More na hrvatskim plažama izvrsne kakvoće

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/554217fb2c595.JPG

'Hrvatska je godinama u samom europskom vrhu po čistoći mora. Kakvoća mora prošle sezone, kao i u prethodnom četverogodišnjem razdoblju, bila je izvrsna ili dobra na gotovo 99% točaka mjerenja. Tako dobro stanje ne bi bilo moguće bez kontinuiranog angažmana na očuvanju našeg mora. U tijeku je i izrada Morske strategije koja će biti osnova za buduću pomorsku politiku i morsko prostorno planiranje do 2020. godine. Izrada je u tijeku te će biti donesena do kraja 2015. godine. Sve to radimo kako bismo na najbolji mogući način očuvali morski okoliš i iskoristili njegov razvojni potencijal, posebno turistički' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović danas na predstavljanju rezultata ispitivanja kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2014.

Ministar Zmajlović i Marija Šćulac Domac, pomoćnica ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, prezentirali su na današnjoj konferenciji za medije podatke o rezultatima ispitivanja kakvoće mora koja se u Hrvatskoj neprekidno provode od 1989. godine.

Osnovni ciljevi programa praćenja kakvoće mora su zaštita zdravlja kupača, očuvanje visoke kakvoće mora, održivo upravljanje plažama te promidžba Jadrana i kvalitete turističke ponude.

Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji. U 2014. godini ispitivanje kakvoće mora provodilo se od 15. svibnja do 30. rujna.

Prema podacima ispitivanja kakvoće mora u 2014., more je u Hrvatskoj visoke kvalitete. Uzorci mora uzeti su sa 917 točaka ispitivanja u 7 priobalnih županija: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačkoj.

Prema mjerenjima sukladno Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje ocjenom izvrsno ocijenjeno je čak 875, odnosno 95,42% točaka ispitivanja. Njih 32 ili 3,49% ocijenjeno je dobrim za kupanje, a 7 ili 0,76% dobilo ocjenu zadovoljavajuće. Na samo tri točke ispitivanja, ili 0,33%, more je ocijenjeno nezadovoljavajuće za kupanje.

Osim godišnje, donesena je i konačna ocjena o kakvoći mora koja obuhvaća period od prethodne četiri sezone, od 2011. do 2014. godine.

Ocjenom izvrsno ocijenjeno je 896 ili 97,71% točaka ispitivanja, ocjenom dobro njih 13 ili 1,42%, zadovoljavajuće 5 ili 0,55%, a nezadovoljavajuće 3, odnosno 0,33% točaka ispitivanja.

Morski okoliš dragocjena je baština i iznimno važan i vrijedan resurs. Više od 16% morskog teritorija je pod ekološkom mrežom Natura 2000, a na moru se nalazi ili je s njim povezano 8 nacionalnih parkova i parkova prirode.

Prema nizu godišnjih izvješća Europske agencije za zaštitu okoliša kakvoća mora za kupanje u Hrvatskoj među najbolje je ocijenjenima u Europi. Hrvatska se po kakvoći mora nalazi u top 3 zemlje, uz Cipar i Maltu.

 Stranica