Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama

Sukladno članku 112. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 130/11, 47/14), operater postrojenja koji je ishodio dozvolu za emisije stakleničkih je do 15. srpnja 2012. godine Ministarstvu moglo podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

  • je operater postrojenja imao emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 prethodne godine, sukladno verificiranom izvješću o emisijama, isključujći emisije iz biomase
  • za postrojenje za izgaranje, ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW,
  • operater postrojenja će provodit imjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija 

Ekvivalentna mjera provodi se plaćanjem posebne godišnje naknade na emisije stakleničkih plinova. Naknada se izračunava  kao razlika verificirane emisije iz postrojenja u prethodnoj godini i emisije koja odgovara količini emisijskih jedinca koje bi se operateru tog postrojenja dodijelile besplatno pomnožena s visinom jedinične naknade. Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o visini jedinične naknade na prijedlog ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša, za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.

Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu objavljena 28. kolovoza 2014. u Narodnim novinama br. 105/14 i iznosi 32,78 kn/t CO2.

Isključenjem iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama operater postrojenja nije dužan predati emisijske jedinice i ne dodjeljuju mu se besplatne emisijske jedinice .

Operater postrojenja koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Agenciji do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.