UN/ECE međunarodni sporazumi i pripadajući protokoli

1. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
(Geneva, 1979.)
Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

 • Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Geneva, 1984.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

 • Protokol o daljnjem smanjenju emisija sumpora uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Oslo, 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 17/98 i ispravak br. 3/99, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999.

 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Göteborg, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. Objavljen je u NN-MU br. 04/08, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. siječnja 2009. a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.

 • Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Geneva, 1991.)
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.

 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Sofia, 1988.)
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.

 • Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 9/07.

 • Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio ja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u NN-MU br. 9/07.

2. Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
(Espoo, 1991.)
Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' (dalje u tekstu) NN–MU br. 6/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. rujna 1997. 

Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 4. lipnja 2004.
Objavljen je u NN-MU br. 7/08, a Ispravak zakona u NN-MU br. 1/09.

 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u NN -MU br. 7/09. Protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 3/10.

3. Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
(Helsinki, 1992.)
Objavljena je u NN-MU br. 7/99, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 10/01.


4. Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
(Aarhus, 1998.)
Objavljena je u NN-MU br. 1/07, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.

 • Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u NN - MU br. 4/08. Protokol je stupio na snagu  u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada 2009., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 13/11.

5. Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede)
(Helsinki 1992.)
Objavljena u NN-MU br. 4/96.

 • Protokol o vodi i zdravlju
  (London 1999.)
  Objavljen u NN-MU br. 4/06.