Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku

Notifikacijski postupak započinje kada podnositelj obavijesti nadležnom tijelu države polazišta podnese pisanu obavijest (notifikaciju) o namjeravanoj isporuci otpada, odnosno zahtjev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za pitanja prekograničnog prometa otpada je Ministarstvo.

Sukladno članku 2. točki 15. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti je osoba ili tijelo iz dolje navedenog popisa, određeno prema redoslijedu utvrđenom u popisu:

  1. izvorni proizvođač, ili
  2. ovlašteni novi proizvođač koji izvršava postupke prije isporuke, ili
  3. ovlašteni sakupljač koji je iz raznih malih količina iste vrste otpada sakupljenog iz različitih izvora sklopio pošiljku koja treba krenuti s jedinstvenog mjesta navedenog u obavijesti, ili
  4. registrirani trgovac kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz 1., 2. i 3. da u njegovo ime bude podnositelj obavijesti,
  5. registrirani posrednik kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz 1., 2. i 3. da u njegovo ime bude podnositelj obavijesti,
  6. ako su sve osobe iz 1., 2., 3., 4. i 5., nepoznate ili su nesolventne, posjednik.

Obavijest se daje na numeriranim obrascima iz Priloga IA (notifikacija) i IB (dokument o prometu) Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 koje je izdalo nadležno tijelo države polazišta, a kojima se prilažu propisani prilozi. Popis priloga iz članka 119. Zakona o gospodarenju otpadom u slučaju kada je Republika Hrvatska država polazišta kao i uputa o načinu dostavljanja obavijesti ovom Ministarstvu nalaze se ovdje.

Numerirane obrasce iz Priloga IA i IB Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti u Republici Hrvatskoj treba zatražiti putem poruke elektroničke pošte na jednu od sljedećih adresa:

okolis.otpad@mingor.hr ili
sandra.subasic@mingor.hr ili
vinka.radosevic@mingor.hr
 

U zahtjevu za izdavanje numeriranog obrasca potrebno je navesti ključni broj otpada, okvirnu količinu otpada i državu u koju se otpad šalje.

Ogledni primjeri dokumenata iz priloga notifikaciji (oblik dokumenata nije zakonski obvezujuć):

Kontakt za potrebe obavješćivanja:
Faks: 01/ 3717-135
Najava notificirane pošiljke: notification@mingor.hr  
Dostava ovjerenih dokumenata o prometu: movement@mingor.hr