Aktualni natječaji

23.7.2021.- POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave NARODNE NOVINE d.d.
KLASA: 011-01/21-01/473
URBROJ: 517-14-21-18
Zagreb, 23. srpnja 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave Narodnih novina d.d., Zagreb, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
Vezan uz javni natječaj za predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Uprave Narodnih novina d.d., koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 77/21 od 7. srpnja 2021. te na mrežnim stranicama https://www.nn.hr/hr/antikorupcija/natjecaji/javni-natjecaj,629.html i https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071, i u Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz poziva održat će se 27. srpnja 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.7.2021. - POZIV NA RAZGOVOR 
9.7.2021. - JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Klasa: 011-01/21-01/486

Urbroj: 517-14-1-21-1

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija)

 


Narodne novine

7.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave NARODNE NOVINE d.d.
KLASA: 011-01/21-01/473
URBROJ: 517-14-1-21-1
 
 
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine, br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski Gaj XIII. put 6.

 
7.7.2021. - JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/21-01/348
URBROJ: 517-14-1-21-9

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
 
1. Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13., 41/21.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
12.3.2021. - IZMJENA POZIVA NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 011-01/21-01/162
URBROJ: 517-10-2-21-9
Zagreb, 12. ožujka 2021.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
 
IZMJENU POZIVA NA RAZGOVOR
 
 
vezano uz POZIV NA RAZGOVOR KLASA: 011-01/21-01/162, URBROJ: 517-10-2-21-8 od 5. ožujka 2021. Razgovori će se održati u novom terminu u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


12.3.2021. - IZMJENA POZIVA NA RAZGOVOR
11.3.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Paklenica
KLASA: 011-01/21-01/192
URBROJ: 517-10-2-21-4
Zagreb, 11. ožujka 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Paklenica objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Paklenica na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 16/21, 17. veljače 2021. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 16. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


11.3.2021. - Poziv na razgovor NP Paklenica
11.3.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Telašćica
KLASA: 011-01/21-01/177
URBROJ: 517-10-2-21-4
Zagreb, 11. ožujka 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Telašćica objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Telašćica na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 16/21, 17. veljače 2021. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Telašćica.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 16. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


11.3.2021. - Poziv na razgovor PP Telašćica
11.3.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Papuk
KLASA: 011-01/21-01/192
URBROJ: 517-10-2-21-4
Zagreb, 11. ožujka 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Papuk objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Papuk na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 16/21, 17. veljače 2021. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Papuk.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 16. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


11.3.2021. - Poziv na razgovor PP Papuk
5.3.2021. - POZIV NA RAZGOVOR u postupku javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 011-01/21-01/162
URBROJ: 517-10-2-21-8
Zagreb, 5. ožujka 2021.
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje ravnatelj/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 14/21 od 12. veljače 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/ju imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 11. ožujka 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


5.3.2021. - POZIV ZA RAZGOVOR
23.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezna uz raspisani natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije
KLASA: 080-09/21-01/09
URBROJ: 517-10-2-21-12
Zagreb, 23. veljače 2021.
 
Komisija za provođenje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 4/21 od 15. siječnja 2021. te na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije, za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije na mandat od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 25. veljače 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.


23.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR - HAA
17.02.2021 - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Park prirode Telašćica

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Telašćica
 

Narodne Novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.

Kandidat za ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Telašćica.
 

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Telašćica. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, dnevnom listu »24sata«, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Telašćica (http://www.telascica.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Park prirode Telašćica, Sali X1, 23281 Sali, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

17.02.2021 - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Park prirode Papuk


JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Papuk

 

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.

Kandidat za ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Papuk
 

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove »Park prirode Papuk«. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Glas Slavonije, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Park prirode Papuk« (https://www.pp-papuk.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Park prirode Papuk«, Stjepana Radića 46, 34330 Velika, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

17.02.2021- JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Nacionalni park Paklenica


JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

 

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće.

Kandidat za ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja.

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku »Slobodna Dalmacija«, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Nacionalni park Paklenica (https://www.np-paklenica.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad--Paklenica, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

12.02.2021. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/u imenuje Vlada RH na razdoblje od četiri godine
Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine
 
1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
  • ravnatelj/ica Uprave - 1 izvršitelj/ica
 
Tekst Javnog natječaja 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta 
Obrazac prijave 
Obavijest GDPR 
 
 
Rok prijave: 12.02.2021. – 22.02.2021.
10.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
KLASA: 011-01/21-01/48
URBROJ: 517-10-2-21-10
Zagreb, 10. veljače 2021.
 
