Modernizacijski fond

Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom. 

Modernizacijski fond se financira iz 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u razdoblju od 2021.-2030. te iz dijela emisijskih jedinica koje mogu biti dodatno prebačene iz ukupne količine emisijskih jedinica namijenjenih prodaji na dražbi, predviđenih za raspodjelu u svrhu solidarnosti i rasta. Fond je namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.


Tablica: ukupna količina emisijskih jedinica po državama članicama (izvor: Europska komisija)
 
Države korisnice imaju definiran udio u Modernizacijskom fondu, koji im je na raspolaganju za ulaganja, slijedom kojeg Republika Hrvatska ima 14,6 milijuna emisijskih jedinica za razdoblje 2021.-2030..
 
Prema trenutnoj vrijednosti emisijskih jedinica na tržištu (75 eura po emisijskoj jedinici - cijena emisijske jedinice na tržištu oscilira) procjenjuju se sredstva Modernizacijskog fonda za Republiku Hrvatsku na 1 milijardu eura za razdoblje do 2030., odnosno oko 100 milijuna eura godišnje.
 
Modernizacijski fond djeluje pod odgovornošću država članica koje su korisnice fonda u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), Odborom za ulaganja i Europskom komisijom.

Sukladno članku 103. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ broj 127/2019), provedba Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetiku.

Proces odobrenja sredstava Modernizacijskog fonda za predložena ulaganja država korisnica

Države korisnice dostavljaju predložena ulaganja EIB-u, Odboru za ulaganja i Europskoj komisiji. Prijave se mogu podnijeti kontinuirano tijekom pojedine godine, ali Odbor za ulaganja sastajati će se dva puta godišnje, od 2021.godine.

U Republici Hrvatskoj, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podnosi prijedloge ulaganja za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda prema EIB.

Prioritetna ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda su usmjerena na:
 
  • proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora
 
  • povećanje energetske učinkovitosti
 
  • skladištenje energije, modernizacija energetske mreže
 
  • pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku 

Sredstva Modernizacijskog fonda moguća su i za neprioritetna ulaganja, odnosno ulaganja koja ne potpadaju pod navedena prioritetna područja, ali koja doprinose postizanju ciljeva Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i zadovoljavaju kriterije vezane za niskougljičnu tranziciju.

Predložena ulaganja država korisnica pregledava EIB, te potvrđuje je li predloženo ulaganje  prioritetno ulaganje kako je definirano ETS Direktivom. Za neprioritetna ulaganja EIB provodi tehničku i financijsku dubinsku analizu, a Odbor za ulaganja ocjenjuje prijedlog i daje preporuku o njegovu financiranju.

Komisija donosi odluku o isplati nakon Odbor za ulaganja, pri čemu se donosi dvije odluke o isplati godišnje, koje će pokrivati ulaganja u svim državama korisnicama, nakon čega EIB prenosi sredstva Modernizacijskog fonda državama korisnicama.

Provedba odobrenih ulaganja

U skladu sa Odlukama o isplatama sredstava Modernizacijskog fonda, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provoditi će Pozive za dodjelu sredstava u sklopu odobrenih programa ulaganja te potpisivati Ugovore o dodjeli sredstava za odobrene projekte.

Republici Hrvatskoj su do sada odobrena sljedeća prioritetna ulaganja sredstava Modernizacijskog fonda:
 
  • Projekt „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o“
 
  • "Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u sektoru proizvodnje"
 
  • „Program dodjele državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije“
 
  • Projekt „Pametno skladištenje energije na razini mreže trgovačkog društva IE-Energy d.o.o.“

Očekivani učinci odobrenih programa u pojedinoj godini ulaganja uključuju uštede potrošnje energije u iznosu oko 540 tisuća MWh, smanjenje emisija stakleničkih plinova u iznosu oko 240 tisuća tCO2, dodatni instalirani kapaciteti obnovljive energije u iznosu oko 80 MWh i instalirani kapacitet skladištenja energije oko 20 MW.

Iz Modernizacijskog fonda do sada je ukupno Republici Hrvatskoj odobrena isplata u ukupnom iznosu od 122 milijuna eura, koja se isplaćuje na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodatne informacije

Za više informacija vezano za provedbu Modernizacijskog fonda možete se obratiti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu elektroničke pošte modernizacijski-fond@mingor.hr.

Pregled odobrenih ulaganja svih država korisnica Modernizacijskog fonda možete naći na stranicama Europske investicijske banke : https://modernisationfund.eu/investments/