Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • Calucem d.o.o., Pula, informacija je objavljena 22. veljače 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Čistoća d.o.o., odlagalište otpada Karepovac, Split, informacija je objavljena 11. veljače 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 09. veljače 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 09. veljače 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Gradska toplana d.o.o., Karlovac, informacija o sadržaju razmatranja uvjeta okolišne dozvole i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 08. veljače 2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., farma Trnava, Trnava,  informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 04. veljače 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Odlagalište otpada Belišće, informacija o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole je objavljena 02.02.2021. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Marijančanka d.o.o., farma kokoši nesilica, Marijanci, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 28. siječnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • VEGO CENTAR d.o.o., farma svinja u tovu Đurđevac, Đurđevac, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole objavljeni su 20. siječnja 2021. u kategoriji Postupci u tijeku
     

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 •  

Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole
 • Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, od 18. veljače do 08. ožujka 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/19-45/06, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • Odlagalište otpada "Belišće", od 12. veljače do 15. ožujka 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za odlagalište "Belišće", poziv na broj: KLASA: UP/I-351-02/21-45/04, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • GALOKS-DRAGIJA d.o.o., postrojenje za galvansko pocinčavanje, Vrbovec, od 10. do 25. veljače 2021. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za galvansko pocinčavanje GALOKS-DRAGIJA, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/18-02/50, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • Lipovica d.o.o., Popovača, rješenje je objavljeno 22. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan, rješenje je objavljeno 22. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Hrvatska industrija šećera d.d., pogon Osijek, rješenje je objavljeno 18. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • DUKAT d.d., Tvornica Sirela, Bjelovar, rješenje je objavljeno 11. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Odlagalište otpada Petrovačka dola, Grad Vukovar, rješenje je objavljeno 09. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Nexe d.d., postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice, rješenje je objavljeno 04. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli, rješenje je objavljeno 01. veljače 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Odlagalište neopasnog otpada "Totovec", rješenje je objavljeno 20. siječnja 2021. godine u kategoriji Okolišne dozvole 
 

Postupci za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja  

 • Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o., obrada neopasnog otpada postupkom biološke obrade mezofilnom anaerobnom stabilizacijom na lokaciji centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, informacija je objavljena 04. veljače 2021. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja  
 

Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2009 оd 22. lipnja 2020. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za površinsku obradu upotrebom organskih otapala, uključujući zaštitu drva i proizvoda od drva kemikalijama, Službeni list Europske unije L 414/19 od 3. prosinca 2020.