Strateški projekt „Podrška uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi“ (Strateški projekt INI)

Korisnik
: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Partner: Hrvatska gospodarska komora  

Ukupna vrijednost Projekta: 66.294.768,00 HRK od čega je 85 % osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Početak provedbe: svibanj 2016.

Planirani završetak provedbe: studeni 2022.

Opći cilj Projekta
  • stvoriti učinkovit i samoodrživ institucionalni, pravni i strateški okvir za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj;
  • podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identificiranje novih potencijala industrijskog rasta i stvaranje poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diverzifikaciju hrvatskog gospodarstva.
 
Zahvaljujući provedbi Projekta uspostavljen je okvir dugoročno održivog Nacionalnog inovacijskog sustava (NIS)  koji je zadan dvjema strategijama:
Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (SPI) (NN 153/2014)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/434155.pdf

Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) (NN 32/2016)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/439965.pdf

Kroz provedbu Projekta pruža se podrška tijelima NIS-a: Nacionalnom inovacijskom vijeću (NIV), Inovacijskom vijeću za industriju Republike Hrvatske (IVI) i Tematskim inovacijskim vijećima (TIV).