Korištenje invazivnih stranih vrsta s Unijina popisa i crne liste

Invazivne strane vrste s Unijina popisa nije dozvoljeno unositi na područje Unije, uključujući provoz pod carinskim nadzorom, držati, uzgajati, prevoziti u, iz ili unutar Unije (osim ako je riječ o prijevozu vrste u objekte za iskorjenjivanje), stavljati na tržište, upotrebljavati ili razmjenjivati, omogućiti da se razmnožavaju ili puštati u okoliš.
No, nadležna tijela za upravljanje invazivnim stranim vrstama u državama članicama mogu izdavati dopuštenja za odstupanje od ovih ograničenja, sukladno odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Navedena dopuštenja se izdaju isključivo ustanovama radi provedbe istraživanja, ex-situ očuvanja i proizvodnju u znanstvene svrhe i zatim medicinsku uporabu vrsta s Unijina popisa. Za ishođenje ovakvog dopuštenja u RH pravna osoba mora podnijeti zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 26. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/1814/19). Ako Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe i članka 26. stavaka 2. do 6. Zakona, izdat će dopuštenje u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Dopuštenje ima valjanost 5 godina i sadrži uvjete pod kojima se dopušta odgovarajuće korištenje vrste s Unijina popisa, rok za obavljanje aktivnosti i izvješćivanje o korištenju invazivne strane vrste. Uz dopuštenje se izdaje potvrda o izdanom dopuštenju čiji su oblik i sadržaj određeni Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/145 od 4. veljače 2016. o donošenju formata dokumenta koji služi kao dokaz za dopuštenje koje izdaju nadležna tijela država članica omogućujući ustanovama provedbu određenih aktivnosti u vezi s invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.
Iznimno, u slučajevima od velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode, nadležna tijela za upravljanje invazivnim stranim vrstama u državama članicama mogu ustanovama izdati dopuštenja kojima se omogućuje obavljanje aktivnosti osim onih određenih u članku 8. stavku 1. Uredbe, ali uz odobrenje Europske komisije. Za ishođenje ovakvog dopuštenja u RH, pravna osoba podnosi Ministarstvu zahtjev za utvrđivanje velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode, te za izdavanje dopuštenja sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Uredbe. Uz zahtjev se prilažu dokazi i dokumentacija propisani člankom 28. Zakona. Ministarstvo o podnesenom zahtjevu informira javnost i pribavlja mišljenje javnosti. Ako Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 8. stavaka 2. i 3. Uredbe te da nema drugih pogodnih mogućnosti kojima je moguće ostvariti svrhu aktivnosti za koju se podnosi zahtjev, šalje Vladi Republike Hrvatske prijedlog odluke o utvrđivanju velikog javnog interesa. Ako Vlada odlukom utvrdi veliki javni interes, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji zahtjev na odobrenje. Na temelju zaprimljenog odobrenja Europske komisije, Ministarstvo izdaje dopuštenje za iznimno korištenje invazivne strane vrste s Unijina popisa, a koje je od velikog javnog interesa, uključujući interese socijalne ili gospodarske prirode.
Vrste sa crne liste nije dopušteno unositi na područje Republike Hrvatske, stavljati na tržište RH, razmjenjivati, držati, uzgajati i/ili razmnožavati (uključujući i držanje u kontroliranim uvjetima) ili uvoditi u prirodu. Iznimno, smiju se koristiti u svrhu istraživanja i proizvodnje medicinskih proizvoda, za što je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva za što pravna osoba podnosi Ministarstvu zahtjev
 

Izdana dopuštenja za korištenje invazivnih stranih vrsta s Unijina popisa
Do sada su u RH temeljem članka 8. Uredbe (EU) br. 1143/2014 izdana dopuštenja:
  Znanstveni naziv vrste Uobičajeni naziv vrste Broj ili količina jedinki Svrha Oznaka kombinirane nomenklature prema Uredbi (EEZ) br. 2658/87
1. Pacifastacus leniusculus signalni rak 60 korištenje u znanstvene svrhe 0306 39 10 00
2. Perccottus glenii Dybowski, 1877 rotan 20 korištenje u znanstvene svrhe 0301 99 17 00
3. Procambarus fallax f. virginalis mramorni rak 80 korištenje u znanstvene svrhe 0306 39 10