Proces Okoliš za Europu (EFE)

Proces Okoliš za Europu započeo je održavanjem prve Pan-europske konferencije ministara zaštite okoliša u Dobrisu, 1991., (bivša Čehoslovačka). Na toj je konferenciji naglašena potreba izrade Izvješća o stanju okoliša u Europi te na temelju toga, izrade Programa za okoliš za Europu kao i Plana djelovanja za okoliš za Europu. Na drugoj i trećoj ministarskoj konferenciji u Luzernu (1993.) i Sofiji (1995.) postignut je značajan napredak u izradi tih dokumenata te je u Sofiji usvojen dugoročni Program zaštite okoliša na pan-europskoj razini, pripremljen u okviru UN/ECE-a. Taj je program ujedno pokušaj operacionalizacije Agende 21 u europskom kontekstu, napose odredbi koje se odnose na integriranje politike zaštite okoliša u ostale sektore. Program služi kao okvir za bolju koordinaciju nacionalnih i međunarodnih napora za poboljšanje stanja okoliša u Europi te obuhvaća široki krug pitanja i sadrži mnogobrojne preporuke. Odredbe Programa ujedno omogućuju da se on modificira i proširuje u okviru iskustva stečenog u njegovoj provedbi. Na četvrtoj ministarskoj konferenciji u Aarhusu, 1998, razmatran je napredak postignut u provedbi tog Programa te je zatraženo od ECE Odbora za politiku okoliša da nastavi s procjenom napretka, uzimajući u obzir drugo izvješće o stanju okoliša u Europi («Europe's Environment: The Second Assessment») u cilju provedbe prioritetnih aktivnosti na pan-europskoj razini u okviru dugoročnog programa rada te da o njemu izvijesti na Petoj ministarskoj konferenciji u Kijevu.

5. ministarska konferencija EfE - Kiev, 2003.

  • ključni dokument koji je na konferenciji usvojen bio je Ministarska deklaracija
  • usvojena su tri protokola: Protokol o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš – SEA Protocol, o građanskoj odgovornosti i naknadi za štete izazvane prekograničnim utjecajima industrijskih nesreća na prekogranične vode – Civil Liability Protocol, te protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavala-Pollutant release and transfer registers
  • RH je potpisala 2 protokola: Protokol o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš pri Espoo konvenciji te Protokol o registrima ispuštanja i prijenosu onečišćujućih tvari pri Aarhuškoj konvenciji.
  • usvojen je dokument Smjernice za reformiranje cijena energije i subvencija
  • usvojena je Izjava o obrazovanju za održivi razvoj kojom se pozivaju ministri obrazovanja, kao i ostali relevantni ministri, da se uz ministre zaštite okoliša aktivno uključe u izradu Strategije za obrazovanje za održivi razvoj
  • usvojen dokument pod nazivom «Partnerstvo na području okoliša u UN/ECE regiji: strategija zaštite okoliša za zemlje istočne Europe, Kavkaza, i srednje Azije. Strateški okvir.» Time je pokrenut proces kojim se dosadašnje aktivnosti u okviru EfE procesa vezane za poboljšanje stanja okoliša u zemljama srednje i istočne Europe preusmjeravaju na EECCA zemlje.

Na 6. ministarskoj konferenciji EfE u Beogradu, 10. – 12. listopada 2007. konferenciji razmatrale su se tri glavne teme:

  • ocjena napretka u provođenju dogovorenih obveza (stanje okoliša te monitoring, obrazovanje za održivi razvoj, bioraznolikost);
  • izgradnja kapaciteta i partnerstvo za podršku provedbi (perspektive za JIE, okolišna politika te međunarodna konkurentnost i financiranje, implementacija okolišne politike);
  • budućnost procesa „Okoliš za Europu“ (donošenje Ministarske deklaracije)

Na zajedničkoj sjednici ministara okoliša i obrazovanja prihvaćena je Zajednička izjava ministara obrazovanja i okoliša UN/ECE regije o obrazovanju za održivi razvoj u kojoj se izražava predanost daljnjoj provedbi obrazovanja za održivi razvoj u regiji.

Na dijelu konferencije posvećenom bioraznolikosti usvojena je Beogradska ministarska izjava o biološkoj raznolikosti među čijim najznačajnijim elementima treba izdvojiti buduću bezrezervnu podršku ministara zaštite okoliša Europe procesu uspostave funkcionalne Pan-europske ekološke mreže (PEEN), ustrajnost u provedbi Kijevske rezolucije o biološkoj raznolikosti te ostvarivanja cilja zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti do 2010. godine (Countdown 2010 Initiative) jačanjem suradnje među svim interesnim skupinama. Prihvaćena je Ministarska deklaracija čijim je konačnim tekstom prihvaćen dokument «Budućnost EfE procesa» kojim se određuje da se proces nastavlja uz provedbu reforme njegove strukture i sužavanje tematskih područja u njegovom fokusu, od kojih su ključna: jačanje okolišnih institucija i organizacija i provedba instrumenata politike; jačanje okolišnog monitoringa i ocjene stanja; prekogranična i subregionalna pitanja u UN/ECE regiji te nove pojave od važnosti za regiju neobuhvaćene drugim procesima. Također, nastavak procesa se treba koncentrirati na aktivnosti koje su usmjerene k rezultatima i akcijama (result-based, action-oriented).

7. ministarska konferencija 'Okoliš za Europu' održana je u Astani, Kazahstan u rujnu 2011. godine. Bila je posvećena dvjema temama: Održivo upravljanje vodama i ekosustavima vezanim za vode te 'Ozelenjavanje' gospodarstva – uključivanje okoliša u gospodarski razvoj.

Usvojenom Ministarskom deklaracijom, između ostalog, potvrđuje se važnost i predanost ciljevima procesa Okoliš za Europu; prepoznaje se značaj vode i dalje prisutni pritisci na vode i vodne ekosustave te se potiče unapređenje sustava i okolišnih politika;  izražava se spremnost na nastavak provedbe načela integriranog upravljanja vodnim resursima; potiče države na potvrđivanje i provedbu relevantnih višestranih okolišnih sporazuma i sklapanje međudržavne sporazume o upravljanju prekograničnim vodama; potiče osiguravanje poticaja za učinkovito korištenje voda i stvaranje prihoda za financiranje vodnih usluga koje osiguravaju puni povrat troškova uz odgovarajuću zaštitu socijalno osjetljivih skupina; podržava Astanska Akcija za vode i poziva države i dionike na njezinu provedbu; naglašava potreba za jačanjem napora za prijelaz na zeleno gospodarstvo kroz podršku razdvajanju gospodarskog rasta od propadanja okoliša, poticanjem zelenog ulaganja u različite gospodarske sektore, primjenom učinkovitih mješavina instrumenata politike za promicanje učinkovitosti resursa i podrškom istraživanju, inovacijama, izobrazbi i obuci u cilju osiguravanja postizanja zelenog i konkurentnog gospodarstva; izražava spremnost na preuzimanje vodstva u prijelazu na zeleno gospodarstvo i odlučuje o uspostavi redovitog procesa procjene okoliša i razvoju Zajednički informacijski sustav zaštite okoliša (SEIS) diljem regije.

8. ministarska konferencija održana je u Batumiju, Gruzija u lipnju 2016. godine na temu ozelenjavanja gospodarstva u Pan-europskoj regiji i poboljšanja kvalitete zraka za bolji okoliš i ljudsko zdravlje.

Na konferenciji je usvojena ministarska deklaracija "Zelenije, čišće, pametnije!" kojom se podržava dobrovoljni "Pan-europski strateški okvir za ozelenjavanje gospodarstva" i pozdravlja "Inicijativa iz Batumija za zeleno gospodarstvo" te se poziva na njihovu provedbu. Također, podržava se dobrovoljna inicijativa "Djelovanje za čišći zrak iz Batumija" te se obvezuje unaprijediti kvalitetu zraka za bolji okoliš i ljudsko zdravlje i kroz suradnju rješavati prekogranične utjecaje i baviti se unaprijeđenom koordinacijom i usklađenosti politika na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U okviru segmenta posvećenom obrazovanju za održivi razvoj na kojem su sudjelovali ministri zaštite okoliša i obrazovanja, usvojen je novi Okvir za provedbu Strategije za obrazovanje za održivi razvoj do 2019. godine i Ministarska izjava o obrazovanju za održivi razvoj.

Link: UN/ECE Environment for Europe process (EfE)