum o pravu upravljanja/korištenja postrojenja), u trajanju od minimalno 5 godina nakon završnog plaćanja Korisniku
 • Nacrt dokumentacije o nabavi za aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada (za radove i/ili za nabavu opreme)
 • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta Prijavitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta Prijavitelja, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga
 • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja ne stariji od 10 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga
 • GFI poduzeća ili DOH za obrtnike ili drugi jednakovrijedni dokument
 • BonPlus
 • Potvrda porezne uprave o podmirenju obveza ili drugi jednakovrijedni dokument, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga
 • Specifikacija plaćenih doprinosa za zaposlenike, za mjesec koji prethodi danu dostave projektnog prijedloga (JOPPD obrazac stranica A i B)
 

Prihvatljive aktivnosti

 1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada Analize tržišta i dostupnosti biootpada;
 • izrada Analize troškova i koristi;
 • izrada svih prijavnih obrazaca;
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja rješenja nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko je za zahvat obvezan PUO i/ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o PUO;
 • izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju, nadogradnju, i/ili opremanje postrojenja za obradu biootpada -  izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta s troškovnikom, izrada izvedbenog projekta, izrada projekta izvedenog stanja i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja, izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja, geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja i sva ostala predistraživanja, izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih elaborata;
 • priprema dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za obradu biootpada sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg može započeti izgradnja.
 
 1. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
 • izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta, ili
 • izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije, s ciljem proizvodnje anaerobnog digestasta i bioplina, odnosno biogoriva
Navedeno pod a) i b) uključuje sljedeće podaktivnosti:
 • izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih dr. radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja, nadogradnja, i/ili opremanje postrojenja (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja),
 • nabavu pokretne opreme, koja se ne ugrađuje, a koja je potrebna za obavljanje tehnoloških procesa kompostiranja ili anaerobne digestije,
 • priključivanje na komunalnu infrastrukturu i izgradnja  pristupne ceste od javne ceste pristupne ceste ako se koristi isključivo za potrebe pristupa postrojenju za obradu biootpada,
 • digitalizaciju praćenja tehnoloških procesa kompostiranja ili anaerobne digestije,
 • sve ostale neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za postrojenje za obradu biootpada.
 
 1. Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova.
 
 1. Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19).
 
 1. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi:
 • radionice, javne kampanje, informativne aktivnosti edukativno-promotivni materijali, internetski portali za sprječavanje nastanka biootpada, odvojeno sakupljanje biootpada i kompostiranje, uključujući i za strane turiste, i
 • radionice, javne kampanje, informativne aktivnosti edukativno-promotivni materijali, internetski portali o postupcima biološke obrade odvojeno sakupljenog biootpada u kojima se pružaju informacije o postrojenjima za obradu biootpada i vezanim tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije. 
 
 1. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.
 
 1. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta - upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.
 

Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopada 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. od 09:00 sati putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/8.
                                                                                                                              

Dokumenti

22. 4. 2022. Objavljen natječaj za dodjelu financijske podrške projektima koji doprinose zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj
Javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“, namijenjen udrugama za zaštitu prava potrošača, objavljen je danas, a rok za prijavu je 24. svibnja do 13 sati.
 
Natječajem će se dodijeliti financijske podrške projektima koji doprinose zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, a ukupna vrijednost mu je 720 tisuća kuna.
Prijaviti se mogu sve udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama, koje djeluju u području zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, a u svom djelovanju su neovisne o trgovcima, sukladno odredbama članka 128. Zakona o zaštiti potrošača, te zadovoljavaju taksativno navedene uvjete Natječaja.

Sve zainteresirane udruge koje ispunjavaju uvjete Natječaja prijavljuju svoje prijedloge projekata na propisanim obrascima. Prijava na javni natječaj podrazumijeva internetsku prijavu koja se obavlja putem sustava financijskepodrske.hr.
 
Sva pitanja vezana uz dokumentaciju i uvjete Natječaja mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu e-pošte: natjecaj.potrosaci@mingor.hr i to najkasnije do 6. svibnja 2022.
Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mingor.gov.hr i Središnjeg portala za potrošače szp.hr, i to najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

Kako bi se udrugama omogućila što kvalitetnija priprema i prijava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 29. travnja 2022. s početkom u 9 sati organizira online pripremnu informativnu radionicu s ciljem predstavljanja javnog natječaja.
Mole se svi zainteresirani prijavitelji da se za sudjelovanje prijave do 27. travnja 2022. putem adrese e-pošte: natjecaj.potrosaci@mingor.hr, a potvrdu sudjelovanja te link za povezivanje dobit će dan prije održavanja radionice.
 
Tekst natječaja s cjelokupnom dokumentacijom objavljen je na poveznici:  https://www.financijskepodrske.hr/home/prikaz_natjecaja/program/100240


Dokumenti:
 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava
 2. Tekst javnog natječaja
 3. Upute za prijavitelje
 4. Opisni obrazac za prijavu projekta
 5. Obrazac proračuna projekta
 6. Obrazac životopisa
 7. Izjava o financiranim projektima iz javnih izvora
 8. Izjava da je udruga neovisna od trgovaca
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 10. Obrazac Ugovora
 11. Obrazac za provedbu terenskog posjeta
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 15. Obrazac procjene kvalitete prijave
14.4.2022. Izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
OBAVIJEST (14. travnja 2022.)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ (14. 4. 2022.) inicijalno objavljenog 16.12.2021. godine na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/)
 
Obzirom na uočene potrebe, izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:
 • produljenje roka provedbe projekta gdje se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31.12. 2022. ili  do iskorištenja sredstava,
 • dozvoljena je mogućnost prijavljivanja projektnih prijedloga sa partnerom,
 • definiran je način i dokumenti kojima se dokazuje postignuće ciljanih vrijednosti pokazatelja,
 • dodatno su pojašnjene procedure koje se odnose na sagledavanje mogućih utjecaja zahvata u odnosu na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže u svrhu ispunjavanja zahtjeva zadanih principom „ne nanosi značajnu štetu (tzv. DNSH),
 • dopunjene su prihvatljive aktivnosti projekata,
 • dodana je točka kojom je definirana mjera informiranja i vidljivosti,
 • dodana je točka kojom je definirana zaštita osobnih podataka.
 
U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.
Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.
Ovim Pozivom dodjeljivati će se bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu: NPOO) za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 
Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.
Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:
 • Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 • Revitalizacija slatkovodnih sustava
U 100%-tnom udjelu iz MOO.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31. 12. 2022., i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/).
Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu. 

Izmjene i dopune trajno ograničenog poziva
Upute za prijavitelje - čistopis
Upute za prijavitelje - izmjene
 
14.4.2022. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljivati za projekte koji su u potpunosti spremni što podrazumijeva da mogu odmah krenuti sa provedbom postupaka javne nabave i ugovaranjem. Isto tako, sredstva se mogu dodijeliti i za projekte koji su već započeli s provedbom pod uvjetom da cjeloviti projekt koji se prijavljuje nije u potpunosti financijski niti fizički završen.
Razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju  od 1.2.2020. do 30.6.2026.
 
 1. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.
 
 1. TRAJANJE POZIVA
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, točnije do 30.09.2022. godine.
 
 1. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000.000,00 kn. Indikativno, bespovratna sredstva namijenjena za s ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom iznose 380.000.000,00 kn, a za ulaganja u javnu vodoopskrbu iznose 620.000.000,00 kn.
 
Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava i to10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda.
 
 1. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje.
 
