Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., Požega, Vukovarska 8, za djelatnost sakupljanja i zbrinjavanja opasnog otpada, na lokaciji gospodarenja otpadom: Požega, odlagalište „Vinogradine“, k.č.700 k.o. Mihaljevci

- Elaborat za gospodarenje otpadom
- Poziv na uvid u elaborat
 
  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, AEKS d.o.o., Omladinska 45, 10310 Ivanić Grad, za djelatnost sakupljanja postupcima S i IS te R13, D15, oporabe postupcima R5, R6, R9 i R12 i zbrinjavanja postupcima D8, D9 i D13 opasnog otpada, na lokaciji gospodarenja otpadom: Šarampov Donji, Žutička 13,10310 Ivanić Grad, k.č. 699/4, k.o. Šarampov
NAPOMENA: primjedbe je moguće dostaviti do 2.07.2021. godine

- Elaborat za gospodarenje otpadom
Poziv na uvid u elaborat

 
  • Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom, FRIŠ d.o.o., Koprivnička ulica 43, 48260 Križevci, za lokaciju gospodarenja otpadom u Poslovnoj zoni Cubinec u Križevcima, Donji Cubinec 28/b, k.č.br. 301/1, k.o. Cubinec

- Elaborat za gospodarenje otpadom
Poziv na uvid u elaborat