Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (LULUCF)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao nadležno tijelo za provedbu politike klimatskih promjena ima ulogu koordinatora u pitanjima vezanim za ispunjenje obveza Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), Kyotskom protokolu i Europskoj komisiji. 

Republika Hrvatska na godišnjoj osnovi izrađuje izvješća o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova (Nacionalno izvješće o inventaru stakleničkih plinova, National Inventory Report, NIR) koji se dostavlja u Europsku komisiju i Tajništvo UNFCCC-a u opsegu i formatu zadanim Konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima, odlukama i smjernicama. Ulaskom u Europsku uniju obveze Republike Hrvatske u području klimatskih promjena dodatno su povećane kako u smislu opsega izvješćivanja tako i u smislu doprinosa ispunjavanju cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova Europske unije. 

Jedan od sektora o kojem se izvješćuje je i sektor Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF). 

Kvalitetno i točno izvješćivanje o odlivima/emisijama stakleničkih plinova u sektoru šumarstva  sastavni je dio obveze Republike Hrvatske koja proizlazi iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Kyotskog protokola te Odluke br. 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima za proračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvu te informacijama o mjerama u vezi tih djelatnosti. Navedeno zahtjeva kontinuiran rad na unapređenju inventara emisija stakleničkih plinova kao i primjenu viših razina metodologije kako bi se povećala njegova točnost. Temeljem gore navedene Odluke države članice pripremaju i dostavljaju informacije o svojim trenutnim i budućim mjerama u sektoru LULUCF koje su usmjerene na ograničenje ili smanjenje emisija ili povećanje odliva. 

Točno poznavanje odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru šumarstva od posebnog je značenja s obzirom da je to jedini sektor u kojem se ostvaruju odlivi i tako doprinosi postizanju cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova definiranih prema UNFCCC-u i Kyotskom protokolu.