Obilazak mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka Zagreb 3 (Dugave)

Slika /slike/informacija.jpg
Predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, uz predstavnike Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas su obišli postaju državne mreže za praćenje kvalitete zraka Zagreb 3 (Dugave).

Podaci na mjernoj postaji ZG-3 posljednjih nekoliko dana ukazuju na povremena prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti PM10 i srednje granične vrijednosti za PM2,5. Ova pojava je svakako vezana uz sezonalnost i početak lošijih vremenskih uvjeta, kao i početak sezone grijanja.

Za ukupnu ocjenu onečišćenosti (kategorizaciju kvalitete zraka) potrebno je promatrati podatke kroz cijelu godinu. Po isteku kalendarske godine, na temelju rezultata mjerenja, provodi se validacija i kategorizacija kvalitete zraka s obzirom na rezultate mjerenja na postajama državne mreže.

Situacija nije zabrinjavajuća te, što se tiče zagađenja zraka u Republici Hrvatskoj, nije potrebno govoriti o posebno ugroženim gradovima u odnosu na druge gradove u EU, ali pogrešno je i zaključiti da u RH nema problema s onečišćenjem zraka.

Najrašireniji problem onečišćenja zraka u Zagrebu, kao i uostalom u drugim urbanim sredinama u kontinentalnom dijelu RH, je onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10 i PM2,5 koje je posljedica cijelog niza faktora kao što su meteorologija, geografija terena, strujanja vjetra  i ostali izvori onečišćenja.

U onečišćenju lebdećim česticama (PM10, PM2,5) značajnu ulogu imaju kućna ložišta i promet koji, uz ostale izvore onečišćenja, u zimskim mjesecima dominanto doprinose povišenim koncentracijama lebdećih čestica.

Povećane koncentracije lebdećih čestica, kao i njihova povremena prekoračenja, uglavnom se pojavljuju tijekom zimskih mjeseci, odnosno pojavom meteoroloških uvjeta pogodnih za zadržavanje lebdećih čestica (posebno magla, bez pojave vjetra i dr.) te početkom sezone grijanja (kućna ložišta na kruta goriva).

Najveći broj dana u kojima su zabilježene povišene koncentracije lebdećih čestica raspoređen je u hladnijem dijelu godine.

Tijekom obilaska mjerne postaje ukazano je na činjenicu da na dodatan porast koncentracija lebdećih čestica u Gradu Zagrebu (ali i drugim gradovima kontinentalne Hrvatske) utječe i pojava poznata pod nazivom temperaturna inverzija, odnosno porast temperature s visinom. Javlja se, npr. pri noćnom ohlađivanju ili pri prodoru hladnog zraka, tako što se sloj hladnijeg (gušćeg) zraka nađe ispod sloja toplog (rjeđeg) zraka. Tada je atmosfera statički stabilna. Klimatska značajka Zagreba i drugih gradova u zimskim mjesecima upravo je spomenuta temperaturna inverzija, pri kojoj se zrak ne može dizati uvis, pa je svako zagađenje "uhvaćeno", odnosno zadržano na razini zemlje. U takvom atmosferskom stanju zagađenja rastu.

Dodatno je ukazano i na problem geografskog položaja RH i utjecaj drugih država na onečišćenje u RH, jer značajan doprinos onečišćenja potječe od emisija susjednih zemalja.

Posljednjih godina u porastu je broj raznih aplikacija i uređaja koji građanima daju informacije o kvaliteti zraka. Takvi podaci često su nepouzdani jer uglavnom nije moguće provjeriti njihovu vjerodostojnost te utvrditi princip rada aplikacije/uređaja, kao niti ostale relevantne podatke (npr. koju mjernu tehniku ili model koriste, kako dokazuju točnost svojih rezultata te kolike su pogreške takvih rezultata). Podaci dobiveni takvim načinom, modeliranjem ili metodama drugačijim od onih propisanih zakonodavnim okvirom kojim se uređuje kvaliteta zraka, ne mogu se smatrati jednakovrijednima u odnosu na podatke izmjerene od strane ovlaštenih pravnih osoba te ih se uvijek treba uzimati s rezervom.

Na jedinom službenom portalu “Kvaliteta zraka u RH” Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (http://iszz.azo.hr/iskzl/ ) prikazani su podaci kvalitete zraka koji su dobiveni službenim mjerenjima na mjernim postajama državne mreže i postajama lokalne samouprave.
 
 

Stranica