Zakonodavstvo EU

 • Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom Unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br.663/2009 i (EZ) br. 715/2009Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ,98/70/EZ,2009/31/EZ ,2009/73/EZ,2010/31/EU,2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU)2015/652 te stavljanje izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

 • Uredba (EU) br. 2019/942  Europskog parlamenta i Vijeća od 5.lipnja  1. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora

 • Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

 • Provedbena uredba Komisije ( EU) br.  1348/2014. od 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi čl.8. stavka 2. i 6. Uredbe (EU) br.1227/2011. Europskog parlamenta i Vijeća  o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije. 
   
 • Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 
   
 • Direktiva 2018/2001/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora ( preinaka)

 • Direktiva 2018/2002/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o  izmjeni direktiva 2017/27/EZ o energetskoj učinkovitosti​

 • Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o  energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanjuu izvan snage Direktivu 2004/8/EZ i 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti

 • Direktiva 2018/844/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o  izmjeni Direktiv 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti​