Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • Leier-Leitl d.o.o., Turčin, informacija o zahtjevu je objavljena 30. studenoga 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Koka d.d., Tvornica stočne hrane Koka d.d., Varaždin, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 23. studenoga 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., podružnica ZRINJEVAC, kompostana "Prudinec/Jakuševec", Zagreb, informacija o zahtjevu je objavljena 21. studenoga 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • METIS d.d., podružnica Pula, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 24. listopada 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • EKO KOTOR d.o.o., farma pilića s bioplinskim postrojenjem, Kotoriba, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 2. listopada 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Hrvatska industrija šećera d.d. - pogon u Županji, informacija o zahtjevu je objavljena 14. rujna 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
   
 • InterCal Croatia d.o.o., Sirač - Tvornica vapna I, informacija o zahtjevu je objavljena 28. kolovoza 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • CE-ZA-R - Centar za reciklažu, Grad Zagreb, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 18. kolovoza 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Komunalno održavanje d.o.o., odlagalište otpada "Lovornik", Ploče, informacija o zahtjevu je objavljena 29. lipnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Impol-TLM d.o.o., Šibenik, informacija je objavljena 20. srpnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Komunalije Hrgovčići d.o.o. za prijevoz, skladištenje i obradu otpada, Županja, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 11. srpnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Bobota, Općina Trpinja, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 30. lipnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Pačetin, Općina Trpinja, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 30. lipnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • VUPIK plus d.o.o., Farma za proizvodnju prasadi i tov "Ovčara", Vukovar, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 30. lipnja 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
                                      
                        
                                                                                 

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Impol-TLM d.o.o., Šibenik, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 4. kolovoza 2023. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., PC INDUSTRIJA MESA, Čakovec, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 26. lipnja 2023. u kategoriji Postupci u tijeku
      Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole                                            
 • EKO d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac, od 16. studenoga do 15. prosinca 2023. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/16, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                               
                                                                                           

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • Hrvatska industrija šećera d.d. - pogon u Županji, rješenje je objavljeno 2. studenoga 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan, rješenje je objavljeno 24. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., farma svinja Orlovnjak, Orlovnjak, rješenje je objavljeno 20. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • LUKAČ d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Lukač", Ivanić Grad, rješenje je objavljeno 20. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., odlagalište otpada Treskavac, Krk, rješenje je objavljeno 20. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • PIKO d.o.o. za uzgoj i proizvodnju peradi, Farma Piko, Jastrebarsko, rješenje je objavljeno 13. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., Svinjogojska farma Lipovača, Erdut, rješenje je objavljeno 13. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 1, Jagodnjak, rješenje je objavljeno 13. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • GALA d.o.o., postrojenje "GALA" d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar, rješenje je objavljeno 13. listopada 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec, rješenje je objavljeno 25. rujna 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma Kozarac, Čeminac, rješenje je objavljeno 6. rujna 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Malo Kneževo, Malo Kneževo, rješenje je objavljeno 6. rujna 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • VINDON d.o.o., farma purana "Zadubravlje", Zadubravlje, rješenje je objavljeno 6. rujna 2023. godine u kategoriji Okolišne dozvole
                                                   

         
 
Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • OSILOVAC d.o.o., Bioplinsko postrojenje u Feričancima, rješenje je objavljeno 27. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 
 • Brodograđevna industrija Split d.d., informacija o zahtjevu je objavljena 24. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja   
 
 • RS METALI d.d., Ljevaonica Bjelovar, rješenje je objavljeno 14. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja        
Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2110 оd 11. listopada 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za industriju prerade neobojenih metala u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, Službeni list Europske unije L 284/69 od 4. studenoga 2022. 
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2427 оd 6. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za zajedničke sustave obrade i upravljanja otpadnim plinovima u kemijskom sektoru, Službeni list Europske unije L 325/112 od 12. prosinca 2022. 
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2508 оd 9. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za tekstilnu industriju, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, Službeni list Europske unije L 325/112 od 20. prosinca 2022.