Vijeće za vodne usluge

Vijeće za vodne usluge osnovano je Zakonom o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 130/1156/1314/14 i 46/18) , a sukladno članku 106. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) Vijeće  nastavlja poslovati u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je Odlukom od 6. veljače 2015. imenovao 9 članova Vijeća za vodne usluge u drugom mandatu. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 17/15.

Članovi Vijeća su:
1. Vladimir Šimić, predsjednik
2. Nikolina Ptiček, potpredsjednica
3. Irena Miličević, članica
4. Milka Kosanović, članica
5. Mario Milinković, član
6. Sanja Polić, članica
7. Elizabeta Kos, članica - ne sudjeluje u radu
8. Damir Cimer, član - ne sudjeluje u radu
9. Željko Kolar, član - ne sudjeluje u radu
 

Odrednice Vijeća


U skladu s člankom 65. Zakona o vodnim uslugama:

(1) Vijeće za vodne usluge je neovisno i nadzorno državno tijelo, osnovano radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz ovoga Zakona, naknade za razvoj i drugih pitanja iz zakonom određenog djelokruga.

(2) U izvršavanju javnih ovlasti Vijeće za vodne usluge dužno je postupati nepristrano i transparentno, djelovati neovisno o bilo kojem sektorskom ili tržišnom interesu te ne smije primati ili tražiti upute ili naloge od drugih državnih tijela ili osoba.

(3) Vijeće za vodne usluge čini pet članova iz reda stručnjaka s područja vodnih usluga, upravljanja vodama, gospodarstva i javnih financija.

(4) Članove Vijeća za vodne usluge, uključujući predsjednika, potpredsjednika i tajnika Vijeća za vodne usluge imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(5) Članovi Vijeća za vodne usluge imenuju se na razdoblje od pet godina, osim kada je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(6) Vijeće za vodne usluge odgovara Hrvatskom saboru. O stanju u sektoru vodnih usluga i o svom radu Vijeće za vodne usluge jednom godišnje neposredno podnosi izvješće Hrvatskom saboru.


Djelokrug Vijeća

Djelokrug Vijeća uređen je člankom 67. Zakona o vodnim uslugama, koji glasi:

„Djelokrug Vijeća za vodne usluge
Članak 67.
(1) Vijeće za vodne usluge:
1. nadzire zakonitost odluke o cijeni vodnih usluga
2. nadzire zakonitost odluke o naknadi za razvoj
3. nadzire zakonitost određivanja cijena posebnih isporuka vode iz članaka 47. do 54. ovoga Zakona
4. vodi zbirku podataka o cijeni vodnih usluga i naknadi za razvoj te ih objavljuje
5. inicira donošenje propisa iz članka 31., članka 35. stavka 3., članka 45. stavka 5. i članka 74. stavka 3. ovoga Zakona i
6. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

(2) O provedenim nadzorima Vijeće za vodne usluge sastavlja zapisnik.“

Javne ovlasti Vijeća

Javne ovlasti Vijeća uređene su člankom 68. Zakona o vodnim uslugama, koji glasi:

„Javne ovlasti Vijeća za vodne usluge
Članak 68.
(1) U postupcima iz svoga djelokruga Vijeće za vodne usluge ovlašteno je:
1. narediti donositeljima akata koji su predmet nadzora da usklade akte sa zakonom i temeljem njega donesenim provedbenim propisima
2. donijeti odluku o obustavi od primjene nezakonite odluke o cijeni vodnih usluga odnosno nezakonite odluke o naknadi za razvoj
3. donijeti odluku o obustavi od primjene bilo kojeg nezakonitog akta na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga odnosno akta kojim se nezakonito naplaćuje naknada za razvoj
4. donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge i privremenu odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodne usluge, na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga ili po službenoj dužnosti
5. donijeti privremenu odluku o naknadi za razvoj na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga ili po službenoj dužnosti
6. izdati prethodnu suglasnost na odluku o cijeni posebnih isporuka vode iz članka 47. stavka 4. i članka 52. stavaka 4. i 6. ovoga Zakona
7. donijeti odluku o privremenoj mjeri kojom će odrediti cijenu posebnih isporuka vode u slučaju iz članka 51. stavka 4. i članka 53. stavka 4. ovoga Zakona
8. donijeti odluku o privremenoj mjeri kojom obustavlja od izvršenja ugovor iz članka 11. stavka 5. ovoga Zakona
9. dati stručna mišljenja i objašnjenja odredbi ovoga Zakona, zakona kojim se uređuju vode i zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i njihovih provedbenih propisa, u granicama svoga djelokruga, savjetovati isporučitelje vodnih usluga o primjeni propisa iz svoga djelokruga
10. zatražiti i dobiti isprave i podatke od isporučitelja vodnih usluga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i drugih tijela državne vlasti, izvršiti očevid, provoditi vještačenja, kao i obavljati druge radnje u postupku nadzora i upravnog rješavanja u skladom sa svrhom izvršenja nadležnosti iz svog djelokruga
11. podnositi optužne prijedloge i donositi prekršajne naloge za prekršaje odredbi ovoga Zakona čiju primjenu nadzire Vijeće za vodne usluge i
12. izvršavati druge javne ovlasti propisane ovim Zakonom.

(2) Za vrijeme važenja privremene odluke o cijeni vodnih usluga isporučitelju vodnih usluga prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu vodne usluge od korisnika vodnih usluga ili jedinice lokalne samouprave, osim u visini cijene vodne usluge utvrđene privremenom odlukom o cijeni vodne usluge.

(3) Za vrijeme važenja privremene odluke o naknadi za razvoj isporučitelju vodnih usluga prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu naknade za razvoj, osim u visini naknade za razvoj utvrđene privremenom odlukom o naknadi za razvoj.

(4) Za vrijeme važenja privremene odluke o cijeni vodnih usluga i privremene odluke o naknadi za razvoj, odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o naknadi za razvoj može se donijeti samo uz prethodnu suglasnost Vijeća za vodne usluge.

(5) Odluke iz stavka 1. točaka 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga članka objavljuju se u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave, a odluka iz stavka 1. točke 5. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.“