 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Projektna prijava mora sadržavati u cijelosti ispunjene na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku sljedeće dokumente:
 • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele) 
 • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
 • Obrazac skupne Izjave prijavitelja
 • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“
 • Građevinske dozvole, odnosno lokacijske dozvole u slučaju gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kopije)
 • Rješenje nadležnog ministarstva o provedenom postupku OPUO/PUO
 • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera ne stariji od 10 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga
 
Dodatna dokumentacija koja se dostavlja ukoliko je primjenjivo uključuje:
 • Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija), ukoliko je primjenjivo
 • Kopije ugovora svih projektnih elemenata, ukoliko je primjenjivo
 • Kopije Ugovora o sufinanciranju, ukoliko je primjenjivo
 
Navedeni Obrasci koje je potrebno ispuniti nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.
 
 1. NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 31.03.2022. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-vk@mingor.hr.
Prijavitelj se obvezuje da će projektnu prijavu koja je zadovoljila u svim koracima postupka dodjele unijeti u sustav eNPOO.
 
Na gore navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.
 
 1. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 • Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
 
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/).

    
Upute za prijavitelje
Poziv

 
8.4.2022. Otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.04.- 31.10.2022 godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2022. godine.
 
Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.
 
Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:
 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • polaganja naučničkog ispita
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.
 
Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.
 
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:  
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.04.2022. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREBOtvoreni javni poziv
Program 
Prijavni obrazac za gospodarske subjekte
Prijavni obrazac za fizičke osobe
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava COO/2022
Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi
1.4.2022. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).
 
Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
„Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3), 22.4.2022.

 
Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3) održat će se u petak, 22. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte zaključno s 21. travnja 2022. do 12 sati, ili do popunjenja kapaciteta. 

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: nov@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu novoosnovani MSP“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vašu mail adresu ćete zaprimiti poveznicu za radionicu na platformi MS Teams. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin. Na mrežnoj stranici https://mingor.gov.hr/ biti će objavljena prezentacija s provedene radionice.
 
 
OBAVIJEST (20. travnja 2022.)
Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)
 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 20. travnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 

Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 22.4.2022.
 
Slijedom održane virtualne radionice poziva „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (NPOO.C1.1.2. R2-I3.01) održane 22.4.2022., obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici:
 
prezentacija "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" 
 
Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poveznici:
 
Poveznica na YT kanal MINGOR-a
 

OBAVIJEST (11. svibnja 2022.)
Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 2. Izjava Prijavitelja – usklađenje s Uputama za prijavitelje
 • Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac :
- u kartici Projekt – Upute za popunjavanje u poljima ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
- u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva. 
1.4.2022. Komercijalizacija inovacija
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Cilj Poziva
Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)
Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.
 
Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
 
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
Komercijalizacija inovacija“ (C1.1.2. R2-I5), 14.4.2022.
 
Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija “ (C1.1.2. R2-I5) održat će se u četvrtak, 14. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte ki-npoo@mingor.hr zaključno s 13. travnja 2022. do 12 sati. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti MS Teams poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: ki-npoo@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vaš mail ćete zaprimiti poveznicu na radionicu i upute vezane uz platformu MS Teams. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.
 
 
Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 14.4.2022.
 
Slijedom održane virtualne radionice poziva „Komercijalizacija inovacija“ (C1.1.2.R2-I5) održane 14.4.2022. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici:
 
prezentacija "Komercijalizacija inovacija"
 
Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poveznici:
 
Poveznica na YT kanal MINGOR-a

https://www.youtube.com/watch?v=DLfyqQ3elpA 

 
OBAVIJEST (20. travnja 2022.)
Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 20. travnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.
Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva. 
OBAVIJEST (11. svibnja 2022.)
Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.
Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete
 • Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac :
  • u kartici Projekt – upute za popunjavanje u poljima: ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
  • u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.


 
25.1.2022. Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika
U skladu s ambicioznim povećanjem cilja smanjenja emisija Co2 i predanosti realizaciji plana da Europa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralni kontinent, vodik zauzima sve veću ulogu u dekarbonizaciji gospodarstva i energetskog sektora. U skladu s tim, kao i postojećim pravilima IPCEI projekata, Europska Komisija (EK) i države članice u procesu su pripreme liste važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika.

Kao odgovor na ovu inicijativu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA
ZA UVRŠTAVANJE NA LISTU POTENCIJALNIH VAŽNIH PROJEKATA OD
ZAJEDNIČKOG EUROPSKOG INTERESA U PODRUČU TEHNOLOGIJA I
SUSTAVA VODIKA
 
5.1.2022. Javni poziv "Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima"Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unije 

SAŽETAK POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima
 
FSEU.2022.MINGOR.04

 

 1. Predmet i Svrha (cilj) Poziva

Predmet poziva je potpora provedbi operacija Čišćenja područja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.
Svrha (cilj) Poziva je nadoknada sredstava utrošenih radi operacija čišćenja potresom pogođenih područja, te vraćanja u ispravno radno stanje komunalne infrastrukture u kakvom su bili prije katastrofe.
 

 1. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

       3. Prihvatljivi prijavitelji

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);

 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koji obavlja djelatnost financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenje okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

 
Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti uklanjanja dijelova građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi. U okviru radova potrebno je omogućiti aktivnosti procjene nastale štete u cilju uspostave funkcioniranja cjelokupnog javnog komunalnog sustava i odvijanja prometa, te vraćanja u ispravno radno stanje građevina, opreme, postrojenja i javnih površina. Nužno je građevni i ostale vrste materijala i otpada, uključujući povećane količine odvojeno sakupljenog otpada na lokacijama kontejnerskih naselja, centara za humanitarnu pomoć, Stožera civilne zaštite i sl. a što je direktno posljedica potresa, sakupiti, prevesti i zbrinuti na zakonom propisan način.
 
U okviru ove aktivnosti prihvatljive su sve radnje čišćenja područja koje su poduzete neposredno nakon potresa kao i tijekom narednog razdoblja u kojem su se značajno povećale količine materijala od rušenja i količine raznih vrsta otpada.

       5. Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.05.2022. godine ovisno koji uvjet prije nastupi.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.satrukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/.
Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

      6. Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv4@mingor.hr.
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana.

5.1.2022. Javni poziv "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama"


Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unijeNaslov

Otvoreni javni poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama“, FSEU.2022.MINGOR.03 za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba (dalje u tekstu: Poziv).

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama“.

Svrha poziva

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.
 
Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 281.209.791,34  kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Javni isporučitelji vodnih usluga koji na području obuhvata operacije pruža uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda, što mu je ujedno i jedina djelatnost uz ostale dodatne djelatnosti sukladno članku 13. Zakona o vodnim uslugama.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne mjere sanacije
2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3. Izvedba radova
4. Upravljanje projektom i administracija.
 
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao ograničeni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
 
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingor.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv3@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:
   
5.1.2022. Javni poziv "Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla"


Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unije


Naslov

Otvoreni javni poziv „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.02) za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namjenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: Poziv).

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa u okviru operacije „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“. 

Svrha poziva

Svrha Poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 95.799.407,79 HRK. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 
 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
 • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18)
 • pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska
Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne mjere sanacije
2. Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije
3. Izvedba radova
4. Upravljanje projektom i administracija
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što nastupa ranije.
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingor.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv2@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:
 
5.1.2022. Javni poziv "Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom"Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unijeNaslov

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava IZ Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture - Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije (Izravna dodjela).
Referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.01.

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture.

Svrha poziva
Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem box barijera, izgradnju pristupnih puteva, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020, na području Sisačko-moslavačke županije.
Nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine uočena su oštećenja kod postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na branjenom području broj 10: područje malog sliva Banovina u Sisačko-moslavačkoj županiji te su uočene opasnosti od sloma objekata obrane od poplava na nekim mikrolokacijama i daljnjeg oštećenja istih te realna opasnost od poplave kod pojave visokih vodostaja, što ozbiljno ugrožava zdravlje i živote te imovinu ljudi.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 177.909.429,00 kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelj

Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne intervencije na objektima obrane od poplava i Aktivna obrana od poplava na potresom pogođenom području
 
2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3.  Izvedba radova/usluga sanacije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
4. Upravljanje projektom i administracija
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava koja se primjenjuje na operacije za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. za unaprijed određenog prijavitelja. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
 
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji  mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingor.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:

 

5.1.2022. Javni poziv "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine"
                        
 
Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unije

 
 FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR
 
 1. Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

 1. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 372.530.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

       3. Prihvatljivi prijavitelji

 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;

 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;

 •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

 1. Prihvatljive aktivnosti

 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 

          5.Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 27. 05. 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Za potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva izrađen je Program dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.

