Operativni program 'Zaštita okoliša'

 • Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5423f68a60651.jpg
 • Slika Izgradnja ŽCGO Marišćina
 • Slika Izgradnja ŽCGO Kaštijun

Operativni program "Zaštita okoliša" je programski dokument za apsorpciju EU sredstava dodijeljenih Hrvatskoj za provedbu kohezijske politike Europske unije u sektoru zaštite okoliša i obuhvaća sedmogodišnje programsko razdoblje od 2007.-2013.

Operativni program "Zaštita okoliša" su-financira se sredstvima Kohezijskog fonda u ukupnom iznosu od 281.099.011 eura.

Glavni cilj Operativnog programa "Zaštita okoliša" je razvijanje infrastrukture i javnih usluga u području gospodarenja komunalnim otpadom, opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih voda te zaštite vodnih resursa, u cilju uravnoteženog i održivog razvoja Hrvatske.

Operativni program "Zaštita okoliša" odnosi se na sljedeća prioritetna područja:

 1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
 3. Tehnička pomoć

Upravljačko tijelo Operativnog programa "Zaštita okoliša" je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Posrednička tijela u okviru Operativnog programa "Zaštita okoliša" su:

 • Ministarstvo poljoprivrede - Posredničko tijelo razine 1
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Posredničko tijelo razine 2
 • Hrvatske vode - Posredničko tijelo razine 2
 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije - Posredničko tijelo razine 2

U sklopu nadležnosti Upravljačkog tijela Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 1.

GOSPODARENJE OTPADOM
Prioritetna os 1- Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom u RH

Za prioritetnu os 1 odobrena su sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 73,94 milijuna €.

Mjera 1.1 - Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini
Projekti financirani u sklopu Mjere 1.1:

 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina (Primorsko-goranska županija)
Ukupna procijenjena vrijednost projekta u ovoj fazi: 36,49 milijuna €
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 25,89 milijuna €
Izvori sufinanciranja: EU sredstva 70,95%, FZOEU 5,42%,
PGŽ, Grad Rijeka i Ekoplus 23,63%
Korisnik: županijska komunalna tvrtka Ekoplus d.o.o. Rijeka  

Projekt se sastoji od izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, odlagališnih ploha, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažnog dvorišta, električne i telekomunikacijske mreže, upravne zgrade, protupožarnog puta, sustava za sakupljanje procjedne vode, uređaja za obradu odlagališnog plina, te nabave različite opreme (kompaktor, utovarivač, buldožer, viljuškar, kamioni s prikolicama).
Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina je u tijeku, a otvaranje centra planira se u prvoj polovici 2015. godine.

Cilj projekta je uvođenje održivog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.
Više informacija o projektu molimo potražiti na www.mariscina.eu

 • Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun (Istarska županija)
Ukupna procijenjena vrijednost projekta u ovoj fazi: 35,07 milijuna €
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 25,05 milijuna €
Izvori sufinanciranja: EU sredstva 71,42%, FZOEU 5,30%, Istarska županija 23,28%
Korisnik: županijska komunalna tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula  

Projekt se sastoji od izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, odlagališnih ploha, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, reciklažnog dvorišta, upravne zgrade, centra za prijevoz i održavanje, sustava za sakupljanje procjedne vode i sustava otplinjavanja, uređaja za obradu odlagališnog plina, te nabave različite opreme (kompaktor, utovarivač, buldožer, viljuškar, kamioni s prikolicama).

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun je u tijeku, a otvaranje centra planira se sredinom 2015. godine.

Cilj projekta je uvođenje održivog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.
Više o projektu možete pročitati na www.kastijun.hr

Mjera 1.2 - Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom (crne točke)
Projekti financirani u sklopu mjere 1.2:

 • Priprema dokumentacije za sanaciju visokoonečišćene lokacije crna točka Sovjak u Općini Viškovo

Cilj ovog projekta tehničke pomoći je priprema projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU (projektna aplikacija sa studijom izvedivosti i analizom troškova i koristi), te natječajne dokumentacije za radove i nadzor radova sanacije.
Vrijednost potpisanog ugovora je 538.000 , od čega EU sredstva iznose 457.300 € (85%), a nacionalno sufinanciranje u iznosu od 80.700 € (15%) osigurava FZOEU.

 • Sanacija odlagališta Filipovica u Gradu Osijeku
Ukupna vrijednost:  9,37 milijuna kn 
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 7,96 milijuna kn
Izvor sufinanciranja:

EU sredstva 85%
Nacionalni dio (FZOEU) 15%

Korisnik: Grad Osijek  


Cilj projekta je zatvaranje i sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica na području Grada Osijeka.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisija u tlo i vode, minimalizacija negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene.

Sanacija odlagališta obuhvatit će sljedeće radove: izgradnju obodnog kanala za odvodnju oborinskih voda, izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta, prekrivanje otpada gornjim brtvenim slojem i hortikulturno uređenje odlagališta uz izgradnju pješačkih staza.

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, predviđeno razdoblje provedbe projekta je od svibnja 2014. do listopada 2016. 

 • Sanacija odlagališta Stara ciglana u Općini Semeljci
Ukupna vrijednost:  2,89 milijuna kn 
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 2,46 milijuna kn
Izvor sufinanciranja:  EU sredstva 85%
Nacionalni dio (FZOEU) 15%
Korisnik: Općina Semeljci  


Cilj projekta je zatvaranje i sanacija odlagališta neopasnog otpada Stara ciglana u Općini Semeljci.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš kao što su: smanjenje emisija u tlo i vode, minimalizacija negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene. 

Sanacija odlagališta obuhvatit će sljedeće radove: izvedbu pristupa s lokalne ceste, izgradnju obodnog kanala za odvodnju oborinskih voda,  izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta, prekrivanje otpada gornjim brtvenim slojem i hortikulturno uređenje odlagališta uz izgradnju pješačkih staza. 

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, predviđeno razdoblje provedbe projekta je od lipnja 2014. do siječnja 2016. 

 • Sanacija odlagališta Trebež u Gradu Samoboru
Ukupna vrijednost:  95,68 milijuna kn 
Ukupna vrijednost odobrene EU pomoći: 81,33 milijuna kn
Izvor sufinanciranja: EU sredstva 85%
Nacionalni dio (FZOEU) 15%
Korisnik: Grad Samobor  


Cilj projekta je zatvaranje i sanacija odlagališta neopasnog otpada Trebež na području Grada Samobora.

Očekivani rezultati projekta su smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš što uključuje zaštitu vodocrpilišta Strmec, smanjenje emisija u tlo i vode, minimalizaciju negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene.

Sanacija odlagališta obuhvatit će sljedeće radove: izvedbu pristupa s lokalne ceste, izvedbu vodonepropusne dijafragme oko odlagališta i crpnog sustava za vode i izgradnju lagune za procjedne vode, izgradnju obodnog kanala za odvodnju oborinskih voda, izvedbu sustava otplinjavanja odlagališta, prekrivanje otpada gornjim brtvenim slojem i hortikulturno uređenje odlagališta uz izgradnju pješačkih staza.

Sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, predviđeno razdoblje provedbe projekta je od listopada 2014. do prosinca 2016.

Više informacija o projektima iz područja upravljanja vodama dostupno je na web-stranici Operativnog programa "Zaštita okoliša" http://opzo-opkk.hr/, a više o Kohezijskom i Strukturnim fondovima može se pronaći na web-stranici www.strukturnifondovi.hr.