Pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta

Republika Hrvatska uslijed svog specifičnoga geografskoga položaja obiluje bogatstvom i raznolikošću kopnenih, morskih i podzemnih staništa, a posebna prednost je bogatstvo vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema, što ju čini bogatim izvorom in-situ genetskog materijala.

U svrhu daljnjeg očuvanja genetske raznolikosti i bioraznolikosti zavičajnih divljih vrsta na svom području, Republika Hrvatska je Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) obuhvatila odredbe o pristupu i korištenju genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta biljaka i životinja, pa tako poglavlje IV., dio 7., Zakona o zaštiti prirode čine odredbe koje se odnose na očuvanje genetske raznolikosti (članci 88. – 98.).

Navedeni članci utvrđuju način ishođenja dopuštenja za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta u prirodi (in-situ), elemente zahtjeva za izdavanje dopuštenja, elemente dopuštenja za pristup i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta, uvjete za pristup i korištenje genetskog materijala strogo zaštićenih vrsta biljaka i životinja, mogućnost i uvjete prijenosa genetskog materijala trećim osobama, mogućnost sklapanja ugovora između korisnika i Ministarstva kojim se utvrđuju uvjeti za korištenje genetskog materijala i uvjeti pravedne raspodjele koristi od njihove uporabe, način pristupa i korištenje genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta iz ex-situ izvora (banke gena, zbirke prirodoslovnih muzeja, botanički vrtovi, herbariji i zoološki vrtovi) te način vođenja evidencije o izdanim dopuštenjima i sklopljenim ugovorima.

Sadržaj navedenih članaka Zakona o zaštiti prirode pripremljen je u skladu s odredbama i smjernicama sljedećih međunarodnih dokumenata i/ili sporazuma:

  • Konvencije o biološkoj raznolikosti,
  • Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja koji je usvojen 2010. godine na sastanku Konferencije stranaka Konvencije i koji je stupio na snagu 12. listopada 2014. godine (Protokol iz Nagoye), te
  • Bonskih smjernica (Bonn Guidelines) koje su pravno neobvezujuće, ali pomažu zemljama da uspostave vlastiti zakonodavni okvir u skladu s člankom 15. Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Zakonom o zaštiti prirode uređuje se sustav zaštite i očuvanja prirode i njezinih sastavnica te druga relevantna pitanja s tim u vezi. Između ostalog, regulira se izdavanje dopuštenja u slučajevima:
  • pristupa i korištenja genetskog materijala zavičajnih divljih vrsta u svrhu stvaranja novih proizvoda i patenata (članak 9., stavak 1., alineja 20., te članci 89., 90., 91., 92., 93. i 96.);
  • pristupa i uzimanja uzoraka strogo zaštićenih vrsta (članak 91. stavak 2. i članak 155.);
  • pristupa zavičajnim divljim vrstama u svrhu istraživanja, prikupljanja i uzorkovanja u zaštićenim područjima (članak 145.).
     
Izdavanje dopuštenja nije potrebno u ostalim slučajevima - za prikupljanje genetskog materijala vrsta koje nisu strogo zaštićene, za prikupljanje genetskog materijala izvan zaštićenih područja, te u svrhu istraživanja (kad korištenje genetskog materijala ne rezultira stvaranjem novih proizvoda za prodaju i/ili patentima).

Popis strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj je Prilog I Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama ("Narodne novine", br. 144/13 i 73/16),  a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/441255.pdf

Karta zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj dostupna je na sljedećoj poveznici: http://www.bioportal.hr/gis/ 

U slučaju da se prikupljanje genetskog materijala planira u zaštićenim područjima od nacionalnog značaja (strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat ili park prirode), Ministarstvo izdaje dopuštenje za obavljanje djelatnosti istraživanja i sakupljanja.

Ako se prikupljanje genetskog materijala planira u zaštićenim područjima od lokalnog značaja (regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park šuma i spomenik parkovne arhitekture), potencijalni korisnik mora zatražiti dozvolu od upravnih odjela nadležnih za zaštitu prirode na lokalnoj/regionalnoj razini.

U Europskoj uniji donesena je Uredba koja primarno uređuje pitanje pridržavanja obveza od strane korisnika genetskih resursa. Radi se o Uredbi (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike koje proizlaze iz Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti  koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (Uredba (EU) br. 511/2014).

Uredba (EU) br. 511/2014 utvrđuje pravila koja uređuju usklađenost s pristupom i podjelom koristi za genetske resurse i tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima u skladu s odredbama Protokola iz Nagoye. Učinkovita provedba ove Uredbe također će pridonijeti očuvanju bioraznolikosti i održivom korištenju njenih sastavnica, u skladu s odredbama Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Uredba (EU) br. 511/2014 primjenjuje se na sve države članice EU-a, bez obzira na njihovu pojedinačnu ratifikaciju Protokola iz Nagoye. Zbog podjele nadležnosti između EU-a i njenih država članica, neki elementi koji se odnose na mjere usklađenosti (kao što su kazne i tijela zadužena za provjere usklađenosti) nisu izravno predviđeni Uredbom (EU) br. 511/2014, već ih zasebno utvrđuje svaka država članica.

Ovom Uredbom se ne utvrđuju pravila pristupa genetskim resursima na razini EU-a, već države članice EU-a koje odluče uspostaviti pravila pristupa kroz svoje zakonodavstvo propisuju relevantne odredbe.

U Europskoj uniji je također donesena i Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1866 оd 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra zbirki, praćenja usklađenosti korisnika i najboljih praksi (Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1866).

Na temelju ovlasti dodijeljenih Uredbom (EU) br. 511/2014, ova Provedbena uredba dalje utvrđuje pravila usklađenosti utvrđena osnovnom Uredbom i utvrđuje postupke koje treba slijediti pri podnošenju zahtjeva za priznavanje dobrovoljnih mehanizama potpore usklađenosti.

Provedbena uredba pojašnjava kada, kome i koje informacije treba dostaviti prilikom podnošenja izjava o dužnoj pažnji koje zahtijeva osnovna uredba. Nadalje, utvrđuje postupke koje treba slijediti kada se zbirka prijavi da postane "registrirana zbirka" i kada udruga korisnika ili druge zainteresirane strane podnose zahtjev za priznanje "najbolje prakse".

Ova je Uredba, kao i osnovna Uredba, izravno primjenjiva u svim državama članicama EU-a i provodi mjere usklađenosti iz Protokola iz Nagoya.

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji ("Narodne novine", br. 20/18 i 14/19) utvrđena su nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, postupak uključivanja zbirki genetskih resursa, ili dijela zbirke, u registar zbirki genetskih resursa unutar Europske unije, postupanje korisnika prilikom podnošenja izjave o postupanju s dužnom pažnjom, stručni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Određeni aspekti Uredbe (EU) br. 511/2014 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 zahtijevali su daljnje pojašnjenje. Stoga su izrađene Smjernice o području primjene i ključnim obvezama iz Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji. Dokument s uputama izrađen je u suradnji s predstavnicima država članica EU-a i dionicima, a usvojen je 14. prosinca 2020. godine. Smjernice nisu pravno obvezujuće, već im je svrha pružiti informacije o određenim aspektima relevantnog zakonodavstva EU-a građanima, tvrtkama i nacionalnim tijelima u primjeni Uredbe (EU) br. 511/2014 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866.

Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/1315/1814/19 i 127/19)
 
Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 6/96)

Tekst dokumenta smjernica iz Bona (Bonn Guidelines)

Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 5/15)

Tekst Uredbe EU br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Tekst Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1866 оd 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra zbirki, praćenja usklađenosti korisnika i najboljih praksi.

Tekst Smjernica o području primjene i ključnim obvezama iz Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji ("Narodne novine", br. 20/18 i 14/19)