Komisija za provođenje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 144/20 od 23. prosinca 2020. te na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za norme, za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme na mandat od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji su zadovoljili na testiranju održat će se 12. veljače 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.


10.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR - HZN
22.1.2021. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
KLASA: 011-01/21-01/48
URBROJ: 517-10-2-21-9
Zagreb, 22. siječnja 2021.
 
Komisija za provođenje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 144/20 od 23. prosinca 2020. te na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za norme, za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme na mandat od četiri godine.

22. 1. 2021. - POZIV NA TESTIRANJE - HZN
15.1.2021. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Učka
KLASA: UP/I-112-07/21-02/01
URBROJ: 517-10-21-4
Zagreb, 15. siječnja 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Učka objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Učka na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 136/20, 9. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Učka.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 20. siječnja 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

15.1.2021. - Poziv na razgovor (intervju)
15.1.2021. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz raspisani Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝
KLASA: UP/I-112-02/21-01/03
URBROJ: 517-10-21-4
Zagreb, 15. siječnja 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝ objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 141/20, 18. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mrežnim stranicama Javne ustanove ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 20. siječnja 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

15.1.2021. - Poziv na razgovor (intervju)
05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

 

ODLUKU

 

o djelomičnoj obustavi postupka provedbe Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 

05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (pdf)

 

 

23.12.2020.- POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/20-02/01
URBROJ: 517-10-20-6

Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezano uz Javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 134/20 dana 4. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj na razdoblje od 4 godine.

Razgovor (intervju) s kandidatom, održat će se 29. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospdarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) (pdf.)
18.12.2020. - JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje

URBROJ: 164-UV/20-4-1

Upravno vijeće Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje", na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje", raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje"Narodne novine

15.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz javni poziv za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Klasa: 011-01/20-01/310

Urbroj: 517-10-1-20-4 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

vezan uz javni poziv za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 125/20 od 13. studenoga 2020. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske energetske regulatorne agencije, i u dnevnom tisku Jutarnjem i Večernjem listu.

Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz poziva održat će se 22. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

15.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)

09.12.2020. - JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Učka

KLASA: 112-03/20-01/2
URBROJ: 2156/02-06-07/01-20-1

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Učka, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Učka, raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Učka.

 

Narodne novine
04.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA:112-07/20-02/01
URBROJ:517-02-1-1-20-3

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/460, URBROJ: 514-U-03-01-02/6-20-2 od dana 11. studenoga 2020. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/84, URBROJ: 513-05/1-20-2, od dana 11. studenoga 2020. godine, ministar gospodarstva i održivog razvoja objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ce
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
 
GLAVNO TAJNIŠTVO

radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj/ica na razdoblje od 4 godine

 
13.11.2020. JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Klasa: 011-01/20-01/310

Urbroj: 517-10-1-20-1 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija)

 

Člana Upravnog vijeća Agencije imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina. Postupak imenovanja započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. Prikupljanje kandidatura provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.


13.11.2020. - Javni poziv HERA (pdf.)

12.11.2020. – Poziv na razgovor (intervju) u postupku Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja


POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 115/20 od 21. listopada 2020. godine, na web-stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na razgovor (intervju) za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako slijede:

 

-           Uprava za internacionalizaciju, Uprava za klimatske aktivnosti, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt, Uprava za energetiku, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprava za zaštitu prirode, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, Zavod za zaštitu okoliša i prirode i  Ravnateljstvo za robne zalihe  – razgovor (intervju) će se održati:

 

  • dana 17. studenoga 2020. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80/XXII kat (Velika dvorana)

 

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja biti će upućen osobno putem elektroničke pošte s točnom naznakom vremena održavanja intervjua.

Poziv na razgovor (intervju) - JN ravnatelji MINGOR (pdf)

21.10.2020. – Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/20-01/49
URBROJ: 517-02-1-1-20-1


Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine


 
Rok prijave: 21.10.2020. do 29.10.2020.
Narodne Novine - Objava