Kako se putem poziva dodjeljuje (državna) potpora, prijavitelj se mora uskladiti s Programom dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.

Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/.

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

6.Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: energetika@mingor.hr. 
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana. 
 

16.12.2021. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 
Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.
 
 1. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode koje su nadležne za planiranje, organiziranje, financiranje i provedbu mjera obrane od poplava .
 
 1. TRAJANJE POZIVA
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 120 dana od dana objave Poziva.
 
 
 1. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.188.272.071 kn.
 
Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:
 1. Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 2. Revitalizacija slatkovodnih sustava
Ova programska sastavnica će se financirati 100% kroz MOO.
 
 
 1. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
U okviru ovog Poziva financirat će se provedba projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, a razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju  od 1.2.2020. do 30.6.2026.
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje. Objava Poziva i Upute za prijavitelje dostupne su i na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390
 
 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Projektna prijava mora sadržavati u cijelosti ispunjene na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku sljedeće dokumente:
 • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele) 
 • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
 • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“
 • Građevinske dozvole
 • Za provedene postupke Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš/Procjene utjecaja na okoliš rješenja nadležnog ministarstva, odnosno dokaz podnošenja Elaborata zaštite okoliša nadležnom tijelu radi ishođenja rješenja
 • Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija)
 • Kopije ugovora svih projektnih elemenata
 
Navedeni Obrasci koje je potrebno ispuniti nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.
 
 1. NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 17. prosinca 2021. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-poplave@mingor.hr.
 
Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.
 
 1. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 • Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
 
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/).
 

Poziv
Upute za prijavitelje
8.11.2021. Poziv za iskazivanje interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda
Otvoren je javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda (dalje u tekstu: Poziv).
 
Opće informacije
 
Modernizacijski fond utemeljen je Direktivom 2003/87/EZ o uspostavi EU sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Navedeni fond je program pomoći namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima, kako bi se omogućio njihov brži prelazak prema klimatskoj neutralnosti, omogućila modernizacija energetskog i industrijskog sektora.
 
Predmet javnog poziva za iskaz interesa
 
Predmet ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekate za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Navedeno je potrebno zbog planiranja provedbe određenih mjera i raspodjele financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda, a sve s ciljem postizanja obveznih energetskih i klimatskih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju.
.
Dostava iskaza interesa
 
Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoj interes prijave putem Obrasca 1 najkasnije do 23. studenog 2021. u 16,00 sati
• na adresu elektroničke pošte Ministarstva: modernizacijski-fond@mingor.hr,
• s naznakom: Javni poziv za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda - iskaz, daje se.

Sva dokumentacija se dostavlja u elektroničkom obliku u Excel formatu na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki projekt je potrebno zasebno prijaviti na Obrascu 1.
 
Dokumentacija uz poziv:
Poziv-iskaz za pregled ulaganja Modernizacijski fond 2021.
OBRAZAC 1 - iskaz interesa Modernizacijski fond 2021
 
 
6.10.2021. Otvoreni javni poziv "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru" za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Opće informacije

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20).

1. Svrha (cilj) Poziva  

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

2. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 18.922.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
3. Prihvatljivi prijavitelji
 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
 •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelj

4. Prihvatljive aktivnosti
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 
5. Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Za potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva izrađen je Program dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.
Kako se putem poziva dodjeljuje (državna) potpora, prijavitelj se mora uskladiti s Programom dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.
Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/.
Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

6. Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: energetika@mingor.hr. 
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana. 


DOKUMENTACIJA UZ POZIV:

- Upute za prijavitelje
- Upute za prijavitelje - Aneks 1
- Upute za prijavitelje - Aneks 2
- Sažetak poziva
- Obrazac 1
- Obrazac 2
- Obrazac 3
- Obrazac 4
- Obrazac 5
- Obrazac 6
- Obrazac 7
- Prilog 1
- Prilog 2
- Prilog 3
- Prilog 4
- Prilog 5
- Pitanja i odgovori

 

22.4.2021. Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini.

Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija:
 1. Upravljanje - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava. 
 2. Proizvodi i usluge - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.
 3. Proces – za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj.
 4. Međunarodna poslovna suradnja - za suradnju u kojoj sudjeluje barem jedan privatni subjekt iz Europske unije i drugi iz privatnog, javnog, nevladinog ili akademskog sektora države u razvoju ili s gospodarstvom u tranziciji.
 5. Poslovanje i bioraznolikost – za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i koja podržava prirodne ekosustave.
 
Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija. Obrasci za prijavu su izrađeni za svaku od pet kategorija.

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na e-poštu: nagrade2021@mingor.hr. Iznimno, prijava s popratnom dokumentacijom se može dostaviti osobno ili poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti s napomenom „Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!“
 
Rok za prijave je do 20. srpnja 2021.
 
Osim dodjele nacionalnih nagrada i priznanja, Ministarstvo će finalistima natječaja omogućiti prijavu za Europsku poslovnu nagradu za okoliš (European Business Awards for the Environment, EBAE).
 
14.1.2021. - Ispravak ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
Dana 11. prosinca 2020. godine objavljen je Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 526-05-02-03-01/1-20-12 od  4. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Ponovljeni javni poziv)

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi/javni-pozivi-ministarstva/ponovljeni-javni-poziv-imenovanje-predstvnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/12817

https://mingor.gov.hr/vijesti/ponovljeni-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/6106

https://www.szp.hr/kutak-za-udruge/ponovljeni-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca-876/876

https://www.szp.hr/aktualno/ponovljeni-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/875.

Ispravkom ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 517-08-02-02-21-15 od 13. siječnja 2021. godine Ponovljeni javni poziv mijenja se u točki 3. 3.  PODNOŠENJE PRIJAVE i produljuje se rok za dostavu prijava na isti do 15. veljače 2021. godine.

U ostalom dijelu Ponovljeni javni poziv ostaje neizmijenjen.

Ispravak ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
5.1.2021. - Objava rezultata Poziva za predizbor EDIH-a

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je evaluaciju prijava zaprimljenih na Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH) objavljenog 30. listopada 2020. https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168.
 
Temeljem uvjeta prihvatljivosti i kriterija vrednovanja definiranih u navedenom Pozivu Ministarstva, odabrani su sljedeći projektni prijedlog kao nacionalni kandidati za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH):
 
 1. EDIH Adria, prijavitelj Sveučilište u Rijeci
 2. Blue European Digital Innovation Hub (Bluedih), prijavitelj Sveučilište u Splitu
 3. EDIH AI4Health.Cro: AI za pametno zdravstvo i medicinu, prijavitelj Institut Ruđer Bošković
 4. CROBOHUB++: CROatian Industry and Society Bosting – European Digital Innovation Hub, prijavitelj Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 5. JURK, prijavitelj Regionalni koordinator Sisačko–moslavačke županije

Navedeni kandidati su time stekli pravo prijave na predstojeći poziv Europske komisije za sufinancirane EDIH-ova u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027., u kojem je predviđeno do 12,7 milijuna EUR za aktivnosti EDIH-ova u Hrvatskoj, u sedmogodišnjem razdoblju.
 
Digitalni inovacijski centri, a osobito EDIH-ovi, trebaju imati ključnu ulogu u pružanju podrške poduzećima i drugim korisnicima za digitalizaciju, a posebno u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i računarstva visokih performansi. Stoga Ministarstvo planira iskoristiti sredstva EU izvora koja su na raspolaganju RH za razdoblje 2021.-2027., kako bi podržalo uspostavu i provedbu aktivnosti digitalnih inovacijskih centara u Hrvatskoj.
 
11.12.2020. - Ponovljeni javni poziv - imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
 1. ŠTO JE NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I NJEGOVE ZADAĆE?
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2019. godine Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.
Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Vijeće čine predstavnici ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača, okoliša i energetike, ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu, ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za turizam, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, Državnog inspektorata, Agencije za elektroničke medije, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Vijeća za vodne usluge, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača.
Zadaće Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača jesu: sudjelovanje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, kreiranju politike zaštite potrošača, te poticanje izmjena propisa iz područja zaštite potrošača.
Nacionalno Vijeće svake godine podnosi Izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.
Rad Vijeća je javan, a Vijeće se sastaje sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.
 
 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA?
Na Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Ponovljeni javni poziv) može se prijaviti udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga iz područja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.  Svaka udruga ili neki od oblika udruživanja može prijaviti po jednog predstavnika/predstavnicu.
Ovaj Ponovljeni javni poziv ne odnosi se na udruge - članice nekog od oblika udruživanja koji prijavljuje predstavnika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.
Ukupno se odabiru 2 člana/članice iz reda udruga za zaštitu potrošača, budući je temeljem provedenog Javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 526-05-02-03-01/1-19-1 od 1. srpnja 2019. imenovan jedan predstavnik udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, a točkom II. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine, broj 57/19) predviđeno je sudjelovanje tri predstavnika udruga za zaštitu potrošača u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. 
 
 1. POSTUPAK PRIJAVE I IZBORA PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNOM VIJEĆU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 
3.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 
Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku:
 1. Akt tijela Udruge kojim se predlaže predstavnik iste za člana Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.
 2. Motivacijsko pismo predstavnika udruge, saveza, zajednice, mreže, koordinacije ili drugog oblika udruživanja uključujući reprezentativnost (broj članova koje predstavlja), mogućnost diseminacije informacija prema što većem broju članova civilnog društva u području zaštite potrošača, kao i tekuće i planirane aktivnosti.
 3. Potpisani životopis predloženog predstavnika koji sadrži među ostalim i popis projekata iz područja zaštite potrošača koje je predloženi predstavnik vodio ili je u njima sudjelovao s naznakom o nazivu i svrsi, razdoblju provedbe, te ulozi u provedbi projekata. 
 4. Izjavu da je Statut udruge usklađen sa Zakonom o udrugama i vidljiv u Registru udruga u Republici Hrvatskoj,  odnosno dokaz da je Statut udruge predan na ovjeru Uredu državne uprave nadležnom prema sjedištu udruge radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, a zahtjev im je još u obradi).
 5. Izjavu da je udruga neovisna u svom djelovanju od trgovaca.
 6. Izjavu da udruga nije u postupku ukidanja sukladno razlozima za prestanak djelovanja udruge temeljem članka 48. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 74/14, 70/17 i 98/19).
 7. Izjavu da će izabrani predstavnik udruga za zaštitu potrošača redovito izvršavati diseminaciju informacija prema ostalim udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

3.2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i predloženog člana), ne starije od 3 mjeseca od dana prijave na Ponovljeni javni poziv

3. 3.  PODNOŠENJE PRIJAVE

Ovaj Ponovljeni javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (gospodarstvo.gov.hr) i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr). 
Dokumentaciju za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3. 1. i 3. 2. ovog Ponovljenog javnog poziva potrebno je dostaviti potpisano, ovjereno, ukoliko udruga koristi pečat i skenirano elektroničkom poštom na adresu nvzp@mingor.hr s naznakom „Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača“ najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.
Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzimati u obzir.


3.4. PREGLED I PROCJENA PRIJAVA, TE OBJAVA ODLUKE

Ministar osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača koje će procijeniti sve zaprimljene prijave. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja.
Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gospodarstvo.gov.hr i www.szp.hr .
 
