13.5.2022. Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

 
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA
OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (referentni broj: NPO.C1.3.R2-I2.01). 

 

Cilj poziva

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022.(NN 3/17, 1/22) na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada) i kriterijima odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta.
Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada  koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.
U okviru  ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, Prilog 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti „aktivno“.
 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 80.000.000,00 HRK.
 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju 

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 30.000.000,00 HRK.
 

Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 

Prihvatljivi prijavitelji

U skladu s čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21),  prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

 
Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:
 1. aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
 2. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
 3. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
 4. aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).
 5. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);
 6. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 7. aktivnosti informiranja i vidljivosti.
Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.
 

Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
 
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9.


 
OBAVIJEST O ONLINE INFORMATIVNOJ RADIONICI
 
Online informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (ref. poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01) održat će se u četvrtak, 9. lipnja 2022. s početkom u 10 sati. Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti do srijede 8. lipnja 2022. do 9 sati na e-mail seup@mingor.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te elektroničku adresu osobe koja će biti prisutna na radionici (najviše dvije adrese elektroničke pošte po prijavi) i referencu NPOO poziva na koju se prijava odnosi.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljenim kandidatima bit će poslana poveznica za online radionicu preko platforme Webex. Na mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/ naknadno će biti objavljena prezentacija s provedene radionice.


OBAVIJEST (7. lipnja 2022.)
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“
(ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) 

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  7. lipnja 2022. na portalu eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal) 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) sa cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjene Poziva prestaje biti važeća.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva-popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Upute za prijavitelje
 • Sažetak poziva
 • Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
 • Prilog 2.1. Obrazac za administrativnu provjeru
 • Prilog 2.4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.
 
Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 13. lipnja na 20. lipnja 2022.