Upute i obrasci

Kod dostave Odluke o cijeni vodnih usluga molimo da nam uz Odluku dostavite i popratnu dokumentaciju kako slijedi:

  1. odluku/cjenik vodnih usluga koji je bio na snazi do stupanja na snagu predmetne Odluke,
  2. kopiju zahtjeva upućenog gradonačelniku odnosno načelniku koji sadržava obrazloženje za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
  3. suglasnost gradonačelnika ili načelnika za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,
  4. podatke o udjeličarima ili dioničarima sa podacima o veličini udjela pojedinih udjeličara/dioničara ukoliko uslugu pružate na području više jedinica lokalne samouprave,
  5. odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o naknadi za razvoj, ukoliko je određeno da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj i
  6. popunjene obrasce izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga (obrasci A i B).

Preuzimanje obrazaca:

Rokovi dostave
 
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vijeću u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

Kontakt
Vijeće za vodne usluge
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb