Stručni ispit za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode – obavijest o objavi ispitnih rokova u 2020. godini

Slika /slike/Vijesti/Logo s pozadinom za web.jpg
OBAVIJEST!

Promjenom epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zakazuje novi termin polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode u I. ispitnom roku.

Ispit za već prijavljene kandidate I. ispitnog roka održat će se 18.6.2020. s početkom u 10:00 h u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (velika dvorana, 3. kat, Radnička 80, Zagreb) uz poštivanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje rizika širenja COVID-19 bolesti o čemu su kandidati pojedinačno obavješteni elektroničkom poštom.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike organizira ispitne rokove u 2020. godini za polaganje stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode koji će biti održani u prostorijama Ministarstva u Zagrebu (Radnička cesta 80) i to u sljedećim terminima:

Prvi ispitni rok: 26. ožujka 2020. s početkom u 10h,
Drugi ispitni rok: 26. studenog 2020.


Također najavljujemo kako će se u svrhu pripreme za polaganje stručnog ispita, u prostorijama Ministarstva u Zagrebu (Radnička cesta 80) održati pripremni seminar za kandidate koji će pristupiti ispitu u sljedećim terminima:
Pripremni seminar za prvi ispitni rok: 11. ožujka 2020.
Pripremni seminar za drugi ispitni rok: 11. studenog 2020.
O vremenu održavanja pripremnih seminara, kao i drugog ispitnog roka, kandidati će biti naknadno obaviješteni.


Sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za čuvara prirode (NN 119/2017) prijave za polaganje stručnog ispita šalju se na obrascu u prilogu (Prijava za polaganje ispita).
Molimo kandidate da u prijavi pod „kontakt“ navedu broj telefona i e-mail adresu koje osobno koriste.
 
Prijava za ispit se predaje u Ministarstvu osobno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, a može se podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu upravljanje.zzop@mzoe.hr.  
 
Prijava je valjana, ako je poslana ili predana najmanje 30 dana prije ispitnog roka. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Uz prijavu za polaganje ispita prilažu se:
 • preslika identifikacijske isprave
 • preslika Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za pristupnike koji su na stručnom osposobljavanju.
   
  Pristupnik koji ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita bit će obaviješten o točnom rasporedu i mjestu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije polaganje ispita. Pristupnik može odustati od ispita najkasnije 8 dana prije dana polaganja ispita, o čemu je dužan obavijestiti Ministarstvo. Pristupnik koji nije pravovremeno zatražio odustajanje od polaganja ispita, ali je zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti započeto polaganje ispita može zatražiti odgodu polaganja ispita. Pristupnik je dužan o odgodi obavijestiti Ministarstvo, a o razlogu je obvezan priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz.

  Prijava za polaganje ispita - PRILOG 1. (link na dokument za prijavu)
 • Čuvari prirode bi trebali po završenom ispitu:
  - pokazati razumijevanje osnova zaštite prirode, prepoznati složenost poslova zaštite prirode i važnost sektora
  - prepoznati osnovni strateški, institucionalni i zakonodavni okvir zaštite prirode u RH te relevantne sektore i njihovu povezanost sa zaštitom prirode
  - prepoznati i objasniti ključne mehanizme zaštite prirode
  - pokazati dobro razumijevanje zaštite područja i rada u javnoj ustanovi
  - prepoznati i upotrijebiti osnovne elemente postupovnih zakona u direktnom nadzoru

  Osnovne sadržajne jedinice/teme:
  Razumijevanje zaštite prirode i osnovni ciljevi sektora.

  Što je zaštita prirode i zašto štitimo prirodu te osnovne premise zaštite prirode.
  Osnovni ciljevi sektora zaštite prirode i terminologija zaštite prirode, odnosno osnovni pojmovi vezani uz prirodu i zaštitu prirode (npr. vrsta, stanište, ekosustav, bioraznolikost, georaznolikost).
  Etička načela zaštite prirode (dobrobit i intrinzična vrijednost prirode odnosno društveni i ekonomski aspekti zaštite prirode, participativni pristup u zaštiti prirode).

