Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • Bikarac d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom i ploha 2, Šibenik, informacija je objavljena 20. srpnja 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Ljevaonica sivog lijeva poduzeća FERRO-PREIS d.o.o., Čakovec, informacija je objavljena 20. srpnja 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec, informacija je objavljena 07. srpnja 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 24. lipnja 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split, informacija je objavljena 24. lipnja 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • GIRK Kalun d.d., Drniš, informacija je objavljena 24. lipnja 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
                                                   
                               

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 15. srpnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 07. srpnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • OPG Ivana Čurila, postrojenje za intezivan uzgoj pilenki, Sveti Đurđ, informacija i ne-tehnički sažetak su objavljeni 06. srpnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku

   

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole
 • ŽITO d.o.o., farma Forkuševci, Općina Viškovci, od 23. srpnja do 23. kolovoza 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za farmu Forkuševci, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-47/01, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Nexe d.d., Postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Nexe d.d., Našice, od 09. lipnja do 09. srpnja 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Nexe d.d., poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/21-45/11, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d., Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Čakovec, od 01. lipnja do 30. lipnja 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Mesna industrija Vajda d.d., Čakovec, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/21-45/05, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
     
 • CAA d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom, Sveta Nedelja, od 29. svibnja do 14. lipnja 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom u Svetoj Nedelji, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/18-45/03, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                         

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica ZGOS, odlagalište otpada "Prudinec/Jakuševec", Zagreb, rješenje je objavljeno 16. srpnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Kostrena, rješenje je objavljeno 15. srpnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • INA d.d., Objekti frakcionacije Ivanić Grad, rješenje je objavljeno 15. srpnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ŽITO d.o.o., farma Magadenovac, Grad Donji Miholjac, rješenje je objavljeno 13. srpnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., podružnica ZRINJEVAC, kompostana "Prudinec/Jakuševec", Zagreb, rješenje je objavljeno 07. srpnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Italikacink d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Gospić, rješenje je objavljeno 24. lipnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
                                
 

Postupci za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja  

 • Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o., obrada neopasnog otpada postupkom biološke obrade mezofilnom anaerobnom stabilizacijom na lokaciji centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, rješenje je objavljeno 18. svibnja 2021. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 

Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2009 оd 22. lipnja 2020. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za površinsku obradu upotrebom organskih otapala, uključujući zaštitu drva i proizvoda od drva kemikalijama, Službeni list Europske unije L 414/19 od 3. prosinca 2020.