30.10.2020. - Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).


Pravo prijave na ograničeni poziv Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. u kojem je moguće ostvariti 50% sufinanciranja, imat će samo oni prijavitelji iz Hrvatske koji će biti predloženi od strane Ministarstva.

EDIH je jedinstveni (samostalni) pravni subjekt ili konzorcij organizacija komplementarne specijalizacije i djelatnosti i neprofitnog karaktera koji pruža podršku poduzećima i drugim dionicima u procesima digitalne transformacije. EDIH-ovi primarno trebaju pružati usluge u ključnim područjima programa Digitalna Europa 2021.-2027.: umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i/ili računarstvu visokih performansi.

U skladu s radnim dokumentom Europske komisije o EDIH-ovima, predviđeni su sljedeći kriteriji prihvatljivosti u nacionalnom postupku predodabira kandidata:
 • Prijavitelj treba biti neprofitna organizacija: javne ustanove (visoka učilišta, instituti…), agencije, komore i druge organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili tijela lokalne i regionalne samouprave.
 • Ostali članovi konzorcija mogu imati bilo koji pravni oblik, ali trebaju biti osnovani od strane Republike Hrvatske, tijela lokalne i regionalne samouprave RH ili biti registrirani na trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj ili barem 1 član konzorcija je znanstvena organizacija upisana u upisnik znanstvenih organizacija pri ministarstvu nadležnom za znanost u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva.
 • Prijava ima definirano područje/a specijalizacije i geografsku orijentaciju, uključujući fokus na barem jedno od tri ključnih područja definiranih u DEP-u: umjetna inteligencija, računarstvo visokih performansi i/ili kibernetička sigurnost.
 • Prijava je usklađena s europskim strategijama u području digitalizacije, nacionalnom strategijom pametne specijalizacije i ostalim relevantnim nacionalnim dokumentima.
 • Prijava ima definirane uloge i opisane kompetencije Prijavitelja i svakog člana konzorcija
 • Prijavitelj raspolaže odgovarajućim prostornim kapacitetimau skladu s planom aktivnosti, koji omogućava sljedeće aktivnosti: primanje korisnika, održavanje edukacija i savjetovanje, izložbene potrebe (showroom), provedbu demonstracijskih aktivnosti i testiranja itd.
 • Prijavitelj ili član/ovi konzorcija imaju odgovarajuću opremu i infrastrukturu za pružanje usluga „Testiranje prije ulaganja“ u skladu s definiranom specijalizacijom Prijave

Konzorcijske prijave trebaju uključivati organizacije koje mogu pružiti različite i komplementarne usluge, ali pri tom trebaju imati jasnu ulogu u predloženom EDIH-u.

Značajan čimbenik u nacionalnom postupku odabira će imati regionalna i tehnološka pokrivenost, odnosno omogućavanje pristupa relevantnom spektru usluga što većem broju korisnika u Hrvatskoj.

Predviđeni su sljedeći kriteriji vrednovanja prihvatljivih prijava:
 1. Regionalni ili nacionalni strateški značaj i doprinos digitalnoj transformaciji gospodarstva
 2. Ljudski, tehnički i financijski kapaciteti (u protekla 24 mjeseca)
 3. Poslovni model i predviđeni proračun projekta
 
Prijave se šalju isključivo putem Prijavnog obrasca koji uz pripadajuće dokumente treba poslati do petka, 20. studenoga 2020. putem:
 
 1. elektroničke pošte na adresu DIH-info@mingor.hr, pri čemu Obrazac treba dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren pečatom u .pdf formatu prihvatljivom za pretraživanje i
 2. poštom na adresu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Sektor za inovacije
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
s naznakom “Prijava za nacionalni predodabir kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)”.
 
Više informacija dostupno je u tekstu Poziva i Prijavnom obrascu.

EDIH- Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije

EDIH - Prijavni obrazac