Nabava usluga vanjskih stručnjaka za potporu pripremi EU projekata iz zaštite prirode, ev. broj: 807/02-17/01JN

Naručitelj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 'Usluge vanjskih stručnjaka za potporu pripremi EU projekata iz zaštite prirode'.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 6. travnja 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima;
  • Nacrt dokumentacije o nabavi;
  • Prilog - ESPD-obrazac;
  • Troškovnik Grupe 1: Usluga stručnjaka za koordinaciju aktivnosti vezanih uz EU projekte;
  • Troškovnik Grupe 2: Usluga stručnjaka za pripremu EU projekata;
  • Troškovnik Grupe 3: Usluga stručnjaka za financijske aspekte EU projekata;
  • Troškovnik Grupe 4: Usluga stručnjaka za operativne aktivnosti vezane za EU projekte.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će pet (5) dana, računajući od dana objave dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama Naručitelja (www.mzoip.hr), odnosno do 11. travnja 2017. godine. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabavamzoip@mzoip.hr.

Po isteku roka od pet (5) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).

Paket dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima možete preuzeti OVDJE.

13.04.2017. - IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju (pdf)