  Kontekst zaštite prirode u Hrvatskoj (priroda i prirodne vrijednosti Hrvatske, povijest zaštite prirode Hrvatske).
  Međunarodni kontekst zaštite prirode (organizacije relevantne za zaštitu prirode npr. IUCN - Međunarodna unija za zaštitu prirode).
  Strateški okvir zaštite prirode.
  Osnovni elementi strateškog okvira zaštite prirode (Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017), Strategija Europske unije o bioraznolikosti do 2020. godine).
  Zakonodavni okvir zaštite prirode.
  Važnost pravne regulacije zaštite prirode.
  Osnove zakonodavnog okvira i različite razine nadležnosti koje iz njega proizlaze (Zakon o zaštiti prirode i podzakonski akti).
  Ostali sektori i pripadajući zakoni i strategije (npr. turizam, šumarstvo, poljoprivreda, ribarstvo, vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom i dr.) - položaj zaštite prirode u odnosu na druge sektore kao i međusektorska povezanost u kontekstu zaštite prirode.
  Međunarodne konvencije u zaštiti prirode (Konvencija o biološkoj raznolikosti).
  EU direktive relevantne za zaštitu prirode.
  Organizacijski (institucionalni) okvir zaštite prirode.
  Elementi institucionalnog okvira zaštite prirode (javne ustanove u zaštiti prirode - temeljna djelatnost; ustroj; razina (JU nacionalnih parkova i parkova prirode, županijske, lokalne); Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), (Uprava za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu okoliša i prirode), Državni inspektorat (inspekcija zaštite prirode).
  Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode (međunarodne, nacionalne).
  Privatni sektor u sektoru zaštite prirode (ovlaštenici za pojedine poslove u sektoru, konzultanti i drugi).
  Mehanizmi zaštite prirode.
  Općenito o mehanizmima zaštite prirode.
  Zaštita vrsta i stanišnih tipova.
          Ugroženost vrsta i staništa (nacionalne i međunarodne kategorije ugroženosti vrsta (i ekosustava), Crvene liste i dr.).
          Stroga zaštita vrsta.
  Zaštita georaznolikosti.
  Zaštita područja.

          Područja zaštićena u nacionalnim kategorijama (zaštićena područja u užem smislu).
          Što je zaštićeno područje, razlike između različitih kategorija zaštićenih područja.
          Nacionalne kategorije, međunarodne dezignacije.
          Ekološka mreža (Natura 2000).
          Što je ekološka mreža Natura 2000 (POVS (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove). POP (Područja očuvanja značajna za ptice)), ciljne vrste i stanišni tipovi
  Koncept i mehanizmi regulacije korištenja prirodnih resursa.
          Uvjeti zaštite prirode i mjere zaštite prirode, regulacija korištenja vrsta.
          Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) i povezanost s Procjenom utjecaja na okoliš (PUO).
  Upravljanje područjima radi očuvanja.
  Važnost planiranog i organiziranog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.
  Važnost svih segmenata upravljanja (očuvanje prirodnih vrijednosti, održivost korištenja prirodnih dobara, zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti, upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija, suradnja s lokalnom zajednicom, razvoj kapaciteta javne ustanove).
  Upravljačka zonacija.
  Poslovi koje obavljaju javne ustanove (aktivnosti upravljanja javnih ustanova primjerice izrada dokumenata upravljanja (plan upravljanja, godišnji program), nadzor, primjena aktivnih mjera zaštite, inventarizacija i (inicijalna) procjena stanja, monitoring (praćenje stanja), suradnja s dionicima (fizičke osobe (lokalno stanovništvo); institucije/organizacije).
  Postupovni zakoni.
  Zakon o upravnom postupku.
  Prekršajni zakon.
  Kazneni zakon.
  Zakon o kaznenom postupku.

  Preporučena literatura:
  - web stranice Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://mingor.gov.hr/
  - web stranice bivše Hrvatske agencije za okoliš i prirodu / tematska područja www.haop.hr;
  - Bioportal (Upisnik zaštićenih područja) http://www.bioportal.hr/
  - dokumenti - Interni portal http://interni.bioportal.hr/gis/login
  - Analiza stanja prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2008. - 2012. http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/06_integrirane/dokumenti/priroda/Analiza_stanja_prirode_u_RH_za%20razdoblje_2008-2012.pdf
  - Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/04_zasticena/smjernice/Smjernice_za_planiranje_upravljanja_MZOE_HAOP_2018.pdf
  - Kompetencije djelatnika javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/04_zasticena/kapaciteti/HAOP_2018_Kompetencije%20djelatnika%20javnih%20ustanova%20za%20upravljanje%20zasticenima%20podrucjima%20i%20podrucjima%20ekoloske%20mreze.pdf
  - Crvene knjige, primarno uvodi http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/ugrozenost-vrsta-i-stanista/crveni-2
  - Plan upravljanja (ukoliko postoji), Godišnji program, Godišnji izvještaj JU u kojoj polaznik radi


Stranica