Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar,  informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 15. listopada 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 05. listopada 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • LUKAČ d.o.o., Farma koka nesilica Lukač, Ivanić Grad, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 28. rujna 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Holcim (Hrvatska) d.o.o. - proizvodnja cementa Koromačno, informacija objavljena 24. rujna 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • LUKAČ d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Lukač, Ivanić Grad,  informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 24. rujna 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Drvenjača d.d., Fužine, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 08. rujna 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 07. rujna 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće, informacija objavljena 31. kolovoza 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KNAUF INSULATION d.o.o., Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, informacija objavljena 26. kolovoza 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
                                                                     
                               

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće, informacija o produženju javne rasprave je objavljena 08. listopada 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 24. rujna 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Bikarac d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom i ploha 2, Šibenik, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 04. kolovoza 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 15. srpnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 07. srpnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • OPG Ivana Čurila, postrojenje za intezivan uzgoj pilenki, Sveti Đurđ, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 06. srpnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku

   

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole
 • KNAUF INSULATION d.o.o., Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, od 5. listopada do 4. studenog 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za KNAUF INSULATION d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/21-45/017, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin, od 01. listopada do 01. studenoga 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za TE Plomin 2, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/19-43/01, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar, od 17. rujna do 18. listopada 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za farmu Gala d.o.o., Bjelovar, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/17-02/27, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec, od 15. rujna do 15. listopada 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za farmu Belica, Čakovec, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-43/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                                     

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec, rješenje je objavljeno 06. listopada 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Žito d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin, rješenje je objavljeno 30. rujna 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ŽITO d.o.o., farma Lužani, Općina Oriovac, rješenje je objavljeno 30. rujna 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ŽITO d.o.o., farma Forkuševci, Općina Viškovci, rješenje je objavljeno 30. rujna 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • SCOTT BADER d.o.o., postrojenje za proizvodnju umjetnih smola i kemikalija, Zagreb, rješenje je objavljeno 24. rujna 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • CAA d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom, Sveta Nedelja, rješenje je objavljeno 06. rujna 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
               
                                   

Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2009 оd 22. lipnja 2020. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za površinsku obradu upotrebom organskih otapala, uključujući zaštitu drva i proizvoda od drva kemikalijama, Službeni list Europske unije L 414/19 od 3. prosinca 2020.