Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., PC INDUSTRIJA MESA, Čakovec, informacija o zahtjevu je objavljena 12. svibnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • GALA d.o.o., postrojenje "GALA" d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar, informacija o zahtjevu je objavljena 26. travnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku 
 
 • Euro-aluminij d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim putem, Sveta Nedelja, informacija o zahtjevu je objavljena 19. travnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku 
 
 • PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac, informacija o zahtjevu je objavljena 4. travnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku 
 
 • Premifab d.o.o., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 24. ožujka 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., odlagalište otpada "Goričica", Sisak, informacija o zahtjevu je objavljena 24. ožujka 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • EKO d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 24. ožujka 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Pireko d.o.o., postrojenje za proizvodnju elemenata od ugljičnih i nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje, informacija o zahtjevu je objavljena 23. veljače 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići", informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 12. siječnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 12. siječnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
             
                        
                                                                                 

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., odlagalište otpada "Goričica", Sisak, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 26. travnja 2023. u kategoriji Postupci u tijeku
    

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole                                          
 • KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda, od 27. svibnja do 12. lipnja 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za odlagalište otpada "Kokojevica", poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/21-45/01, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
                                                                                              

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • Samita Komerc d.o.o., farma koka nesilica, Koprivnica, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka - Pula d.o.o., Valmade, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., farma Trnava, Trnava, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Vrana d.o.o., farma koka nesilica Vrana, Grad Biograd na Moru, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Perfa Bio d.o.o., farma koka nesilica na lokaciji Golubovečka 44, Donja Stubica, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • VINDON d.o.o., farma purana "Klokočevik", Klokočevik, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 2, Jagodnjak, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma Podlugovi, Popovac, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • VINDON d.o.o., farma purana "Banovci", Banovci, rješenje je objavljeno 29. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split, rješenje je objavljeno 8. svibnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • OPG Ivana Čurila, postrojenje za intezivan uzgoj pilenki, Sveti Đurđ, rješenje je objavljeno 26. travnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Calucem d.o.o., Pula, rješenje je objavljeno 18. travnja 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
           

         
 
Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • OSILOVAC d.o.o., Bioplinsko postrojenje u Feričancima, rješenje je objavljeno 27. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 
 • Brodograđevna industrija Split d.d., informacija o zahtjevu je objavljena 24. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja   
 
 • RS METALI d.d., Ljevaonica Bjelovar, rješenje je objavljeno 14. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja        
Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2110 оd 11. listopada 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za industriju prerade neobojenih metala u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, Službeni list Europske unije L 284/69 od 4. studenoga 2022. 
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2427 оd 6. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za zajedničke sustave obrade i upravljanja otpadnim plinovima u kemijskom sektoru, Službeni list Europske unije L 325/112 od 12. prosinca 2022. 
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2508 оd 9. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za tekstilnu industriju, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, Službeni list Europske unije L 325/112 od 20. prosinca 2022.