Postupci Glavne ocjene u nadležnosti županijskih upravnih tijela odnosno Grada Zagreba

Lječilišno-turistički kompleks 'Meline' u zaljevu Soline, otok Krk
Obnova desnog nasipa rijeke Save s obaloutvrdama - dionica Drnek - Suša
Održavanje korita rijeke Dretulje na području Općine Plaški
Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin
Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave- 2. etapa: izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Orljave od stacionaže 35+650.22 do 35+900.22