Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Zavod obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode te stručna mišljenja glede očuvanja prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže.

U okviru svog djelokruga, Zavod obavlja i stručne i analitičke poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta; razvija i standardizira metodologije i protokole za praćenje stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti te razvija i testira mjere za njihovo očuvanje; obavlja stručne i analitičke poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta; procjenom utjecaja ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu; postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama. Određuje ciljeve i mjere očuvanja te izrađuje prijedloge upravljačkih dokumenata divljim vrstama, sudjeluje u izradi upravljačkih dokumenata područjima, izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode.

Zavod razvija kapacitete sektora zaštite prirode kroz sustavne edukacije djelatnika. Organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi te odgojno-obrazovne i popularizacijske aktivnosti osvješćivanja i senzibiliziranja javnosti za teme očuvanja okoliša i prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara.

dr. sc. ALJOŠA DUPLIĆ
ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode

E-pošta: zavod@mingor.hr

Marina Vuković Horvat, str. referent za administrativne poslove
Tel. 01/4886-840 i 01/5502-900
Fax: 01/4886-850 i 01/5502-901
E-pošta: marina.vukovichorvat@mingor.hr 

ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE (INTERNET STRANICA)