Stanje internetske trgovine u 2013. u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Digitalna ekonomija i realizacija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu su jedan od cetiri glavna pokretaca napretka i konkurentnosti, a internetska trgovina dio je elektronickog poslovanja, šire digitalne ekonomije.

Europska komisija usvojila je u sijecnju 2012. (u kontekstu Zakona o jedinstvenom tržištu i Digitalnog programa za Europu), Komunikaciju o internetskoj trgovini i online uslugama, dokument u kojem je definirano 16 ciljanih inicijativa usmjerenih na identificiranje glavnih prepreka razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta te na udvostrucenje udjela internetske trgovine u trgovini na malo (3,4% u 2010) i udjela internetskog sektora u europskom BDP-u (manje od 3% u 2010) do 2015. godine.

O stanju internetske trgovine u 2013. godini u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji u odnosu na ciljeve koji su postavljeni u strategiji Digitalni program za Europu, procjenama kao i ciljevima Ministarstva gospodarstva postavljenima za taj oblik trgovine koji ima znacajan potencijal rasta, možete saznati više u brošuri 'Stanje internetske trgovine u 2013. u RH i EU'.Stranica