Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • Koka d.d., Industrija mesa Koka d.d., Varaždin, informacija o zahtjevu je objavljena u kategotiji 14. travnja 2022. godine u kategotiji Postupci u tijeku
 
 • Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin, informacija o zahtjevu je objavljena u kategotiji 7. travnja 2022. godine u kategotiji Postupci u tijeku
 
 • CE-ZA-R d.o.o., postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 31. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli, informacija o zahtjevu je objavljena u kategotiji 28. ožujka 2022. godine u kategotiji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, Totovec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 19, Vrbanovec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 20, Nova Ves, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, Totovec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 16. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • SCOTT BADER d.o.o., postrojenje za proizvodnju umjetnih smola i kemikalija, Zagreb, informacija o izmjeni zahtjeva za ishođenjem izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole je objavljena 16. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 14. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 13, Majerje, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 14. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 17, Majerje, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 14. ožujka 2022. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
     

Informacije o postupcima za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja          
 • Autoprijevoznik Stjepan Bajkovec, farma brojlera Lopatinec, Lopatinec, informacija je objavljena 10. ožujka 2022. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 
 • POLJO PLODOVI d.o.o., farma pilića POLJO PLODOVI d.o.o., Kloštar Ivanić, informacija je objavljena 10. ožujka 2022. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
                                                                                 

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 20. prosinca 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
    

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole
 • DS Smith Belišće d.d., Belišće, od 1. travnja do 2. svibnja 2022. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za DS Smith Belišće Croatia d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-03/18-02/23, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                                       
 • KNAUF INSULATION d.o.o., Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, od 5. listopada do 4. studenog 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za KNAUF INSULATION d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/21-45/017, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
                                            

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Zagreb, rješenje je objavljeno 13. svibnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac, rješenje je objavljeno 6. svibnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • SCOTT BADER d.o.o., postrojenje za proizvodnju umjetnih smola i kemikalija, Zagreb, rješenje je objavljeno 4. svibnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Čistoća d.o.o., odlagalište otpada Karepovac, Split, rješenje je objavljeno 28. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • VEGO CENTAR d.o.o., farma svinja u tovu Đurđevac, Đurđevac, rješenje je objavljeno 19. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ, rješenje je objavljeno 19. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan, rješenje je objavljeno 19. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • PERUTNINA PTUJ - Pipo d.o.o., farma pilića "Štefanec", Čakovec, rješenje je objavljeno 15. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Haljevo, općina Čeminac, rješenje je objavljeno 15. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma svinja Sokolovac, Sokolovac, rješenje je objavljeno 14. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., farma Darda 1, Darda, rješenje je objavljeno 12. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • INA d.d., postrojenje za objekte prerade plina u Molvama, rješenje je objavljeno 11. travnja 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • FERRO-PREIS d.o.o., Ljevaonica sivog lijeva, Čakovec, rješenje je objavljeno 31. ožujka 2022. godine u kategoriji Okolišne dozvole
                 

Rješenja za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE d.o.o., Slavonski Brod, rješenje je objavljeno 4. veljače 2022. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
                                  

Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2009 оd 22. lipnja 2020. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za površinsku obradu upotrebom organskih otapala, uključujući zaštitu drva i proizvoda od drva kemikalijama, Službeni list Europske unije L 414/19 od 3. prosinca 2020.