Najava - 5. lipnja 2023. - Konferencija o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Ministarstvo gospodartsva i održivog razvoja najavljuje održavanje Konferencije o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.

Konferencija će se održati 5. svibnja 2023. godine, a pozivamo Vas da istu popratite u živo putem poveznice: https://www.youtube.com/watch?v=dPBMAMMRbHQ  


 
Vrijeme Dnevni red
9:30 Pozdravni govori
9:45 Prvo plenarno predavanje
Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša
“Klima-4HR”
 • nositelj: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • partner: Institut Ruđera Boškovića
10:30 Drugo plenarno predavanje
Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima “MEMORIE” (šumarstvo i poljoprivreda)
 • nositelj: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
 • partneri: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
              Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu                      
11:15 Treće plenarno predavanje
Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na razvoj plijesni, mikotoksina i kvalitetu žitarica s prijedlogom mjera
 • nositelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrije Štampara
 • partneri: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
              Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
12:00- 12:15 Pauza
12:15 Četvrto plenarno predavanje
Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama
 • nositelj: Inovacijski centar Nikole Tesle
 • partner: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
13:00 Peto plenarno predavanje
Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj
 • nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • partner: Institut Ruđera Boškovića
13:45 Panel - što smo naučili i kako dalje
 • sudionici panela
14:45 Završni govori
15:00 ZakuskaProsječna globalna temperatura je u travnju 2022. bila za 1.21°C viša u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Posljednjih 5 godina najtoplije su od kada postoje sustavna mjerenja. Globalna temperature zraka će nastaviti rasti do sredine 21. stoljeća u svim scenarijima emisija stakleničkih plinova. (Izvor: IPCC AR6 WG1). Srednja temperatura zraka za područje Europe tijekom ljeta (lipanj, srpanj, kolovoz) 2022. je bila viša za dodatnih 0,4 °C u odnosu na prethodno rekordno ljeto 2021. (Izvor: Copernicus). Međutim, za Hrvatsku je još relevantniji podatak da temperatura u mediteranskom bazenu raste za 20% brže od globalnog prosjeka te se do kraja 2040. može očekivati porast za 2,2 °C.
 
Trend zatopljenja u Hrvatskoj nastavlja rasti, a projekcije u budućnosti pokazuju da možemo očekivati čestu pojavu vrućih dana i toplinskih valova što posljedično ima negativne utjecaje na zdravlje ljudi, nedostatak vode, sušna razdoblja i povećanu opasnost od požara, porast temperature i zakiseljavanja mora, porast razine mora i zaslanjivanje vodonosnika, promjenu vodnog režima, bujice, erozije i poplave i dr. (Izvor: DHMZ).
 
Ekonomski gubici od vremenskih i klimatskih ekstrema u Europi rastu naročito u državama Mediterana, pa tako i u Hrvatskoj (> 0,25 % udio šteta u BDP-u u razdoblju 2005. – 2014.). Stoga je imperativ prilagoditi se klimatskim promjenama i raditi na jačanju otpornosti na klimatske promjene radi smanjenja šteta i osiguranja održivog razvoja Hrvatske.
 
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje od 2040. s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020) ističe prioritetnu mjeru „Povećanje razine znanja i kapaciteta za praćenje utjecaja klimatskih promjena, procjene rizika i prilagodbe klimatskim promjenama (OM-01)”.
 
Upravo s tim ciljem Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) 5. lipnja 2023. godine organizira Konferenciju o ulozi znanosti u davanju rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama. Svrha ove stručne, interdisciplinarne Konferencije jest upoznati se s rezultatima 25 projekata koji su temeljem Javnog poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (KK.05.1.1.02.) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (2014-2020) ostvarili sufinanciranje iz EU fondova i nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od oko 90 milijuna kuna/12 milijuna EUR (2020. - 2023.). Javni poziv je pokrenut kako bi se potaknulo snažnije uključivanje znanstvenika u Republici Hrvatskoj u predlaganje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, a koja mora biti pametnija, brža i sustavnija. Pri tome je nužna upravo maksimalna predanost i stručnost hrvatske znanstvene zajednice. Na Konferenciji će zato, kroz plenarna predavanja, biti prezentirano pet projekata koji su odabrani temeljem širine problematike utjecaja i prilagodbe klimatskim promjenama koju obuhvaćaju kao i socio-ekonomske važnosti. Nakon predavanja, uslijedit će panel rasprava “što smo naučili i kako dalje” na kojoj će sudionici, od voditelja projekata i partnera do predstavnika tijela javne vlasti i drugih dionika, moći izmijeniti iskustva i otvoriti nove teme i potencijalna rješenja. Kako bi se potaknula rasprava, MINGOR će prethodno provesti anketu među sudionicima u projektima.
 
Rezultati anketnih upitnika, zaključci i preporuke Konferencije i Panela bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/1879.
 
Popis projekata koji su financirani iz ove Sheme:
 
1. Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama
(KK. 05.1.1.02.0001)
NOSITELJ: Institut Ruđera Boškovića
PARTNERI - Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku
 
2. Rješenja prilagodbe elektroenergetskog sustava klimatskim promjenama temeljena na
velikim količinama podataka (RESdata) - (KK.05.1.1.02.0002)
NOSITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 
3. Ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na obradu voda površinskih
akumulacija pri dobivanju vode za ljudsku potrošnju flokulacijom i ozoniranjem
(KK.05.1.1.02.0003)
NOSITELJ: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 
4. Prilagodba povrtnih kultura novim agro-meteorološkim uvjetima u Slavoniji
(KK.05.1.1.02.0004)
NOSITELJ: Veleučilište u Slavonskom Brodu
PARTNERI: Institut Ruđera Boškovića, Institut za fiziku iz Zagreba
 
5. Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih
promjena u poljoprivredi (KK.05.1.1.02.0005)
NOSITELJ: Institut za poljoprivredu i turizam
PARTNERI: Institut Ruđera Boškovića, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički
fakultet, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Sveučilište u Dubrovniku
 
6. Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša
(Klima-4HR) - (KK.05.1.1.02.0006)
NOSITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
PARTNER: Institut Ruđera Boškovića
 
7. Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj
(KK.05.1.1.02.0008)
NOSITELJ: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
PARTNER: Institut Ruđera Boškovića
 
8. Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima „MEMORIE“; (KK.05.1.1.02.0009)
NOSITELJ: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
PARTNERI: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
 
9. Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu (KK.05.1.1.02.0010)
NOSITELJ: Institut za jadranske kulture i melioraciju
PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Institut Ruđera Boškovića, Institut
za poljoprivredu i turizam
 
10. Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja
(DeltaSal) - (KK.05.1.1.02.0011)
NOSITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
PARTNERI: Institut Ruđera Boškovića, Hrvatski geološki institut, Građevinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, UNIZG – Fakultet elektrotehnike i računarstva
 
11. Integrirani sustav uzgoja alternativnih vrsta školjkaša u uvjetima klimatskih promjena
(KK.05.1.1.02.0012)
NOSITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno - biotehnološki fakultet
PARTNER: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 
12. Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (KK.05.1.1.02.0013)
NOSITELJ: Sveučilište u Dubrovniku
PARTNERI: Institut Ruđera Boškovića, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
 
13. Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa
(KK.05.1.1.02.0014)
NOSITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
PARTNER: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
14. Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom bio-gospodarstvu
(KK.05.1.1.02.0016)
NOSITELJ: Sveučilište u Zadru
PARTNER: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
15. Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim
morskim područjima (KK.05.1.1.02.0017)
NOSITELJ: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
PARTNERI: Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 
16. AGROEKOTEH - Optimizacija gospodarenja tlom i prilagodba agroekosustava i
agrotehničkih mjera klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02.0018)
NOSITELJ: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
PARTNERI: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agro-biotehničkih znanosti
Osijek
 
17. Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika
PRIMJER (KK.05.1.1.02.0020)
NOSITELJ: UNIZG – Rudarsko – geološko – naftni fakultet
PARTNER: Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet
 
18. Dobra klima za turizam (KK.05.1.1.02.0021)
NOSITELJ: Udruga Eko Brezna
PARTNER: Veleučilište u Slavonskom Brodu
 
19. Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama
(UKV) - (KK.05.1.1.02.0022)
NOSITELJ: UNIZG – Geotehnički fakultet
PARTNERI: Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet, Hrvatski geološki institut, Državni
hidrometeorološki zavod
 
20. Istraživanje utjecaja klimatskih promjena na razvoj plijesni, mikotoksina i kvalitetu
žitarica s prijedlogom mjera (KK.05.1.1.02.0023)
NOSITELJ: Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrije Štampara
PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u
Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 
21. VODIME - Vode Imotske krajine (KK.05.1.1.02.0024)
NOSITELJ: UNIST – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u
Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zadru
 
22. APPLERESIST - Genetska otpornost jabuka na toplinski i sušni stres uz formiranje
preporučenog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske
(KK.05.1.1.02.0029)
NOSITELJ: Sveučilište J.J.S. Osijek – Fakultet agro-biotehničkih znanosti
PARTNER: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
 
23. WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma
klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02.0030)
NOSITELJ: Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
PARTNER: Institut za poljoprivredu i turizam
 
24. Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama
(KK.05.1.1.02.0031)
NOSITELJ: Inovacijski centar Nikole Tesle
PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Fakultet
elektrotehnike i računarstva
 
25. CroViZone - Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama
(KK.05.1.1.02.0032)
NOSITELJ: Sveučilište J.J.S. Osijek – Ekonomski fakultet Osijek
PARTNERI: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Sveučilište u Zagrebu Agronomski
fakultet, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 
 


Stranica