5.1.2022. Javni poziv "Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom"Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unijeNaslov

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava IZ Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture - Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije (Izravna dodjela).
Referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.01.

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture.

Svrha poziva
Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem box barijera, izgradnju pristupnih puteva, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020, na području Sisačko-moslavačke županije.
Nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine uočena su oštećenja kod postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na branjenom području broj 10: područje malog sliva Banovina u Sisačko-moslavačkoj županiji te su uočene opasnosti od sloma objekata obrane od poplava na nekim mikrolokacijama i daljnjeg oštećenja istih te realna opasnost od poplave kod pojave visokih vodostaja, što ozbiljno ugrožava zdravlje i živote te imovinu ljudi.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 177.909.429,00 kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelj

Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne intervencije na objektima obrane od poplava i Aktivna obrana od poplava na potresom pogođenom području
 
2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3.  Izvedba radova/usluga sanacije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
4. Upravljanje projektom i administracija
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava koja se primjenjuje na operacije za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. za unaprijed određenog prijavitelja. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
 
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji  mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingor.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv: