Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - ostalo

31. 12. 2021. - Poziv na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje
KLASA: UP/I-112-02/21-01/18
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 30. prosinca 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 136/21, 10. prosinca 2021. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.
 
Intervju s kandidatom održat će se 4. siječnja 2022. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

31. 12. 2021. POZIV NA INTERVJU
31. 12. 2021. - Poziv na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
KLASA: UP/I-112-02/21-01/19
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 30. prosinca 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera objavljuje
 
                                                                             POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 131/21, 3. prosinca 2021. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.
 
Intervju s kandidatom održat će se 4. siječnja 2022. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


31.12.2021. POZIV NA INTERVJU 
15.12.2021. JAVNI NATJEČAJ Javna ustanova Park prirode Kopački rit

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Kopački rit, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13,15/18 i 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Kopački rit, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit

 

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Kopački rit.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Kopački rit. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Kopački rit (https://www.pp-kopacki-rit.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

10.12.2021. JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje", Lastovo

Upravno vijeće Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje«, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje« i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje« raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje«
 

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci, aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu i poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o aktivnom poznavanju engleskog jezika

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje«.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje«. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Park prirode Lastovsko otočje« (https://www.pp-lastovo.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Park prirode Lastovsko otočje«, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

7.12.2021. Obavijest o promjeni termina razgovora vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA
 
KLASA: 011-01/21-01/773
URBROJ: 517-14-21-4
Zagreb, 7. prosinca 2021.
 
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje:

 
                                                           OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA RAZGOVORA
 
 
Vezan uz POZIV ZA RAZGOVOR KLASA: 011-01/21-01/773, URBROJ: 517-14-21-3 od 1. prosinca 2021., razgovori predviđeni za 7. prosinca održati će se u novom terminu u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

7. prosinca 2021. Obavijest o promjeni termina razgovora 
3.12.2021 - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova - Nacionalni park Plitvička jezera
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 6. Zakona o zaštite prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 14. stavka 1. podstavka 6. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, raspisuje:


 
JAVNI NATJEČAJ
 
 

za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

Ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće i na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« (https://www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

1.12.2021. Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.
KLASA: 011-01/21-01/773
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 1. prosinca 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje:
 
 
                                                   POZIV NA RAZGOVOR
 
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d., koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 118/2021 od 3. studenoga 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071 te na mrežnim stranicama trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d. https://www.hep.hr/javni-natjecaj-za-odabir-kandidata-za-predsjednika-i-pet-clanova-uprave-drustva-hrvatska-elektroprivreda-d-d/3666  i u Večernjem listu i Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 6. i 7. prosinca 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/GLAVNO TAJNIŠTVO/Zapošljavanje/1. prosinca 2021. Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d..pdf
26.11.2021. Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, d.d.
KLASA: 011-01/21-01/772
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 26. studenoga 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24 objavljuje:
 
 
                                                              POZIV NA RAZGOVOR
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 116/2021 od 27. listopada 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071 te na mrežnim stranicama trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. https://janaf.hr/karijere/otvoreni-natjecaji/javni-natjecaj-za-odabir-kandidata-za-clana-uprave-janaf-a-2021 i u Večernjem listu i Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 1. prosinca 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.
26. studenoga 2021. Poziv na razgovor
 
19.11.2021. - OBUSTAVA javnog natječaja za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU NP Brijuni
Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Brijuni na temelju članka 134. stavka 1. točke 10. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19) i članka 14. stavka 1. podstavka 12., a u svezi s člankom 27. stavkom 4. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, objavljuje
 
OBUSTAVU JAVNOG NATJEČAJA
 
za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacio­nalni park Brijuni.
 
 
5.11.2021. - OBUSTAVA javnog natječaja za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Kopački rit

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Kopački rit, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13,15/18 i 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Kopački rit, objavljuje
 

OBUSTAVU JAVNOG NATJEČAJA
 

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit.


Narodne novine

3.11.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d.
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
za odabir kandidata za predsjednika i pet članova Uprave društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.


Narodne novine
 
27.10.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda d.d.
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za člana Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24
 

Narodne novine
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Kopački rit
KLASA: UP/I-112-03/21-01/05
URBROJ: 517-14-21-8
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 86/21, od 30. srpnja 2021. i u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Kopački rit (https://www.pp-kopacki-rit.hr).
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU NP Brijuni
KLASA: UP/I-112-03/21-01/03
URBROJ: 517-14-21-8
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 86/21, od 30. srpnja 2021. i u Jutarnjem listu, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (https://www.np-brijuni.hr).
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
30.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Bilje

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Kopački rit, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13,15/18 i 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Kopački rit, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Kopački rit

Narodne novine
 

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Kopački rit.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Kopački rit. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Kopački rit (https://www.pp-kopacki-rit.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

30.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

Upravno vijeće Javne ustanove Nacionalni park Brijuni na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 14. stavka 1. podstavak 6. te članka 26. stavka 1. i članka 27. stavka 4. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Brijuni

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Brijuni. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u Jutarnjem listu, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (https://www.np-brijuni.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 52212 Fažana, Brionska 10, s napomenom »Javni natječaj – za ravnatelja/icu Javne ustanove Nacionalni park Brijuni«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.